Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen sisältöjä

Opinto-oh­jaa­ja pi­tää opinto-oh­jauk­sen luok­ka­tun­nit ja pien­ryh­mä­oh­jaus­tun­nit. Li­säk­si hän an­taa opis­ke­li­jal­le hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta opin­to­jen suun­nit­te­lun ja to­teut­ta­mi­sen tu­ek­si. Hen­ki­lö­koh­tai­sen oh­jauk­sen avul­la oh­ja­taan opis­ke­li­jaa te­ke­mään va­lin­to­ja jat­ko-opin­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­hin hän voi ha­keu­tua lu­kio-opin­to­jen­sa jäl­keen. Sa­mal­la tar­ken­ne­taan, mit­kä am­mat­ti­ura­va­lin­nat ovat mah­dol­li­sia. Li­säk­si jo­kai­nen opet­ta­ja oh­jaa op­pi­lai­taan omaa oppi­ai­net­taan kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä.

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelua ja auttaa jokaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja tehokkaimmat, itselle sopivat työskentelytavat.

Jat­ko­kou­lu­tus­väy­lien sel­vit­tä­mi­nen ja am­ma­tin­va­lin­ta on koko lu­ki­o­ajan kes­tä­vä pro­ses­si. Tie­don­han­kin­nas­sa on käy­tet­tä­vis­sä tie­to­pal­ve­lu (Työ­voi­ma­toi­mis­to 3. krs). Tie­to­pal­ve­lun koti­si­vul­ta saa tie­toa avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta, am­mat­ti­ku­vauk­sis­ta, kou­lu­tuk­ses­ta, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luis­ta, yli­o­pis­tois­ta, kan­sain­vä­li­sis­tä vaih­to-oh­jel­mis­ta, va­lin­ta­op­pais­ta ja opin­to­tu­es­ta sekä AVO-oh­jel­man avul­la voi poh­tia am­ma­tin­va­lin­taan­sa ja jat­ko-opin­to­jaan. Kuo­pi­on työ­voi­ma­toi­mis­ton kou­lu­tus­ti­las­sa (III krs) pi­de­tään tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia, jois­sa ker­ro­taan mah­dol­li­suuk­sis­ta ha­keu­tua ulko­mail­le opis­ke­le­maan ja työs­ken­te­le­mään.