Urheilulukio

Klassikan urheiluvuosi 2014 - 2015

Jalkapallo / tytöt, Jaakko Pulkkinen

Kil­pai­lul­li­ses­ti kau­den ai­ka­na osal­lis­tuim­me Pal­lo­lii­ton jär­jes­tä­mään Ur­hei­lu­oppi­lai­tos­ten tur­nauk­seen Ee­rik­ki­läs­sä. Mu­kaan oli pääs­syt mei­dän li­säk­si oppi­lai­tok­set Hel­sin­gis­tä (Mä­ke­län­rin­ne ja Poh­jois-Haa­ga), Tam­pe­reel­ta, Tu­rus­ta ja Vaa­sas­ta. Tur­naus­voit­to oli mei­dän jouk­ku­eel­lem­me nel­jäs pe­räk­käi­nen. Jouk­ku­ee­seen kuu­lui­vat seu­raa­vat pe­laa­jat:
Elsa Sul­ku, Pau­lii­na Täh­ti­nen, Ka­ta­ri­na Nau­ma­nen, Jas­min Miet­ti­nen, Anni Ha­vu­kai­nen, Pau­la Au­vi­nen, Anni Hän­ni­nen, Iida Laak­ko­nen, Anni-Mai­ja Kaup­pi­la, Tiia Sa­vo­lai­nen, Aino Krö­ger, Eli­na Ket­tu­nen, El­len Rönk­kö, Vee­ra Hak­ka­rai­nen, Aada Tol­va­nen ja Rii­na Sul­ka­kos­ki.

Nais­ten maa­jouk­ku­een MM-kar­sin­ta –ja har­joi­tus­pe­leis­sä pe­la­si Ka­ta­ri­na Nau­ma­nen. Nais­ten maa­jouk­ku­een lei­ri­tyk­ses­sä oli­vat li­säk­si mu­ka­na Olga Ah­ti­nen ja Pau­la Au­vi­nen.

U20 -tyt­tö­jen MM-lop­pu­tur­naus­jouk­ku­ees­sa Ka­na­das­sa mu­ka­na oli­vat Ka­ta­ri­na Nau­ma­nen, Pau­la Au­vi­nen ja Pau­lii­na Täh­ti­nen.

U19 –tyt­tö­jen maa­jouk­ku­e­lei­ri­tyk­ses­sä oli­vat mu­ka­na Elsa Sul­ku, Tiia Sa­vo­lai­nen ja Olga Ah­ti­nen.

U18 –tyt­tö­jen maa­jouk­ku­ees­sa pe­la­si­vat Iida Laak­ko­nen, Jas­min Miet­ti­nen,Tiia Sa­vo­lai­nen ja Olga Ah­ti­nen. U17 -tyt­tö­jen maa­jouk­ku­ees­sa EM-kar­sin­to­ja pe­la­si Aino Krö­ger.

Pal­lo­lii­ton ta­lent­ti­ryh­mään kuu­lui­vat Aino Krö­ger, Olga Ah­ti­nen ja Elsa Sul­ku.

Jalkapallo / pojat, Esa Pekonen

Luku­vuo­si on ol­lut poi­ka­jal­ka­pal­loi­li­joi­den osal­ta erin­o­mai­nen.

Ur­hei­lu­oppi­lai­tos­ten SM-kil­pai­lus­sa jouk­kue oli prons­sil­la. Lop­pu­tur­naus pe­lat­tiin loka-mar­ras­kuun vaih­tees­sa Ee­rik­ki­län ur­hei­lu­o­pis­tol­la.

KuPS:n A-ju­ni­o­rit voit­ti­vat kau­del­la 2014 Suo­men mes­ta­ruu­den. Ke­vään SM- kar­sin­nois­ta KuPS:n A-ju­ni­o­rit sel­vit­ti­vät tien­sä SM-sar­jaan. KuPS:n B-ju­ni­o­rit voit­ti­vat kau­del­la 2014 SM ho­pe­aa. Ke­vään SM- kar­sin­nois­ta KuPS:n B-ju­ni­o­rit sel­vit­ti­vät tien­sä SM-sar­jaan.

KuPS:n Veik­kaus­lii­ga – jouk­ku­ees­sa pe­laa­vat Saku Sa­vo­lai­nen, Ree­tu Rä­sä­nen, Urho Nis­si­lä, Aatu Laa­ti­kai­nen ja Il­ma­ri Nis­ka­nen

Poi­ka­maa­jouk­ku­eis­sa esiin­tyi­vät luku­vuo­den ai­ka­na Saku Sa­vo­lai­nen, Aatu Laa­ti­kai­nen, Urho Nis­si­lä, Ree­tu Rä­sä­nen, Pat­rik Ala­har­ju­la ja Mik­ko Pit­kä­nen.

