Klassikan ja lukio-opiskelun abc

 

Abc

Abc on uudelle opiskelijalle tai lukio-opiskelusta kiinnostuneelle tehty kooste klassikkalaiselle keskeisistä käsitteistä.

Abitti 

Abitti on ylioppilastutkintolautakunnan julkaisema koejärjestelmä, jota lukiolaiset käyttävät omilla laitteillaan.  

Aamutreenit 

Urheilulukiolaiset osallistuvat oman lajinsa lajiharjoitukseen osana lukio-opintoja. Aamutreeneille on varattu paikka lukujärjestyksestä tiistai-, keskiviikko- ja perjantaiaamuille.  

Erityisopettaja 

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja tukee opiskelijaa itselle sopivien opiskelutapojen löytämisessä ja tukee tarvittaessa esimerkiksi kirjoittamisen ja lukemisen vaikeudessa. 

Forum Classicum 

Klassikan tori koulun ala-aulassa on saanut innoituksensa muinaisesta Roomasta, jossa Forum Romanum (eli Rooman tori) oli yhteiskunnallisen elämän keskus ja tärkeä kansalaisten kohtaamispaikka, jossa kuuli uutiset ja saattoi tavata tuttuja. Forum Classicum on siis klassikkalaisten oma foorumi, jossa voi vaikka pelata pingistä, jutella kavereiden kesken, opiskella tai viihtyä sohvilla muuten vain. 

Jakso 

Kuopion lukioissa lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Opiskelijan lukujärjestys ja opiskeltavat aineet vaihtuvat jaksoittain. 

Juhlat ja tapahtumat 

Klassikan opiskelijat ja henkilökunta ideoivat ja toteuttavat yhdessä kouluyhteisön yhteisiä tapahtumia: juhlimme jouluna, potkiaisissa, wanhojen päivänä, penkkaripäivänä ja kevätjuhlassa. Juhlistamme Klassikan uusia ylioppilaita syksyllä ja keväällä. Ykkösten teemapäivässä uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa tutoropiskelijoiden johdolla ja Klassikan päivänä juhlitaan Klassikkaa vuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti. Lisäksi aktiivinen opiskelijakunta ideoi lukuvuoden ajalle useita kouluarkea piristäviä tapahtumia, kuten pukeutumisteemapäiviä ja harrastepäiviä. 

Klassikan henki  

Klassikan henki eli Spiritus Classicus yhdistää nykyisiä ja entisiä klassikkalaisia. Klassikan henkeä rakennetaan jokapäiväisissä kohtaamisissa ja koulun yhteisissä tapahtumissa.  

Latina 

Klassilliseen koulutukseen olennaisena osana liittyvää latinan kielen opetusta on tarjolla Kuopion klassillisessa lukiossa. Latina on yleismaailmallinen tieteen kieli, johon monet muiden oppiaineiden vierasperäiset sanat pohjautuvat. Latina on siis oppiainerajat ylittävä silta, joka yhdistää kaikkia oppiaineita. Latinan taidosta on etua varsinkin luonnontieteellisten ja yhteiskunnallisten aineiden opiskelussa, koska näissä aineissa käytetään runsaasti latinalaisperäistä sanastoa. Latinan opiskeluun olennaisena osana kuuluva kulttuurihistoria johdattelee länsimaisen sivistyksen kreikkalais-roomalaisille juurille. Antiikin perintö näkyy edelleen voimakkaasti nykykulttuurin kuvissa ja tarinoissa esim. elokuvien ja sarjojen, kirjallisuuden ja pelien muodossa. 

Moduuli 

Moduulit ovat lukion opetussuunnitelman perusteissa mainittuja opintojaksojen rakennuspalikoita, joista muodostetaan lukioittain opiskeltavat opintojaksot.  

Non Solum 

Non Solum on Klassikan opiskelijoiden oma lehti. Non Solumin toimittajana pääset vaikuttamaan ja toteuttamaan luovuuttasi yhdessä muiden kanssa. Lehden nimi tulee latinan tyypillisestä lauserakenteesta non solum … sed etiam … (ei ainoastaan … vaan myös …). Non Solum -lehti on osoitus Klassikan opiskelijoiden yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta. Kyse on siitä, että ei ainoastaan joidenkin vaan kaikkien ajatukset ovat Klassikassa tärkeitä.  Kauan ennen digitaalisia sosiaalisen median kanavia Non Solum  -lehti perustettiin nimenomaan opiskelijoiden äänitorveksi.  

