Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on käynnissä NYT!

Monien mahdollisuuksien lukio

  • Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio eli Klas­sik­ka on ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä kul­ke­va lu­kio.
  • Klas­si­kas­sa ko­ros­te­taan opis­ke­li­jan vah­vuuk­sia, mo­ti­vaa­ti­o­ta ja va­lin­nan­va­paut­ta.
  • Oppi­tun­ti­tal­len­teet ja ope­tus­vi­de­ot ovat op­pi­mi­sen tu­ke­na eri­tyi­ses­ti ma­te­maat­ti­sis­sa ai­neis­sa.
  • Ope­tuk­ses­sa käy­te­tään moni­puo­li­sia ope­tus­me­ne­tel­miä.
  • Ti­la­vas­sa au­las­sa ja kir­jas­tos­sa sekä kou­lun käy­tä­vil­lä on opis­ke­luun so­pi­vat ja viih­tyi­sät ti­lat.
  • Klas­si­kan ak­tii­vi­sen kor­ke­a­kou­lu- ja työ­e­lä­mä­yh­teis­työn kaut­ta saat kos­ke­tuk­sen tu­le­vai­suu­teen.
  • Urheilulukion kansallisen ja huipputason urheilijana sinulla on hieno ja ainutlaatuinen mahdollisuus valmennuksen, treenaamisen ja lukio-opintojen yhdistämiseen. Kaikki suorituspaikat ovat oppilaitoksen läheisyydessä ja urheilulukiolaisena saat etuja tukipalveluista.
  • Klas­si­kas­sa saat to­teut­taa it­se­ä­si: voit lau­laa kuo­ros­sa tai lau­lu­yh­ty­ees­sä, soit­taa bän­dis­sä sekä osal­lis­tua kou­lun leh­den tai tek­niik­ka­ryh­män toi­min­taan. Osal­lis­tu kes­tä­vän tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen keke-ker­hos­sa tai te­ke­mäl­lä Ak­tii­vi­sen kan­sa­lai­sen pas­si. Voit myös läh­teä mu­kaan opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­seen. Opis­ke­li­ja­kun­ta jär­jes­tää vuo­den ai­ka­na mo­nia ta­pah­tu­mia koko kou­lu­yh­tei­sön ilok­si.

Hakeminen

Kuopion klassilliseen lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa Opintopolussa. Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Hae yhteishaussa ja tee sähköinen hakemuksesi Opintopolussa. Klassikkaan valitaan vuosittain 150 yleislinjan lukiolaista ja 46 urheilulukiolaista.

Huippusuorituksiin koulussa ja urheilussa: Klassikan urheilulukiossa valmennus, treenaus ja lukio-opinnot yhdistyvät! Lue lisää hakemisesta urheilulinjalle koulun sivuilta.

Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on auki 22.2. – 22.3.2022!

Lue lisää Klassikasta Hakijalle-sivulta.