Jääkiekko, Markku Keinänen

Men­nyt kau­si oli kuo­pi­o­lai­sil­le jää­kiek­ko­fa­nil­le to­del­la mie­lui­sa, kos­ka pääs­tiin taas naut­ti­maan play-off pe­leis­tä. Tun­tei­den ja elä­mys­ten li­säk­si näh­tiin nuor­ten pe­laa­jien po­si­tii­vi­set ot­teet Lii­ga-jouk­ku­ees­sa sekä maa­jouk­ku­eis­sa.

Päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa niin seu­ra- kuin ur­hei­lu­lu­ki­o­val­men­ta­jien ta­voit­tee­na on yk­si­lön ke­hit­tä­mi­nen, joka vaa­tii yh­teis­työ­tä pe­laa­jal­ta, kou­lul­ta ja seu­ral­ta. Teh­tä­vä on erit­täin haas­ta­va val­men­ta­jil­le, kos­ka he suun­nit­te­le­vat aamu- ja ilta­val­men­nuk­sen pal­ve­le­maan ur­hei­li­jaa koko­nais­val­tai­ses­ti, jos­sa tu­lee opis­ke­lun li­säk­si myös huo­mi­oi­da har­joit­te­lun kuor­mi­tus, ra­vin­to ja lepo. Täl­lä kau­del­la louk­kaan­tu­mis­ten ja ur­hei­lu­vam­mo­jen mää­rä oli lii­an suu­ri, eten­kin se­län ra­si­tus­vam­mat, jo­ten tämä asi­aan tu­lee mei­dän pa­neu­tua val­men­nuk­sen suun­nit­te­lus­sa vie­lä­kin pa­rem­min.

Kal­Pas­ta va­lit­tiin tä­män kau­den ai­ka­na maa­jouk­ku­ei­siin kau­den ai­ka­na yh­teen­sä 15 pe­laa­jaa, jot­ka edus­ti­vat U-20,U-18,U-17 ja nais­ten sekä tyt­tö­jen jouk­ku­ei­ta.

Kan­sain­vä­lis­tä me­nes­tys­tä saa­vut­ti­vat U-18 MM-jouk­ku­ees­sa pe­lan­neet Jon­ne Tam­me­la, Topi Piip­po­nen sekä Otto Les­ki­nen. Suo­men jouk­kue voit­ti MM-ho­pe­aa.

Nuo­ret pe­laa­jat sai­vat vas­tuu­ta myös SM-lii­ga jouk­ku­ees­sa Joo­nas Lyy­ti­nen, Mi­ka­el Sep­pä­lä, Kas­pe­ri Ka­pa­nen ja Miik­ka Pit­kä­nen, Jon­ne Tam­me­la ja Niko Mik­ko­la ot­ti­vat pai­kat pe­laa­vas­ta ko­koon­pa­nos­ta. Poi­kien pe­laa­mi­nen SM-lii­gas­sa ja maa­jouk­ku­ees­sa vaa­tii myös kou­lul­ta jous­toa ja jär­jes­te­ly­jä, jot­ta opis­ke­lu ja pe­laa­mi­nen ovat mah­dol­lis­ta. Kii­tos kai­kil­le teil­le, jot­ka olet­te mah­dol­lis­ta­mas­sa ja aut­ta­mas­sa pe­laa­jien ta­voit­tei­ta.

Yleisurheilu, Olli Pulkkanen, Jyrki Blom

Kesä­kil­pai­lu­kau­si 2014 ja tal­ven hal­li­kil­pai­lu­kau­si 2015 oli­vat yleis­ur­hei­lun osal­ta me­nes­tyk­sek­käät. Jouk­ku­ee­na si­joi­tuim­me tal­ven ur­hei­lu­oppi­lai­tos­ten hal­li­kil­pai­luis­sa Kuor­ta­neel­la kol­man­nek­si hy­vin pie­nel­lä ur­hei­li­ja­mää­räl­lä, joka oli pa­ras si­joi­tuk­sem­me mo­neen vuo­teen. Hen­ki­lö­koh­tai­sia mi­ta­le­ja Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­ta tuli rop­pa­kau­pal­la ja use­am­man ur­hei­li­jat toi­mes­ta. Ulko­ra­doil­ta saa­vu­tim­me yh­teen­sä kah­dek­san SM-mi­ta­lia ja tal­ven 2015 hal­li­ki­sois­ta kym­me­nen. Kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jois­ta me­nes­tyi­vät SM-mi­ta­lin ar­voi­ses­ti:

Mil­la Heis­ka­nen juok­si N19 sar­jan 100m ho­pe­aa ja 200m prons­sia ke­säl­lä 2014 ja 60m kul­taa tal­vel­la 2015.  Samu Mik­ko­nen jat­koi mi­ta­lin­met­säs­tys­tään ja nap­pa­si ke­sän M19 sar­jan SM kil­pai­luis­sa nel­jä ho­pe­a­mi­ta­lia maan­tie­juok­sus­sa, maas­to­juok­sus­sa sekä 800m ja 1500m mat­koil­la. Kir­si Pek­ka­nen saa­vut­ti ke­sän 2014 N19 400m aj:n nel­jän­nen si­jan jat­kok­si hal­li­ki­sois­ta 2015 ylei­sen sar­jan SM ho­pe­aa 400m juok­sus­sa, sekä N22 sar­jan kul­taa 800m ja ho­pe­aa 400m mat­kal­la. Juho Pirs­ka­nen kir­kas­ti niin ikään ke­sän 2014 nel­jän­nen si­jan hal­lis­sa M19 sar­jan kul­ta­mi­ta­lik­si 400m juok­sus­sa. Ju­lia Kor­pe­la pa­la­si ke­sän nuor­ten SM-kil­pai­luis­ta 3000m ej. prons­si­mi­ta­lin kans­sa ja Vil­le Kes­ki­nen nap­pa­si prons­sin nuor­ten SM-hal­leis­ta M22 400m mat­kal­ta.

Toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jois­ta par­hai­ten esiin nou­si Eve­lii­na Rou­va­li, joka voit­ti ke­säl­lä 2014 N17 sar­jan kuu­lan­työn­nön, sekä si­joit­tui Ka­le­van Ki­sois­sa ylei­ses­sä sar­jas­sa vii­den­nek­si. Tal­vel­la Eve­lii­nan oli tyy­ty­mi­nen ho­pe­aan N19 sar­jan kuu­lan­työn­nös­sä. Myös Las­si-Pek­ka Kor­ho­nen oli lä­hel­lä mi­ta­li­si­jaa kie­kon­hei­ton tal­vi­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa. Myös muil­ta 2-vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­joil­ta näh­tiin hy­viä suo­ri­tuk­sia, jos­kin osal­la ur­hei­li­jois­tam­me vai­vat ja sai­ras­te­lut vai­kut­ti­vat ke­sän 2014 ja tal­ven 2015 tu­los­kun­toon.

Syk­syl­lä 2014 aloit­ta­neet yleis­ur­hei­li­jat saa­vut­ti­vat Suo­men hal­li­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa use­am­man mi­ta­lin. Joo­na Väli­pak­ka ot­te­li M17 sar­jan 7-ot­te­lun mes­ta­rik­si ja nap­pa­si jat­kok­si ho­pe­aa pi­tuus­hy­pys­sä. Jes­si­ca Miet­ti­nen hyp­pä­si N17 kol­mi­loi­kas­sa ho­pe­aa. Tä­män li­säk­si Jes­si­ca oli yh­des­sä Kir­si Pek­ka­sen kans­sa edus­ta­mas­sa Suo­mea ai­kuis­ten Poh­jois­mai­ses­sa hal­li­tot­te­lus­sa Ba­e­ru­mis­sa Nor­jas­sa hal­li­kau­den ai­ka­na.

Uinti, Harri Turunen

Jou­lu­kuus­sa ju­ni­o­rei­den PM-kil­pai­luis­sa Väs­bys­sä Ma­ria Siis­ko­nen ui sekä 50 met­rin että kak­si ker­taa pi­dem­män mat­kan rin­ta­uin­nin vii­den­nek­si. Vaa­sas­sa pit­kän ra­dan SM-kil­pai­luis­sa Ma­ria (100m ru kuu­des) ja Vil­le Iha­lai­nen (su) ui­vat kymp­pi­sak­kiin ja Vee­ra Kin­nu­nen­kin si­joit­tui 10. si­jan tun­tu­maan.  Ly­hy­en ra­dan SM-ki­sois­sa Ma­ria oli sa­moil­la rin­ta­uin­ti­mat­koil­la mo­lem­mis­sa yh­dek­säs.

GP-kisa­sar­jas­sa Ma­ria ui usei­ta ker­to­ja rin­ta­uin­nis­sa si­joil­le 4 – 5. Par­haas­sa ki­sas­saan hän alit­ti myös MM-ki­so­jen B-ra­jan, mut­ta kos­ka A-ra­jan alit­ta­jia oli kak­si, ei va­lin­taa MM-ki­soi­hin vie­lä täl­lä ker­taa tul­lut.  Vil­le ui sel­kä­uin­nis­sa hie­no­ja ki­so­ja si­joit­tu­en kol­mes­ti kol­men kär­keen.