Opetussuunnitelma 

Kuopion lukioiden opetussuunnitelmaa pohjautuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma on virallinen asiakirja, joka ohjaa koulun toimintaa. Se sisältää mm. lukiokoulutuksen arvot ja tavoitteet sekä opintojaksotarjonnan. 

Opintojakso  

Lukio-opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka voivat olla erilaajuisia. Opintojakso voi koostua saman tai eri oppiaineiden sisällöistä. Opinnot koostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista. Lisäksi Kuopion lukiot tarjoavat omia valinnaisia opintojaksoja.  

Opinto-ohjaaja  

Opinto-ohjaaja tukee opiskelua, auttaa opiskelijaa löytämään oman vahvuutensa ja itselle sopivimmat opiskelutavat. Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita lukion ainevalinnoissa, ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. 

Opinto-opas 

Lukuvuosittain päivitettävässä opinto-oppaassa kerrotaan Klassikan opiskelijalle lukio-opiskeluun liittyvät tärkeät asiat. Oppaassa on tietoa esimerkiksi koulun tavoista, opintojaksojen suorittamisesta ja arvioinnista.  

Opintopiste  

Lukio-opintojen laajuus ilmoitetaan syksystä 2021 alkaen opintopisteinä. Yksi aiempi lukiokurssi on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. 

Opintotarjotin 

Wilman opintotarjottimesta (kurssitarjotin) näkee, miten valitut opintojaksot ovat tarjolla lukuvuoden aikana. Lukujärjestys muodostuu automaattisesti Wilmassa opintotarjottimelta tehtyjen valintojen mukaisesti.  

Opiskelijakunnan hallitus 

Kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan opiskelijakunnan hallituksen, joka organisoi opiskelijakunnan toimintaa. Opiskelijakunnan hallitus pitää yllä Puljua, ideoi ja järjestää tapahtumia ja toimii linkkinä rehtoreihin ja opettajiin. 

Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Koulullamme on oma terveydenhoitaja, ja tarvittaessa voi varata ajan opiskeluterveydenhuollon lääkärille. Koulupsykologi tukee opiskelijan psyykkistä hyvinvointia, ja kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoita lukion aikaisessa elämäntilanteessa.  

Pulju 

Puljussa opiskelijat voivat vapaasti keittää kahvia tai teetä sekä käyttää jääkaappia ja mikroaaltouunia. 

Palautepäivä 

Palautepäivänä opiskelija saa palautteen opiskellusta opintojaksosta ja arvioi omaa oppimistaan. 

Päättöviikko 

Jokainen jakso päättyy päättöviikkoon. Päättöviikolla kukin päivä on varattu yhden opintojakson käyttöön. Päättöpäivänä voi olla ryhmätöitä, päättökoe, paneelikeskusteluja, laborointeja tai jotain muuta opintoihin liittyvää ohjelmaa. 

Ryhmänohjaus 

Jokainen opiskelija kuuluu ryhmänohjausryhmään. Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den opin­to­me­nes­tys­tä, ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta ja tar­vit­ta­es­sa kes­kus­te­lee opis­ke­li­joi­den kans­sa ja oh­jaa hei­tä. Ryh­män­oh­jaa­ja lä­het­tää ryh­mäl­leen ja ala­i­käis­ten huol­ta­jil­le vii­koit­tain Wil­mas­sa tie­dot­teen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. 

Ryhmänohjaustuokio 

Jokaisessa jaksossa on yksi pitkä ja 2 lyhyttä ro-tuokiota. Ro-tuokiossa käydään läpi keskeisiä ajankohtaisia asioita ja keskustellaan ryhmän kesken ohjatusti lukio-opiskelusta ja lukioarjesta. 

Tiimijakso 

Toinen jakso on ensimmäisen opintovuoden opiskelijoille tiimijakso. Tiimijaksossa oppiaineiden sisällöt on integroitu osin toisiinsa. Opiskelijat opiskelevat jakson ajan 4–5 hengen tiimeissä, ja jaksossa opitaan oppiaineiden sisältöjen lisäksi runsaasti tiimi- ja viestintätaitoja. 

Tuntikiertokaavio 

Kuopion lukioiden yhteinen tuntikiertokaavio kertoo oppituntien ja ruokailujen aikataulun. Samalla johtonumerolla on yhden oppiaineen opetusta.  

Tutor 

Tutoropiskelijat on koulutettu tukemaan erityisesti lukionsa aloittavia opiskelijoita opinnoissaan. Tutorit ovat ensimmäisen opintovuoden opiskelijoiden tukena uusien opiskelijoiden lukujärjestystentekopäivästä lähtien.