Kansainvälisyys

Learning together

Erasmus+ hanke 2014 – 2016

Wo­men as spri­tus mo­vens to­wards equ­a­li­ty in the Eu­ro­pe­an ci­ti­zens­hip

Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio oli luku­vuon­na 2014-2015 mu­ka­na kak­si­vuo­ti­ses­sa Eras­mus+ hank­kees­sa, jon­ka tu­ki­ja on CIMO. Klas­si­kan tii­mis­sä pro­jek­tia työs­ti 25 opis­ke­li­jaa ja 6 opet­ta­jaa.

Hank­kees­sa on kol­me osaa: 1) opis­ke­li­joi­den ly­hy­et liik­ku­vuu­det (viik­ko) 2) opet­ta­jien ly­hy­et liik­ku­vuu­det (viik­ko) 3) opis­ke­li­joi­den pit­kät liik­ku­vuu­det (2 kk). Ku­hun­kin osa-alu­ee­seen liit­ty­vät omat teh­tä­vän­sä.

Opet­ta­jien teh­tä­vä on luo­da hy­vien käy­tän­tö­jen opas eri mai­den ope­tus­me­ne­tel­mis­tä.

Opis­ke­li­joi­den teh­tä­viä oh­jaa­vat opet­ta­jat. Ku­hun­kin ta­paa­mi­seen val­mis­tel­laan 2 – 3 eri teh­tä­vää ja ne esi­tel­lään ta­paa­mi­sis­sa.

Suo­men li­säk­si hank­kees­sa ovat mu­ka­na opis­ke­li­ja-opet­ta­ja­ryh­mät Es­pan­jas­ta, Ita­li­as­ta, Puo­las­ta, Rans­kas­ta ja Tur­kis­ta. Han­ke on nyt puo­li­vä­lis­sä: luku­vuon­na 2014-2015 jär­jes­tet­tiin han­ke­ta­paa­mi­set Es­pan­jas­sa, Suo­mes­sa ja Rans­kas­sa. Näis­sä ta­paa­mi­sis­sa jo­kai­ses­ta maas­ta on mu­ka­na 5 opis­ke­li­jaa ja 2 opet­ta­jaa.

Suo­men han­ke­ta­paa­mi­ses­sa 9.-15.2. Klas­si­kal­la esi­tel­tiin seu­raa­vat opis­ke­li­ja­teh­tä­vät:
Equ­a­li­ty of ci­vil right: Opis­ke­li­jat mer­kit­se­vät demo­kra­ti­an ke­hit­ty­mi­sen kes­kei­set merk­ki­paa­lut aika­ja­nal­le (esim. oi­keus ää­nes­tää, ot­taa osaa po­li­tiik­kaan, kou­lu­tuk­seen, työ­hön, avio­e­roon, omai­suu­teen). Che­mist­ry of love: Tie­teen näkö­kul­ma rak­kau­teen (ke­mi­al­li­nen, bi­o­lo­gi­nen, psy­ko­lo­gi­nen) Hel­len Fis­he­rin me­to­din avul­la tes­ta­taan, onko rak­kaus ke­mi­aa tai bi­o­lo­gi­aa. Young wri­ters on the road: Et­si­tään on­nel­li­suu­den kaa­vaa. Kir­joi­te­taan yh­des­sä e-ta­ri­na. Tär­keim­mät nai­set kus­ta­kin maas­ta ovat pää­hen­ki­löi­nä.

Klas­si­kan emän­nöi­mäs­sä Suo­men ta­paa­mi­ses­sa kan­sain­vä­li­set vie­raat em. opet­ta­ja- ja opis­ke­li­ja­teh­tä­vien työs­tä­mi­sen li­säk­si mm. sau­noi­vat savu­sau­nas­sa ja ui­vat avan­nos­sa, jän­nit­ti­vät Kal­pan pe­lis­sä ja viet­ti­vät ul­koi­lu­päi­vää Tah­kol­la sekä kai­ra­si­vat kil­paa – tämä tal­vi­ak­ti­vi­teet­ti osoit­tau­tui­kin ek­soot­ti­sek­si ja suo­si­tuk­si oh­jel­ma­nu­me­rok­si!

Han­ke siis jat­kuu vie­lä: luku­vuon­na 2015-2016 ovat vuo­ros­sa Puo­lan, Tur­kin ja Ita­li­an han­ke­ta­paa­mi­set.