Vesi­pal­loi­li­ja Paa­vo Soi­ni­nen saa­vut­ti PM- kul­taa U 17-maa­jouk­ku­ees­sa, jon­ka jouk­ku­een par­haak­si pe­laa­jak­si hä­net va­lit­tiin. Val­ta­kun­nan sar­jois­sa Paa­vo saa­lis­ti SM- prons­sia niin mie­his­sä kuin B-ju­ni­o­reis­sa­kin.

Mäkihyppy / Yhdistetty,  Jarkko Saapunki

Aka­te­mia- har­joi­tus­ryh­mäs­sä har­joit­te­li luku­vuon­na 2014- 2015 yh­dek­sän mäki­hyp­pää­jää ja kol­me yh­dis­te­tyn ur­hei­li­jaa. Koko ryh­män val­men­nus­ko­ko­nai­suus oli seu­ran/aka­te­mi­an/Suo­men Hiih­to­lii­ton ja Olym­pi­a­ko­mi­te­an Nuor­ten Olym­pi­a­val­men­ta­jan alai­suu­des­sa pait­si yh­dis­te­tyn ur­hei­li­jat, joi­den koko­nais­oh­jel­moin­ti oli maa­jouk­ku­e­ve­tois­ta. Ryh­män mui­ta val­men­ta­jia ovat ol­leet Sami Les­ki­nen, Heli Po­mell, Ant­ti Sa­vo­lai­nen ja Rai­mo Kari­nie­mi.

Yh­dis­te­tyn puo­lel­la Ilk­ka He­ro­la si­joit­tui Fa­lu­nin MM-kil­pai­luis­sa upe­as­ti nel­jän­nek­si pari­sprin­tis­sä yh­des­sä Pui­jon aka­te­mi­a­poru­kas­sa usei­ta vuo­sia tree­nan­neen Jim Här­tul­lin kans­sa. Mäki­hyp­pää­jien puo­lel­la Eetu Nou­si­ai­nen nou­si vai­ke­an louk­kaan­tu­mi­sen jäl­keen nuor­ten MM-jouk­ku­ee­seen si­joit­tu­en jouk­ku­e­mä­es­sä kah­dek­san­nek­si.  Aka­te­mia-ryh­mäs­tä nou­si nuor­ten maa­jouk­ku­ee­seen ensi kau­dek­si 6 ur­hei­li­jaa eli puo­let koko ryh­mäs­tä.

Tennis, Ari Oikarinen

Ten­nis­ryh­mäm­me saa­vut­ti vuo­den ai­ka­na täl­lä ker­taa ne­lin­pe­lis­sä SM-mi­ta­lei­ta. Ou­lus­sa mar­ras­kuus­sa käy­dyis­sä Suo­men­mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Klas­si­kan ur­hei­lu­lu­ki­o­ta edus­ta­va Tom­mi Leh­ti­nen saa­vut­ti po­jat 16-vuo­ti­ai­den ne­lin­peli­mes­ta­ruu­den yh­des­sä Lah­te­lai­sen Os­ka­ri Nie­mi­sen kans­sa. Fi­naa­lis­sa kaa­tui 1. si­joi­tet­tu pari Pat­rick Sten­fors/Ila­ri Ve­sa­nen lu­vuin 6-1,6-7,10-5. Kak­sin­pe­leis­sä Leh­ti­nen hä­vi­si puo­li­väli­erä­kamp­pai­lun 3. si­joi­te­tul­le Os­ka­ri Kul­lal­le. Suo­men suu­rim­mas­sa ten­nis­tur­nauk­ses­sa jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­lis­sä, Kou­lu­lais­ten SM-kil­pai­luis­sa oli mu­ka­na kol­me ur­hei­lu­lu­ki­on opis­ke­li­jaa. Tom­mi Leh­ti­nen ja Lau­ri Soo­me pe­la­si­vat ne­lin­pe­liä pa­ri­na. He saa­vut­ti­vat Lu­ki­on poi­kien sar­jas­sa SM-prons­sia. Väli­e­räs­sä tuli tap­pio Otto Hol­ta­ri/Ju­lius Py­kä­lä­mäki -pa­ril­le lu­vuin 6-3,6-2. Kak­sin­pe­leis­sä Soo­me voit­ti kar­sin­nan toi­sel­la kier­rok­sel­la ur­lun ka­ve­rin­sa Vil­le Hil­tu­sen 6-2,6-2 ja sel­vi­si pää­sar­jaan. Pää­sar­jas­sa tuli avaus­kier­rok­sel­la tiuk­ka tap­pio 2. si­joi­te­tul­le Van­taa­lai­sel­le Pe­ter Sil­lan­pääl­le lu­vuin 6-2,3-6,6-4. Kou­lu­lais­ten kil­pai­lui­den yh­tey­des­sä pal­kit­tiin kisa­his­to­ri­an en­sim­mäis­tä ker­taa myös val­men­ta­ja. Pal­kin­non nimi: Po­si­tii­vi­sin val­men­ta­ja. Pe­rus­te­lut: Kou­lu­lais­kisa­hen­ki­sim­mäl­le val­men­ta­jal­le joka on ol­lut omal­la toi­min­nal­laan vai­kut­ta­mas­sa ai­nut­laa­tui­seen tun­nel­maan. Tä­män kun­ni­an sai Poh­jois-Sa­von ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ten­nik­sen laji­val­men­ta­ja Ari Oi­ka­ri­nen.

