Rehtorin katsaus lukuvuoteen

Rehtori Jukka Sormunen

 Klassikan arki 2014-2015

Luku­vuo­si 2014 – 2015 on Klas­si­kan toi­min­nan 75. vuo­si. Luku­vuo­den aloit­ti 581 opis­ke­li­jaa, jois­ta ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sia oli 174. Luku­vuo­si on ol­lut työn­täy­tei­nen ja koko op­pi­las- ja opet­ta­ja­kun­ta on teh­nyt nor­maa­li työn rin­nal­la pal­jon ke­hit­tä­mis­työ­tä pa­ran­taak­seen niin koko työ­yh­tei­sön hy­vin­voin­tia kuin op­pi­mi­sen vä­li­nei­tä ja me­ne­tel­miä.

Leh­to­ri Aar­ne Hag­man ja vii­mei­nen oppi­tun­ti Klas­si­kal­la.

Kou­lum­me maan­tie­teen ja bi­o­lo­gi­an leh­to­rim­me Aar­ne Hag­man jäi an­sai­tul­le elä­ke­va­paal­le syys­luku­kau­del­la 2014. Hän toi­mi Klas­si­kal­la uran­uur­ta­ja­na mm. di­gi­taa­li­sen opet­ta­mi­sen ja op­pi­mi­sen sa­ral­la ja on ol­lut kou­lum­me yh­tei­sös­sä pi­det­ty työn­te­ki­jä. Aar­nea muis­tim­me luo­vut­ta­mal­la hä­nel­le kou­lum­me stan­dar­din, jon­ka jär­jes­tys­nu­me­ro on LXXII(72). Ho­pei­sen an­si­o­mer­kin, 20-vuo­ti­ses­ta pal­ve­luk­ses­ta, Kuo­pi­on kau­pun­gin kas­va­tus- ja ope­tus­teh­tä­väs­sä, ja­et­tiin leh­to­ri Anna Miet­ti­nen-Pulk­ki­sel­le ja reh­to­ri Juk­ka Sor­mu­sel­le 22.5.2014.

Opet­ta­ja­kun­ta on kou­lut­tau­tu­nut ah­ke­ras­ti ja muis­ta­nut työn lo­mas­sa myös vir­kis­täy­tyä yh­des­sä. Jo­kai­nen on pyr­ki­nyt pi­tä­mään omas­ta kun­nos­taan ja ter­vey­des­tään huo­len ja näin luo­maan po­si­tii­vi­sen ja ener­gi­sen hen­gen Klas­si­kal­la ja omaan luok­ka­huo­nee­seen.

So­si­aa­li­sen me­di­an ja verk­ko­vies­tin­nän osal­ta on ak­tii­vi­ses­ti teh­ty työ­tä, joka on mah­dol­lis­ta­nut ku­vaa­maan ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan Klas­si­kas­sa työs­ken­te­lyä. Sa­mal­la nämä so­si­aa­li­sen me­di­an verk­ko­työ­ka­lut ovat aut­ta­neet mei­tä mark­ki­noi­maan oman lu­ki­om­me toi­min­taa. Klas­sik­ka on käyt­tä­nyt ku­lu­nee­na luku­vuon­na ak­tii­vi­ses­ti Face­book si­vua, Twit­ter ti­liä ja Ins­tag­ram kuva­pal­ve­lua ker­to­ak­seen sa­noin, ku­vin ja vi­de­oin toi­min­nas­tam­me.

Kou­lum­me Non So­lum leh­ti on säh­köi­se­nä jul­kai­su­na osa kou­lum­me yksi tär­keim­mis­tä jul­kai­su­ka­na­vis­ta, joka ku­vaa lu­ki­om­me ar­kis­ta toi­min­taa opis­ke­li­joi­den sa­noin, ku­vin ja vi­de­oin. Leh­den toi­mit­ta­jat ovat työs­tä­neet moni­u­lot­tei­sen säh­köi­sen leh­den sään­nöl­li­ses­ti jak­soit­tain äi­din­kie­len opet­ta­ja Hen­na Hä­my­sen joh­dol­la. Tämä on ol­lut sa­mal­la hy­vää har­joit­te­lua opis­ke­li­joil­le säh­köis­tä­kin yli­op­pi­las­tut­kin­toa aja­tel­len. Kaik­ki Non So­lum jul­kai­sut löy­ty­vät omal­ta jul­kai­su­si­vul­ta.