Espanjan ja historian kurssimatka

20 – 27.4.2015 Es­pan­jan Al­muñé­ca­riin

Es­pan­jan kie­len ja his­to­ri­an yh­tei­nen kurs­si­mat­ka to­teu­tet­tiin An­da­lu­si­aan Al­muñé­ca­riin 20. – 27.4. 2015. Mu­ka­na oli 12 opis­ke­li­jaa: Klas­si­kal­ta opis­ke­li­jat Jen­ny An­ti­kai­nen, Nel­li Gröhn, Emmi Har­ju­nen, Tiia Kar­hu­nen, Elli Kois­ti­nen, So­fia Kont­ro Ro­sa­les, Saa­na Sal­me­la, Ani­ta Sa­vi­nai­nen, Hen­na Uk­ko­nen, Hen­riik­ka Vai­nio sekä opis­ke­li­jat Lars Dahls­töm ja Saa­ra Par­ta­nen Min­na Cant­hin lu­ki­os­ta . Kurs­si­mat­kan oh­jaa­vi­na opet­ta­ji­na toi­mi­vat es­pan­jan kie­len leh­to­ri Son­ja Lam­pi­nen ja his­to­ri­an leh­to­ri Rit­va Ti­la­eus.

Ah­ke­roim­me aamu­päi­vi­sin es­pan­jan kie­len oppi­tun­neil­la Tro­pi­cal Co­ast Lan­gu­a­ges- kie­li­kou­lus­sa ilta­päi­vi­sin tu­tus­tuim­me An­da­lu­si­an ny­kyi­syy­teen ja his­to­ri­aan. Opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat Al­muñé­ca­rin ruo­ka­kult­tuu­riin ja arki­päi­vään ma­joit­tu­es­saan per­hei­siin ja käy­des­sään aamu­kah­vil­la ja ta­pak­sil­la väli­tun­neil­la. Aa­mi­ais-, lou­nas- ja päi­väl­lis­het­ket per­heis­sä ovat jää­neet mie­leen hy­vän ruu­an ja run­sai­den an­nos­ten vuok­si.

Opis­ke­lim­me his­to­ri­aa tu­tus­ta­mal­la Al­muñé­ca­riin ja lähi­a­lu­ei­siin. Al­muñé­ca­ris­sa ole­vat ka­lan­kui­va­tus­al­taat ovat muis­to an­tii­kin Roo­man ajas­ta, 700-lu­vul­ta 1400-lu­vul­le vai­kut­ta­nut alu­een ara­bi­aika nä­kyy ark­ki­teh­tuu­rin ko­ris­teis­sa ja San Mi­gu­e­lin lin­nan alu­eel­la.

Má­la­gas­sa näim­me Al­ca­za­ban ja Gib­ral­fa­ron lin­nat ja roo­ma­lai­sen amfi­te­at­te­rin, pää­si­äis­kul­ku­ei­den la­vo­ja, vie­rai­lim­me myös Pi­cas­so-mu­se­os­sa.

An­da­lu­si­an ara­bi­kau­den his­to­ria oli par­hai­ten näh­tä­vis­sä Gra­na­dan kau­pun­gis­sa. Siel­lä tu­tus­tuim­me Al­baicí­nin ara­bi­kau­pun­gin­o­saan, ara­bi­kyl­py­lään ja Al­hamb­ran lin­naan sekä sen iha­naan Ge­ne­ra­li­fen puu­tar­haan. Gra­na­das­sa myös tai­de­his­to­ria al­koi elää kun vie­rai­lim­me go­tiik­kaa ja re­nes­sans­si­ai­kaa edus­ta­vas­sa ka­ted­raa­lis­sa.

Ystävyyskouluvaihto Saksaan

Ku­lu­nee­na luku­vuon­na yllä­pi­dim­me edel­leen ak­tii­vi­ses­ti suh­tei­ta sak­sa­lai­seen ys­tä­vyys­kou­luun Wil­helms­ha­ve­nis­sa, Luo­teis-Sak­sas­sa. Ys­tä­vyys­kou­lus­tam­me (Neu­es Gym­na­sium Wil­helms­ha­ven) saa­pui 14.-21.2.2015 vie­raik­sem­me 15 op­pi­las­ta ja 2 opet­ta­jaa. Vii­kon ai­ka­na tu­tuik­si tu­li­vat Klas­si­kan li­säk­si mm. Kuo­pio, suo­ma­lai­nen kou­lu­jär­jes­tel­mä, arki isän­tä­per­hees­sä sekä suo­ma­lai­set ruo­at mäm­mis­tä kar­ja­lan­pii­ra­koi­hin ja las­ki­ais­pul­liin. Ryh­mä tu­tus­tui myös mm. pilk­ki­mi­seen, met­sä­suk­sil­la hiih­toon ja avan­to­uin­tiin. Tou­ko­kuus­sa oli klas­sik­ka­lais­ten vuo­ro läh­teä vas­ta­vie­rai­lul­le Sak­saan. Opet­ta­jat Anna Ma­li­nen ja Hen­na Hä­my­nen vie­rai­li­vat 14 opis­ke­li­jan kans­sa Wil­helms­ha­ve­nis­sa 24.4.-1.5.2015. Vii­kon ai­ka­na kä­vim­me mm. Bre­me­nis­sä sekä ko­kei­lim­me vesi­hiih­toa ja sou­ta­mis­ta. Elä­mä sak­sa­lai­ses­sa isän­tä­per­hees­sä sekä ys­tä­vyys­kou­lun arki jäi­vät myös osal­taan kaik­kien mie­leen.

