Hakijalle

Klassikan esittelyvideo 2023 – 2024 Miksi Klassikka?

Monien mahdollisuuksien lukio

Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä kul­ke­va lu­kioKlas­si­kas­sa ko­ros­te­taan opis­ke­li­jan vah­vuuk­sia, mo­ti­vaa­ti­o­ta ja va­lin­nan­va­paut­ta. Opis­ke­li­jal­la on en­sim­mäi­ses­tä opin­to­vuo­des­ta al­ka­en ainutlaatuinen mah­dol­li­suus ra­ken­taa omaa luku­jär­jes­tys­tään. Toi­se­na opin­to­vuo­te­na teh­tä­vän RSMP-mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­lin avul­la voi löy­tää omat vah­vuu­ten­sa ja opin­to-oh­jaa­jien kans­sa ha­kea oman tu­le­vai­suu­ten­sa suun­taa. Osaa­van ja mo­ti­voi­tu­neen opet­ta­ja­kun­nan li­säk­si tu­to­rit ovat apu­na opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa sekä kou­lun ar­keen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

Moni­puo­li­nen opin­to­tar­jon­ta ta­kaa mah­dol­li­suu­den ra­ken­taa omiin tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­miin ja jak­sa­mi­seen so­pi­van yh­dis­tel­män. Oppi­tun­ti­tal­len­teet ja ope­tus­vi­de­ot ovat op­pi­mi­sen tu­ke­na eri­tyi­ses­ti ma­te­maat­ti­sis­sa ai­neis­sa. Ope­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään muu­ten­kin uut­ta tek­no­lo­gi­aa. Ope­tuk­ses­sa käy­te­tään moni­puo­li­sia ope­tus­me­ne­tel­miä: voit op­pia bi­o­lo­gi­aa pako­huo­ne­pe­lien avul­la tai opis­kel­la eng­lan­tia walk and talk -me­ne­tel­mäl­lä. Tii­mi­jak­sos­sa esiin­ty­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot vah­vis­tu­vat toi­min­nal­li­ses­sa ja tur­val­li­ses­sa ilma­pii­ris­sä.

Klas­si­kas­sa saat muu­ten­kin to­teut­taa it­se­ä­si: voit lau­laa kuo­ros­sa tai lau­lu­yh­ty­ees­sä, soit­taa bän­dis­sä sekä osal­lis­tua kou­lun leh­den tai tek­niik­ka­ryh­män toi­min­taan. Meillä on monia Osal­lis­tu kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen keke-ker­hos­sa tai te­ke­mäl­lä Ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­sen pas­si. Voit myös läh­teä mu­kaan opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää vuo­den ai­ka­na mo­nia ta­pah­tu­mia koko kou­lu­yh­tei­sön ilok­si.

Klas­si­kan ak­tii­vi­sen kor­ke­a­kou­lu- ja työ­e­lä­mä­yh­teis­työn kaut­ta saat kos­ke­tuk­sen tu­le­vai­suu­teen. Kou­lum­me on mu­ka­na myös mo­nis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä hank­keis­sa. Klas­si­kas­sa tar­jo­taan mo­nia mah­dol­li­suuk­sia ja tu­e­taan opis­ke­li­jan omaan ak­tii­vi­suut­ta.Ti­la­vas­sa au­las­sa ja kir­jas­tos­sa sekä kou­lun käy­tä­vil­lä on opis­ke­luun so­pi­vat ja viih­tyi­sät ti­lat. Au­laan ko­koon­nu­taan väli­tun­ti­sin pe­lai­le­maan ja jut­te­le­maan. Kuu­lui­sa Klas­si­kan hen­ki syn­tyy­kin hy­vin­voin­nis­ta ja yh­des­sä te­ke­mi­ses­tä.

Vapaus valita

Klassikka on muutakin kuin paikka opiskella

  • Ilmapiiri on rento.
  • Paljon tapahtumia ja teemaviikkoja.
  • Mahdollisuus suunnitella itselle sopivat opiskeluratkaisut.
  • Saa apua ja tukea.
  • Asiantuntevat opettajat, joilta löytyy joustavia ratkaisuja opintojaksojen suorituksiin.
  • Turvallisesti kohti YO-kirjoituksia.

Hakeminen

Kuopion klassilliseen lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa Opintopolussa. Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hae yhteishaussa ja tee sähköinen hakemuksesi Opintopolussa. Klassikkaan valitaan vuosittain 150 yleislinjan lukiolaista ja 46 urheilulukiolaista.

Klassikan ensimmäisen vuoden opiskelijat tulevat kesällä koululle tekemään ensimmäisen opintovuoden valinnat ja lukujärjestyksen. Aikataulu ilmoitetaan yhteishaun tulosten saavuttua.

Laajalti arvostettu Klassikan urheilulukio on osa Kuopion alueen urheiluakatemiaa

Urheilulukion kansallisen ja huipputason urheilijana sinulla on hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus valmennuksen, treenaamisen ja lukio-opintojen yhdistämiseen. Kaikki suorituspaikat ovat oppilaitoksen läheisyydessä ja urheilulukiolaisena saat etuja tukipalveluista.Urheilijana osallistut lukio-opetukseen normaalisti. Suoritat vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen opintojaksoista. Ylioppilaskokeessa kirjoitettavien aineiden opintojaksoista suoritat vähintään kaikki pakolliset opintojaksot.

Opiskelun lisäksi harjoittelet lajiryhmässäsi kolmena aamuna viikossa. Lajikohtaisia valmennusopintojaksoja on suoritettava vähintään 24 opintopistettä, jotka voit laskea mukaan lukion 150 opintopisteen minimimäärään.

Huippusuorituksiin koulussa ja urheilussa: valmennus, treenaus ja lukio-opinnot yhdessä! Lue lisää hakemisesta urheilulinjalle koulun sivuilta.

Klassikan esittelymateriaali

Avaa PDF-muotoinen Klassikan esittelymateriaali uuteen välilehteen linkistä.