Hanketoiminta, yhteistyökumppanit ja kehittämistoiminta

Han­ke­toi­min­nan kaut­ta pys­tym­me ke­hit­tä­mään toi­min­taam­me no­pe­am­min ja laa­duk­kaam­min, mitä nor­maa­li re­surs­sim­me sal­li­si­vat. Han­ke­toi­min­ta Klas­si­kal­la on koh­den­tu­nut di­gi­taa­lis­ten pää­sään­töi­ses­ti op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ja kan­sain­vä­li­syy­den ke­hit­tä­mi­seen. Klas­sik­kan on mu­ka­na tu­le­vas­sa­kin OPH haus­sa ja

Mobiluck

”Mo­bii­li­op­pi­nen lu­ki­o­lai­sen ar­jes­sa” hank­keen kaut­ta, on eri ai­neis­sa tab­let- tie­to­ko­nei­ta käy­tet­ty ope­tuk­sen ja opis­ke­lun tu­ke­na.  Mo­bi­luck – Mo­bii­li­o­pe­tus­tek­no­lo­gia lu­ki­o­lai­sen ar­jes­sa ja op­pi­mi­ses­sa on kuu­den lu­ki­on Ope­tus­hal­li­tuk­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­han­ke, jos­sa ke­hi­te­tään iPa­dien käyt­töä ur­hei­lu­lu­ki­o­lais­ten val­men­nuk­ses­sa, tii­mi­op­pi­mi­ses­sa ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­ses­sa, il­mi­ö­poh­jai­ses­sa op­pi­mi­ses­sa sekä luok­ka­o­pe­tuk­ses­sa.

Kou­lum­me on ol­lut mu­ka­na Ar­vi­oin­ti­hank­kees­sa ja Di­dak­ti­set kär­jet nou­suun hank­kees­sa, joi­den kaut­ta py­ri­tään ke­hit­tä­mään ope­tuk­sen säh­köis­ten alus­to­jen käyt­töä sekä uu­sien koe­muo­to­jen ke­hit­tä­mis­tä että ar­vi­oin­tia.

Kou­lum­me TVT- vas­taa­vat ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na lu­ki­oi­den TVT- vas­taa­vien tii­mis­sä sekä kau­pun­gin säh­köi­sen yo-tut­kin­non työ­ryh­mäs­sä, jois­sa on ke­hi­tet­ty si­säl­tö­jä en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den opis­ke­li­joi­den TVT- tai­to­jen opet­ta­mi­seen sekä val­miuk­sia siir­ryt­tä­es­sä säh­köi­siin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin kau­pun­kim­me ta­sol­la.

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Syys­luku­kau­del­la 2014 Klas­si­kan päi­vän tee­ma­na oli Yrit­tä­jyys. Tuo­na päi­vä­nä tar­jo­sim­me opis­ke­li­joil­le yli 20 ala­koh­tais­ta esi­tys­tä yrit­tä­jyy­des­tä. Hy­vät van­hem­mat, tuon päi­vän on­nis­tu­mi­ses­ta kii­täm­me myös tei­tä ja tei­dän pa­nos­tan­ne päi­vän jär­jes­te­lyis­sä sekä kou­lum­me yrit­tä­jyys­työ­ryh­män opet­ta­ja­jä­se­niä.

Klas­si­kan yksi uu­sis­ta yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta on Kuo­pi­on In­no­va­ti­on ja eri­tyi­ses­ti hei­dän isän­nöi­mät Ga­me­Jam ta­pah­tu­mat, joi­ta jär­jes­tet­tiin kak­si luku­vuo­den ai­ka­na. Näi­den kah­den ta­pah­tu­man ta­pah­tu­ma­paik­ka­na toi­mi Klas­sik­ka ja saim­me Poh­jois-Sa­von kor­kein­ta peli­koo­daus osaa­mis­ta, jo­hon myös itse osal­lis­tuim­me jär­jes­tä­mäl­lä sa­maan ia­kaan 24H yrit­tä­jyys­lei­rit. Tu­le­val­le luku­vuo­del­le jat­kam­me koo­daa­mi­sen ke­hit­tä­mis­tä yh­te­nä osa­na lu­kio-ope­tus­ta ja aloi­tam­me Me­hac­kit tii­min kans­sa uu­den ro­bo­tiik­ka­kurs­sin.