Sar­ja­ten­nik­ses­sä Kuo­pi­on Ten­nis­seu­ran nais­ten jouk­kue pe­la­si 1. di­vi­si­oo­naa. Mu­ka­na jouk­ku­ees­sa oli Klas­si­kan Iida Pä­ty­nen. Jouk­kue säi­lyi 1. di­va­ris­sa. Lau­ri Soo­me, Tom­mi Leh­ti­nen ja Vil­le Hil­tu­nen pe­la­si­vat sar­ja­ten­nis­tä KTS:n mies­ten 1. jouk­ku­ees­sa ja 1. di­vi­si­oo­naa. Jouk­kue säi­lyt­ti  sar­ja­paik­kan­sa.

Lentopallo / pojat, Lauri A. Hakala

Ryh­män jä­se­nis­tä Kas­per Pen­na­nen ja Esa Ha­ku­li­nen pe­la­si­vat Pui­jo Wol­leyn A-po­jis­sa ja Maa­nin­gan Mah­dis­sa 1-sar­jas­sa. Li­säk­si he oli­vat mes­ta­ruus­lii­ga­seu­ra LEKA Vol­leyn har­joi­tus­rin­gis­sä far­mi­pe­laa­ji­na, ja mo­lem­mat te­ki­vät myös lii­ga­de­byyt­tin­sä men­neel­lä kau­del­la. Vil­le Tol­va­nen ja Mi­ka­el Ruot­sa­lai­nen pe­la­si­vat nii­ni­kään Pui­jon A-po­jis­sa ja li­säk­si Pui­jon mies­ten 2-sar­jas­sa. En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jois­ta Sant­tu Ha­ka­nen ja Las­se Jänt­ti pe­la­si­vat sekä B-po­jis­sa, A-po­jis­sa, että mies­ten 2-sar­jas­sa. Ydin­ryh­män li­säk­si jouk­ku­een har­joi­tuk­sis­sa kä­vi­vät ajoit­tain mm. Vee­ti Har­ti­kai­nen ja Paa­va­li Ala­va.

Kas­per ja Esa si­joit­tui­vat LE­KAn mu­ka­na mes­ta­ruus­lii­gan 7. si­jal­le, LE­KAn pu­do­tes­sa puo­li­väli­e­ris­sä lo­pul­ta mes­ta­ruus­lii­gan voit­ta­neel­le Kok­ko­lan Tii­ke­reil­le. Sa­moin Maa­nin­gan Mah­dis­sa kau­si päät­tyi puo­li­väli­erä­vai­hee­seen.

Kaik­kien aka­te­mi­an poi­kien edus­ta­ma Pui­jo Wol­leyn A-po­jat si­joit­tui 9. si­jal­le Sii­lin­jär­vel­lä pe­la­tus­sa fi­naa­li­tur­nauk­ses­sa, jos­sa jouk­ku­een par­haa­na pal­kit­tiin Kas­per Pen­na­nen. Las­se ja Sant­tu si­joit­tui­vat B-poi­kien fi­naa­leis­sa 6. Si­jal­le. Sant­tu pal­kit­tiin Pui­jo Wol­leyn tur­nauk­sen par­haa­na pe­laa­ja­na, ja Las­se tur­nauk­sen par­haa­na pas­sa­ri­na. Li­säk­si Sant­tu osal­lis­tui oman ikä­luok­kan­sa maa­jouk­ku­een haas­ta­ja­lei­ri­tyk­siin.

Kai­ken kaik­ki­aan vuo­si oli hyvä, opet­ta­vai­nen ja an­toi­sa. Tu­le­van vuo­den har­joi­tus­ryh­mään kuu­luu lii­ga­pe­laa­jia tä­män kau­den ta­voin, ja mo­nel­la ta­val­la toi­min­ta ke­hit­tyy ja kas­vaa poi­kien len­to­pal­lon osal­ta Kuo­pi­os­sa.