Rooman enkelit ja demonit – latinan ja kuvataiteen kulttuuripläjäys

Klik­kaa ku­vaa ava­tak­se­si jul­kai­sun

La­ti­nan­o­pis­ke­li­joi­den kurs­si­mat­ka Roo­maan on ol­lut osa Klas­si­kan pe­rin­tei­tä jo vuo­des­ta 2003. Poik­ki­tie­teel­li­nen ja il­mi­ö­poh­jai­nen kult­tuu­ri­mat­ka on to­teu­tet­tu nyt seit­se­män ker­taa. Län­si­mai­sen kult­tuu­rin läh­teil­lä –kurs­sin (KV5) Roo­maan suun­tau­tu­neel­la opin­to­mat­kal­la 24.4. – 1.5.2015 opis­kel­tiin täl­lä ker­taa käy­tän­nön­lä­hei­ses­ti ja oppi­aine­ra­jat ylit­tä­en la­ti­naa ja kuva­tai­det­ta. Yh­des­sä suun­ni­tel­tu mat­ka­oh­jel­ma si­säl­si kes­kei­siä ja hie­man eri­koi­sem­pi­a­kin koh­tei­ta an­tii­kis­ta ny­kyi­syy­teen. Aloi­tim­me an­tii­kin ajas­ta Cas­tel Sant´An­ge­lol­ta ja pää­dyim­me vii­kos­sa Suo­men Roo­man-ins­ti­tuu­tin re­nes­sans­si­hu­vi­lan kaut­ta mo­der­nin tai­teen mu­se­oon.

Opet­ta­jat pi­ti­vät en­sim­mäi­sen suun­nit­te­lu­pala­ve­rin jo vuo­si en­nen mat­kaa ke­vääl­lä 2014, ja opis­ke­li­jat tu­li­vat pro­jek­tiin mu­kaan syk­syl­lä 2014 uu­den luku­vuo­den al­ka­es­sa. Luku­vuo­den ku­lu­es­sa mat­ka­ryh­mä vä­hi­tel­len muo­tou­tui – Roo­man Ryh­mä eli Tur­ma Roma MMXV oli syn­ty­nyt! Mat­kan eteen teh­tiin yh­des­sä ko­vas­ti töi­tä mo­nel­la ta­hol­la: opis­ke­li­jat myi­vät van­hem­pain­il­lois­sa lei­po­mi­aan herk­ku­ja ja val­mis­te­li­vat Roo­ma-ai­hei­sia tut­ki­muk­si­aan, koti­jou­kot tu­ki­vat, ja opet­ta­jat hi­oi­vat lo­gis­tiik­kaa kun­toon. Ker­ran vii­kos­sa ko­koon­nut­tiin kaik­ki kym­me­nen mat­ka­kump­pa­nia yh­teen suun­nit­te­le­maan mat­ka­oh­jel­maa, tut­ki­maan ja piir­tä­mään kart­to­ja sekä va­la­maan yh­teis­hen­keä ja tu­tus­tu­maan toi­siim­me. Läh­det­täi­siin mok­ka­pa­loil­la Roo­maan!

Mat­ka­kuu­meen nous­tes­sa vii­mei­se­nä – mut­ta ei suin­kaan vä­häi­sim­pä­nä – ryh­mään liit­ty­nyt Tur­man jä­sen joh­dat­te­li muut ita­li­a­lai­seen tapa­kult­tuu­riin ja lei­poi vie­lä muul­le ryh­mäl­le oi­van ita­li­an­kie­li­sen sel­viy­ty­mis­pak­kauk­sen – on­nek­si emme tar­vin­neet tä­män sur­vi­val ki­tin Lää­kä­ris­sä-osi­o­ta.

