Opiskelijatoiminta

Jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus ko­koon­tuu miet­ti­mään opis­ke­li­joi­den yh­tei­siä asi­oi­ta.

Jokainen opiskelija kuuluu opiskelijakuntaan!

Opis­ke­li­ja­kun­nan jä­se­nien toi­vo­taan osal­lis­tu­van ak­tii­vi­ses­ti opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taan. Opis­ke­li­jat voi­vat pe­rus­taa myös ker­ho­ja, joil­la tu­lee olla ni­me­tyt vas­tuu­hen­ki­löt. Ker­ho­jen ko­kouk­set tu­lee pi­tää oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Opis­ke­li­ja­kun­ta va­lit­see kes­kuu­des­taan hal­li­tuk­sen, joka or­ga­ni­soi toi­min­taa.

Ak­tii­vi­nen opis­ke­li­ja­kun­ta tu­kee te­ho­kas­ta hal­li­tus­ta ja näin ko­hot­taa kou­lun hen­keä – sitä kuu­lui­saa Klas­si­kan hen­keä! Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus va­li­taan vuo­sit­tain. Hal­li­tus jär­jes­tää eri­lais­ta toi­min­taa opis­ke­li­joil­le ja pi­tää yllä kou­lun ki­os­kia, Pul­jua, sekä toi­mii yh­teys­or­ga­ni­saa­ti­o­na kou­lun hal­lin­toon.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le reh­to­ri voi vuo­sit­tain an­taa eri­tyis­lu­van ko­koon­tua ra­joi­te­tus­ti myös oppi­tun­tien ai­ka­na. Ker­hot voi­vat ke­rä­tä va­ro­ja ja pi­tää ti­lai­suuk­sia. Kou­lul­la pi­det­tä­viin opis­ke­li­joi­den ti­lai­suuk­siin on saa­ta­va reh­to­rin lupa.

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen verk­ko­si­vut.

Hal­li­tus 2023

Tu­to­rit
Tu­to­rit ovat 2. ja 3. opin­to­vuo­den opis­ke­li­joi­ta. He aut­ta­vat 1. ov:n opis­ke­li­joi­ta opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa ja kou­lun arki­päi­vään liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Kysy roh­ke­as­ti neu­voa tu­to­reil­ta kou­lun­käyn­tiin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa (esim. päät­tö­vii­kos­ta, uu­sin­ta­kuu­lus­te­luis­ta, ter­vey­den­hoi­ta­jan pal­ve­luis­ta, opis­ke­li­ja­kor­teis­ta ja to­dis­tuk­sis­ta).

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024