Alppihiihto, Mika Saarinen

Kau­si 2014 – 2015 oli muu­tos­ten ai­kaa. Vah­va ikä­luok­ka, 1995 syn­ty­neet, oli­vat päät­tä­neet Lu­ki­on ke­vääl­lä 2014 ja hei­dän saap­pai­taan oli vai­kea täyt­tää mo­nel­la ta­val­la, eikä vä­hi­ten me­nes­tyk­sen osal­ta. Po­jat eh­ti­vät kui­ten­kin tuo­da usei­ta ai­kuis­ten­kin SM –mi­ta­le­ja, pu­hu­mat­ta­kaan nuor­ten mi­ta­leis­ta, lu­ki­on ai­ka­na. Toi­saal­ta ol­tiin me­nos­sa koh­ti suur­ta uu­dis­tus­ta seu­ra­ta­sol­la, kun Sii­lin­jär­ven Pon­nis­tus/Alp­pi ja PHS Alp­pi oli­vat päät­tä­neet yh­dis­tää voi­man­sa ja uusi seu­ra­yh­ty­mä al­kai­si toi­mia 1.5.2015 al­ka­en seu­raa­val­le kau­del­le.

Nuo­ren­nus­leik­kaus ja jon­kin­lai­nen väli­vai­he kau­des­ta siis tuli.

Toi­saal­ta en­sim­mäis­tä ker­taa Klas­sik­ka­na osal­lis­tut­tiin kaik­kien Suo­men Alp­pi­kou­lu­jen ja FIS –ryh­mien yh­tei­siin pää­sy­ko­kei­siin ja ha­kuun kou­lui­hin ja sil­tä osin peli avat­tiin kan­sal­li­se­na ja avoi­me­na toi­mi­ja­na ja tu­le­vai­suu­den lu­pauk­sien et­sin­tä al­koi. Täs­tä pel­käs­tään po­si­tii­vi­sia oli­vat ko­ke­muk­set ja Kou­lu ja ryh­mä sai pal­jon tar­vit­tua tun­net­tuut­ta, min­kä anti konk­re­ti­soi­tuu tu­le­vai­suu­des­sa.

Heti kau­den al­kuun tuli on­nis­tu­mi­sia ja me­ne­tyk­siä. Sam­po Kank­ku­nen aloit­ti kau­den hie­nos­ti ja lu­nas­ti pai­kan Nuor­ten MM –ki­soi­hin ja si­joit­tui­kin siel­lä hie­nos­ti U18 –luo­kas­sa vii­den­nek­si Su­per G:ssä. Muu­ten­kin Sam­pon kau­si oli hie­no, mikä yh­den SM –mi­ta­lin kaut­ta päät­tyi maa­jouk­ku­e­va­lin­taan. Me­ne­tys ko­et­tiin mar­ras­kuus­sa, kun tyt­tö­jen syö­mä­ham­mas, Mil­la Lap­pa­lai­nen, louk­kaan­tui ja koko kau­si jäi vä­liin. Oli­han pik­ku­sis­kon­sa jo ylä­kou­lun (Sii­lin­jär­vi) puo­lel­la kah­mi­nut lu­kui­sia SM –mi­ta­le­ja ja va­lit­tu SSF:n TEAM 2018 tyt­tö­pro­jek­tiin maa­jouk­ku­e­sta­tuk­sel­la ja iso­sis­kol­ta oli lupa odot­taa yhtä ko­via tu­lok­sia.

Har­joit­te­lu su­jui lä­hes suun­ni­tel­mien mu­kaan ja lei­ri­päi­viä ker­tyi ak­tii­vi­sim­mil­le lä­hes 100.

Maastohiihto, Mika Venäläinen

Pit­käs­tä ai­kaa maas­to­hiih­tä­jät jäi­vät il­man SM- mi­ta­lia. Kak­si ur­hei­li­jaa ylti ikä­luo­kas­saan si­jal­le 10. Reet­ta Hy­vä­ri­nen 10., sekä Juu­lia Laak­ko­nen AH:n puo­lel­la par­haim­mil­laan si­jal­le 5. Noo­ra Pur­si­ai­nen KLL 13. Juu­lia Laak­ko­nen AH vies­tis­sä N19 SM 3. Tu­lok­sis­ta huo­li­mat­ta ryh­mä nos­ti ta­so­aan ai­em­mis­ta vuo­sis­ta.

Salibandy, Mikko Tiihonen

Sali­ban­dyn kau­si oli taas työn­täy­tei­nen. Kou­lu­jen vä­li­sis­sä tur­nauk­sis­sa me­nes­tys jäi hie­man va­jaak­si, mut­ta yk­si­lö­ta­sol­la use­at pe­laa­jat me­ni­vät eteen­päin. Var­sin­kin en­nal­ta­eh­käi­se­vä- ja huol­ta­va­har­joit­te­lu oli kes­ki­ös­sä. Ehkä sii­tä­kin joh­tu­en, kau­den ai­ka­na väl­tyt­tiin isoil­ta louk­kaan­tu­mi­sil­ta. Myös kou­lu­a­si­at ryh­mä hoi­ti täs­mäl­li­ses­ti, jo­ten on­nit­te­lut kai­kil­le val­mis­tu­neil­le.