Kansainvälisyys

Kan­sain­vä­li­syy­teen kas­vat­ta­mi­nen on ol­lut Klas­si­kan kes­kei­nen pai­no­pis­te­alue jo use­an vuo­den ajan. Ys­tä­vyys­kou­lu­vie­rai­lut ja pro­jek­ti­vie­rai­lut ovat an­ta­neet tä­nä­kin luku­vuon­na vä­riä kou­lu­työn ar­keen, jos­ta täs­sä vuo­si­ker­to­muk­ses­sa on kat­ta­vat ta­ri­nat ku­vien ja vi­de­oi­den kera.

Es­pan­jan ja his­to­ri­an kurs­si­mat­ka­lai­set pe­ril­lä Al­muñe­ca­ris­sa!

Oppilaskuntatoiminta

Oli­ver Kuus­to­nen, To­pi­as Tam­mi, Anu Ran­ta­ma, Satu Tam­me­kann, Ira Poi­me­la, Vee­ra Kärk­käi­nen, Essi Hy­vä­ri­nen, Juho Karp­pi­nen, Saa­ra Myl­ly­nen, Joo­nas Pit­kä­nen

Op­pi­las­kun­ta on toi­mi­nut erit­täin ak­tii­vi­ses­ti koko luku­vuo­den ajan. Eri­tyis­kii­tok­set kuu­lu­vat op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen edel­li­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Eli­na Mek­lii­nil­le ja ny­kyi­sel­le pu­heen­joh­ta­jal­le Oli­ver Kuus­to­sel­le. Hei­dän joh­dol­laan hal­li­tus on jat­ka­nut pe­rin­tei­tä ja tuo­nut uu­sia ide­oi­ta toi­min­taan­sa. Uu­den op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen eri­tyi­nen pro­jek­ti on ol­lut tuot­taa uu­det verk­ko­si­vut OnE­du jär­jes­tel­mään ja ne laa­dit­tiin opis­ke­li­joi­den omin voi­min no­pe­as­ti. Voit tu­tus­tua nii­hin täs­tä lin­kis­tä.

Eri­tyi­sen ak­tii­vi­ses­ti hal­li­tuk­sen jä­se­net ovat ol­leet mu­ka­na Lu­ki­o­lais­ten lii­ton pai­kal­li­sen ta­son sekä val­ta­kun­nal­li­sen ta­son toi­min­nas­sa mu­ka­na. Pää­mi­nis­te­ri Alex Stu­bin vie­rai­lun isän­nöin­ti oli var­maan op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sen jä­sen­ten Oli­ver Kuus­to­sen ja Eli­na Mek­lii­nin mie­len­kiin­toi­sim­pia edus­tus­teh­tä­viä luku­vuo­den ai­ka­na. Ti­lai­suus lä­he­tet­tiin suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä verk­koon ja tal­ti­oi­tiin. Ti­lai­suu­den tal­ti­oin­nin voit kat­soa Klas­si­kan Kurs­siTV pal­ve­lus­ta.

Ha­lu­an lau­sua läm­pi­mät kii­tok­se­ni op­pi­las­kun­nan hal­li­tuk­sel­le hy­väs­tä yh­teis­työs­tä ja te­hok­kaas­ta opis­ke­li­joi­den etu­jen aja­mi­ses­ta.

Urheilulukio

Ur­hei­lu­lu­ki­o­lais­ten saa­vu­tuk­set ovat ol­leet jäl­leen erin­o­mai­sia sekä aka­tee­mi­ses­ti että ur­hei­lul­li­ses­ti. Mo­net ur­hei­li­jam­me ovat ol­leet hy­vin usein lei­ri- ja kil­pai­lu­mat­koil­la ja sil­ti pys­ty­neet hoi­ta­maan kou­lu­työn­sä kii­tet­tä­väs­ti.