Viik­koa en­nen vap­pua ol­tiin­kin jo Roo­mas­sa – yh­des­sä ra­ken­ne­tun mel­koi­sen tii­viin mat­ka­oh­jel­man pyör­teis­sä. Opis­ke­li­jat pi­ti­vät päi­vit­täin usei­ta ope­tus­tuo­ki­oi­ta eli tut­tu­jen kes­ken kult­tuu­rip­lä­jäyk­siä tai­de­his­to­ri­al­li­sis­ta ai­heis­ta. Tu­tuik­si tu­li­vat mm. ar­ke­o­lo­gi­set kai­vauk­set an­tii­kin ajal­ta, re­nes­sans­sin ja ba­ro­kin mes­ta­rit sekä MAX­XI-mu­se­on dol­ce vita –muo­ti­luo­muk­set. Näim­me lä­hel­tä mon­ta ihka ai­toa Ber­ni­niä, Ca­ra­vag­gi­oa, Mic­he­lan­ge­loa ja Pin­tu­ricc­hi­o­ta. Koim­me lä­käh­dyt­tä­vät Va­ti­kaa­nin mu­se­ot, jo­no­tim­me kaa­to­sa­tees­sa Pie­ta­rin­kirk­koon, jos­sa mel­kein sai­ras­tuim­me tai­de­äh­kyyn. Kau­his­te­lim­me pää­kal­lo­ja ja kitsc­hiä, sekä ihas­te­lim­me pik­ku­kirk­ko­jen hui­kei­ta pers­pek­tii­ve­jä ja sala­tai­det­ta. Ra­koil­ta ja hier­ty­mil­tä emme vält­ty­neet, mut­ta lähi­ap­tee­kin tro­pit, sau­ma­ton yh­teis­hen­ki ja var­sin­kin yh­des­sä syö­mi­nen hel­pot­ti­vat kum­mas­ti! Tämä reis­su ei mie­les­tä unoh­du – kii­tos mah­ta­vat mat­ka­kump­pa­nit!

Mat­kal­la oli­vat Kal­le Hä­mä­läi­nen, Jut­ta Lam­min­aho, Kuk­ka Lep­pä­nen ja Mat­ti Löt­jö­nen Klas­si­kas­ta sekä Ida Koh­vak­ka, Mar­git Mar­jo­ki­vi ja Reet­ta Me­ri­läi­nen Ly­se­os­ta. Mu­ka­na me­nos­sa täy­si­ve­ri­se­nä tur­ma­lai­se­na as­kel­si myös Klas­sil­li­sen lu­ki­on kou­lu­sih­tee­ri Elsa Kuk­ko­nen. Mat­ka­op­pai­na sää­ti­vät la­ti­nan leh­to­ri Pia Ah­to­nen ja kuva­tai­teen leh­to­ri Jou­ni Ho­lo­pai­nen. Tur­ma Roma MMXV kiit­tää opin­to­mat­kaa tu­ke­nut­ta Kuo­pi­on kau­pun­kia!

Learn together – Twinning project in education

Klas­si­kan opet­ta­ja­kun­nan jä­se­net leh­to­ri Mark­ku Uk­ko­nen ja reh­to­ri Juk­ka Sor­mu­nen ovat toi­mi­neen asi­an­tun­ti­ja­teh­tä­vis­sä EU han­kees­sa ni­mel­tään ”Sup­port Imp­le­men­ta­ti­on of the Ko­so­vo Edu­ca­ti­on Sec­tor Stra­te­gic Plan 2011-2016”. Työ al­koi maa­lis­kuus­sa vuon­na 2014 ja päät­tyy vuo­den 2017 alus­sa. STE (short time ex­pert) teh­tä­viä on ker­ty­nyt jo vii­si viik­koa ja työ jat­kuu kah­del­la pit­käl­lä 10 päi­vi­än mis­si­ol­la jo syk­syl­lä, jol­loin kou­lu­te­taan Ko­so­vos­sa seit­se­män maa­kun­nan alu­eel­la 133 oppi­lai­tok­sen lii­kun­nan ja ter­veys­tie­don opet­ta­jat. Pro­jek­tin maa­joh­ta­ja toi­mii RTA (Re­si­dent Twin­ning Ad­vi­der) Kir­si Lind­roos. Hän on an­si­ok­kaas­ti ve­tä­nyt pro­jek­tia ja kir­joit­taa myös hy­vin va­lai­se­vaa blo­gia Bal­ka­nis­ta ”Bal­kan kut­suu!”.

Yllä­pi­däm­me Twin­nig Ko­so­vo He­alth and Well­being face­book ryh­mää, jos­ta on mu­ka­va seu­ra­ta han­keen kou­lu­tus­ten ete­ne­mis­tä.

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015