Vuo­den 2014-2015 ai­ka­na aamu­har­joit­te­lu su­jui suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti. Vuo­den ai­ka­na har­joi­tel­tiin moni­puo­li­ses­ti tek­niik­kaa, peli­kä­si­tys­tä ja fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia. Aamu­har­joit­te­lus­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti em. omi­nai­suuk­sien yk­si­löl­li­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Yksilölajit, Markku Ukkonen

Klas­si­kan yk­si­lö­la­jien ryh­mäs­sä oli luku­vuo­den ai­ka­na 23 ur­hei­li­jaa, ja edus­tet­tu­na oli­vat seu­raa­vat 13 ur­hei­lu­la­jia: golf, tai­to­luis­te­lu, pesä­pal­lo, pöy­tä­ten­nis, judo, moto­cross, suun­nis­tus, rat­sas­tus, kar­ting, kil­pa­tans­si, muo­dos­tel­ma­luis­te­lu, am­mun­ta ja squ­ash.

Ju­dos­sa Emmi Ros­si (12KL) saa­vut­ti kak­si SM-prons­sia nuor­ten (W21) ja ai­kuis­ten (N21) sar­jas­sa sekä usei­ta mi­ta­li­si­jo­ja kan­sain­vä­li­sis­sä judo­ki­sois­sa.

Suun­nis­tuk­ses­sa Alek­si Sopo (12KL) voit­ti SM-kul­taa eri­kois­pit­käl­lä mat­kal­la (H18) ja SM-prons­sia sprin­teis­tä sekä SM-prons­sia (H20) KLL:n ki­sois­ta.

Am­mun­nas­sa Elli Rä­sä­nen (13F) voit­ti nais­ten SM-kul­taa kah­des­sa eri sar­jas­sa (liik­ku­va maa­li ja pu­to­a­vat tau­lut) ja EM-ki­sois­ta par­haim­pa­na tuo­mi­se­na oli 5. sija.

Squ­as­his­sa Hen­riet­ta Huuh­ka (14A) saa­vut­ti SM-kul­taa (U17) ja yk­kös­ti­lan Fin­nish Ju­ni­or Ope­nis­sa. Hen­riet­ta oli li­säk­si Suo­men edus­ta­ja­na U17- ja U19-sar­jois­sa EM-ki­sois­sa.

Taito- ja ominaisuusvalmennus, Antti Heinänen

Kal­pan A-ju­ni­o­rit ja pol­ven-ja lan­ti­on­hal­lin­taa. Oh­jaa­ja­na Ant­ti Hei­nä­nen

Olen kier­tä­nyt luku­vuo­den ai­ka­na suu­ren jou­kon laji­ryh­miä Kuo­pi­os­sa sekä Aka­te­mi­a­ver­kos­ton maa­kun­nis­sa. Si­säl­löl­li­ses­ti olen kes­kit­ty­nyt pe­rus­mo­to­ris­ten tai­to­jen har­joit­ta­mi­seen. Tee­moi­na on ol­lut mm. ket­ju­liik­ku­vuus, sy­vät li­hak­set, pol­ven hal­lin­ta, ryt­mi­kyky, ke­hon­hal­lin­ta, toi­min­nal­li­nen voi­ma, liik­keen hi­das­ta­mi­nen ja re­ak­ti­o­kyky. Ta­voit­tee­na on, että ur­hei­li­jat op­pi­si­vat tun­te­maan ke­hos­saan, mit­kä näis­tä tai­dois­ta/omi­nai­suuk­sis­ta kai­paa­vat eni­ten ke­hit­tä­mis­tä.

Luku­vuo­den ai­ka­na to­teu­tin myös aloit­ta­vien ur­hei­li­joi­den kes­kuu­des­sa pol­vi­lin­jaus- sekä ket­ju­liik­ku­vuus­tes­tin. Tes­tin ta­voit­tee­na on kar­toit­taa ris­ki­ryh­mä, joil­la on haas­tei­ta pol­ven hal­lin­nas­sa ja sitä kaut­ta suu­rem­pi ris­ki etu­ris­ti­side­vam­mal­le. Tes­ta­tuis­ta 25 % jäi kont­rol­li­ryh­mään, joi­ta odot­taa uusi tes­taus syk­syl­lä.

Ylei­set tai­to-omi­nai­suu­det vaih­te­le­vat pal­jon iäs­tä ja la­jis­ta riip­pu­en. On­nek­si suu­rim­mat puut­teet ovat aloit­ta­neil­la ur­hei­li­joil­la ja heil­lä on vie­lä hy­vin ai­kaa lait­taa asi­oi­ta kun­toon. Ur­hei­li­jan kan­nat­taa muis­taa, että har­joit­te­lu ei kat­kea ke­säl­lä­kään. Syk­syl­lä on läh­det­tä­vä taas liik­keel­le as­tet­ta val­miim­pa­na ur­hei­li­ja­na.