Klas­si­kan nais­ten jal­ka­pal­lo­jouk­ku­een 4. suo­men mes­ta­ruus.

Kou­lum­me ur­hei­li­jat sai­vat rei­lut 70 SM-mi­ta­lia eri la­jeis­ta ja sar­jois­ta. Läm­pi­mät on­nit­te­lut kai­kil­le arvo­kisa me­nes­tys­tä saa­vut­ta­neil­le ja eri­tyi­ses­ti oman par­haan­sa suo­ri­tuk­sen saa­vut­ta­mi­ses­sa ur­hei­li­ja­na luku­vuo­den ai­ka­na.

Vuo­den ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sek­si on va­lit­tu Ka­ta­rii­na Nau­ma­nen. Hän va­lit­tiin myös Suo­men vuo­den lu­paa­vim­mak­si nais­jal­ka­pal­loi­li­jak­si ja hän jat­kaa uraan­sa Klas­si­kan ur­hei­lu­lu­ki­on jäl­keen Uni­ver­si­ty of South Flo­ri­da, Or­lan­do, USA ur­hei­lu­sti­pen­di­aat­ti­na.  On­nit­te­lut ja me­nes­tys­tä uu­del­le ural­le!

On­nit­te­lem­me kaik­kia ur­hei­li­joi­tam­me hie­nos­ta suo­riu­tu­mi­ses­ta luku­vuo­den ai­ka­na. Ur­hei­lu­lu­ki­on saa­vu­tuk­sia on kä­si­tel­ty kat­ta­vam­min vuo­si­ker­to­muk­sen ur­hei­lu­lu­ki­on osuu­des­sa.

Akateeminen menestyminen ja toiminnallisuus

Klas­si­kan opis­ke­li­joi­den aka­tee­mi­nen me­nes­ty­mi­nen sekä osal­lis­tu­mi­nen eri­lai­siin nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­siin ta­pah­tu­miin on ol­lut ak­tii­vis­ta. Luku­vuo­den ai­ka­na eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen Klas­si­kal­la ovat an­ta­neet opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua mm. edus­kun­ta­vaa­lien kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den jär­jes­te­lyi­hin Klas­si­kal­la, joka kes­kit­tyi kou­lu­tus­ky­sy­myk­siin. Kii­tok­sia myös Kuo­pi­on OAJ:lle ti­lai­suu­den or­ga­ni­soin­nis­ta ja Klas­si­kan nuor­ten osal­lis­ta­mi­ses­ta. Mo­nis­sa muis­sa­kin ta­pah­tu­mis­sa Klas­si­kan op­si­ke­li­jat ovat ol­leet ak­tii­vi­sia, jois­ta täs­sä muu­ta­mia ja niis­tä tar­kem­min täl­tä si­vul­ta. Kan­sain­vä­li­nen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lu, vuo­si­luku-ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lu, ken­gu­ru-ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lu, val­ta­kun­nal­li­nen data­täh­ti 2015 -kil­pai­lu, poh­jois-sa­von nuor­ten runo­puu­laa­ki­fi­naa­li.

Uu­te­na asi­an Klas­sik­ka jär­jes­ti yh­teis­työs­sä Lii­ken­ne­tur­van ja Po­lii­sin kans­sa 4.5.2015 lu­en­non lii­ken­ne­tur­val­li­suus­a­si­ois­ta. Lu­en­noil­le osal­lis­tui Kuo­pi­on Klas­sil­li­sen lu­ki­on ja Kal­la­ve­den lu­ki­on op­pi­lai­ta. Lu­en­to oli en­sim­mäi­nen ker­ta, joka liit­tyi auto­kou­lun hy­väk­si­lu­ke­mi­seen lu­ki­o­kurs­sik­si.  Eli jat­kos­sa­kin auto­kou­lu hy­väk­sy­tään Klas­si­kas­sa lu­ki­o­kurs­sik­si, kun opis­ke­li­ja on mu­ka­na täl­lä kah­den tun­nin lu­en­nol­la ja on suo­rit­ta­nut hy­väk­sy­tys­ti auto­kou­lun sekä saa­nut ajo­kor­tin.