Fysiopolin ja ”rempparyhmän” toiminta, Jari Puustinen

Luku­vuon­na 2014-2015 Poh­jois-Sa­von ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an uu­te­na pal­ve­lu­na opis­ke­li­joil­le aloi­tet­tiin fy­si­o­te­ra­peu­tin oh­jaa­ma kun­tou­tus­ryh­mä-toi­min­ta sekä ns. fy­si­o­po­li-toi­min­ta, jon­ka puit­teis­sa ur­hei­li­joil­la oli mah­dol­li­suus käy­dä näyt­tä­mäs­sä syn­ty­nyt­tä vam­maa Kuo­pio-hal­lil­la fy­si­o­te­ra­peu­til­le tai ha­ke­mas­sa neu­voa ja oh­jan­taa kun­tou­tuk­seen tai apua hoi­don oh­jauk­seen.

Kun­tou­tus­ryh­mä sekä fy­si­o­po­li toi­mi­vat läpi luku­vuo­den aina kes­ki­viik­koi­sin, niin että kun­tou­tus­ryh­mä oli har­joit­te­le­mas­sa Kuo­pio-hal­lin kun­to­sa­lil­la klo 8-9.15 ja fy­si­o­po­li heti sen jäl­keen klo 9.15-10.00.

Sekä kun­tou­tus­ryh­mäs­sä, että fy­si­o­po­lil­la kävi ur­hei­li­joi­ta läpi luku­vuo­den, ruuh­ka­hui­pun osu­es­sa kes­ki­tal­vel­le. Kun­tou­tus­ryh­mäs­sä ur­hei­li­joi­ta oli enem­män ja ur­hei­li­joil­la oli pää­sään­töi­ses­ti jo saa­dut oh­jeet vam­ma­kun­tou­tuk­seen. Kes­ki­mää­räi­nen osan­otto oli noin 2-5 ur­hei­li­jaa. Osal­la ur­hei­li­jois­ta ei vie­lä ol­lut ns. tuki­ver­kos­toa ra­ken­tu­nut mah­dol­li­ses­ti uu­del­la paik­ka­kun­nal­la, heil­le ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an tuki oli var­mas­ti tar­peel­li­nen.

Fy­si­o­po­lil­la ur­hei­li­joi­ta kävi vaih­te­le­vas­ti, vä­lil­lä ei ai­nut­ta­kaan ja vä­lil­lä oven ta­ka­na oli op­pi­lai­ta jo­nok­si asti. Haas­teel­li­nen 45 min aika, oli­si­kin ensi vuo­del­le syy­tä pi­den­tää tun­nin mit­tai­sek­si al­ka­maan näin ol­len klo 9 ja lop­pu­en klo 10. Ur­hei­li­joi­ta oh­jaan­tui fy­si­o­po­lil­le eri­lais­ten leik­kaus­ten jäl­ki­ti­las­sa, akuu­teis­sa vam­mois­sa, val­men­ta­jien lä­het­tä­mä­nä ja kroo­ni­sis­sa kipu­ti­lois­sa, jo­ten op­pi­las­osan­otto oli to­del­la vä­ri­käs. Luku­vuo­den ai­ka­na myös­kin yh­teis­työ tai­to­val­men­ta­ja Ant­ti Hei­nä­sen kans­sa tii­vis­tyi ja An­tin­kin kaut­ta ur­hei­li­joi­ta oh­jaan­tui kun­tou­tus­ryh­mään sekä fy­si­o­po­lil­le.

Pa­lau­tet­ta kun­tou­tus­ryh­män/fy­si­o­po­lin toi­min­nas­ta tuli muu­ta­mal­ta isäl­tä/val­men­ta­jal­ta, jos­sa ih­me­tel­tiin sitä, että esim. fy­si­o­te­ra­peut­ti on näh­tä­vis­sä vain ur­hei­lu­lu­ki­on aika­tau­lu­jen mu­kaan, eli ei esim. sil­loin kun ur­hei­lu­lu­ki­os­sa on kou­lu­vii­kot.

Kai­ken­kaik­ki­aan luku­vuo­si oli kun­tou­tus­ryh­män/fy­si­o­po­lin näkö­kul­mas­ta vaih­de­ri­kas ja osit­tain vie­lä toi­min­nan käyn­nis­tä­mis­tä. Sel­vä tar­ve ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sen pal­ve­luil­le aka­te­mi­as­sa kui­ten­kin näyt­tää ole­van jo en­sim­mäi­sen luku­vuo­den pe­rus­teel­la.

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015