Klas­si­kan me­nes­ty­mi­nen aka­tee­mi­ses­ti nä­kyy nou­su­joh­tei­ses­ti ke­hit­ty­vä­nä yli­op­pi­las­tu­los­ten pa­ra­ne­mi­se­na ja sekä sen joh­da­nai­se­na ha­ki­ja­mää­rien li­sään­ty­mi­se­nä ke­vään 2015 yh­teis­va­lin­nas­sa. YLE:n tuot­ta­ma ver­tai­lu ja siel­tä saa­ta­va 15 vuo­den seu­ran­ta tu­los osoit­taa hie­nos­ti teh­dyn työn suun­nan. Olem­me ol­leet jo vuo­des­ta 2007 Poh­jois-Sa­von suo­si­tuin lu­kio yh­teis­va­lin­nan ha­ki­ja­mää­ris­sä. Nyt ke­vääl­lä 2015 Klas­sik­kaan haki 330 ensi­si­jais­ta ha­ki­jaa, joka on Klas­si­kan his­to­ri­an kor­kein ha­ki­ja­mää­rä.

Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten nel­jän pa­kol­li­sen ko­keen YLE:n ver­tai­lu­tu­los. Ver­tai­lu­na kuo­pi­on lu­ki­ot.

Hy­vän työn tu­lok­se­na saam­me iloi­ta ke­vään yli­op­pi­las­tu­lok­sis­ta yh­des­sä uu­sien yli­op­pi­lai­den kans­sa. Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten tu­lok­siin voim­me olla erit­täin tyy­ty­väi­siä. Te uu­det yli­op­pi­laat olet­te suo­riu­tu­neet yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta hie­nos­ti. Toi­von kui­ten­kin, että olem­me pys­ty­neet an­ta­maan myös elä­män eväi­tä tu­le­vai­suu­del­le­si. Toi­vom­me, että muis­tai­sit kou­lum­me va­lin­to­ja vah­vis­ta­va­na ase­ma­na, elä­mä­si rai­teil­la.

Läm­pi­mät on­nit­te­lum­me, ke­vään 2015 uu­sil­le yli­oppi­lail­le!

Lo­puk­si kii­tän kaik­kia työ­yh­tei­söm­me jä­se­niä luku­vuo­den ai­ka­na ah­ke­ras­ta ja hy­vin teh­dys­tä työs­tä. Eri­tyi­ses­ti opet­ta­ja­kun­nan pon­nis­te­lut työ­yh­tei­sön työ­ilma­pii­rin ke­hit­tä­mi­sek­si ja jo­kai­sen opet­ta­jan työ­pa­nos oman am­mat­ti­tai­don ke­hit­tä­mi­ses­sä on ol­lut hy­vää. Läm­pi­mät kii­tok­set eri yh­teis­työ­ta­hoil­le, van­hem­mil­le, per­heil­le, kou­lum­me toi­min­nan ja eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­sen toi­min­nan tu­ke­mi­ses­ta, mm. ma­joit­ta­mal­la ulko­mai­sia vie­rai­tam­me ja aut­ta­mal­la mat­kaan läh­te­viä ryh­miä mat­ka­ra­ho­jen ke­rää­mi­ses­sä. Läm­min kii­tos myös kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te kar­tut­ta­neet sti­pen­di­ra­has­to­amme ja tu­ke­neet hy­vin me­nes­ty­nei­tä opis­ke­li­joi­tam­me.

Kat­se suun­tau­tuu jo tu­le­vaan luku­vuo­teen, mut­ta en­nen sitä naut­ti­kaam­me vir­kis­tä­väs­tä kesä­lo­mas­ta!

Kuo­pi­os­sa tou­ko­kuun 30. päi­vä­nä 2015
Juk­ka Sor­mu­nen, reh­to­ri

Klas­si­kan Non So­lum ker­too enem­män kuin tu­hat sa­naa ja ku­vaa Klas­si­kan ar­ki­ses­ta toi­min­nas­ta.

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015