Opintoretket, vierailut ja muu toiminta

Historia ja yhteiskuntaoppi

His­to­ri­an, yh­teis­kun­ta­opin, ta­lous­tie­don ja laki­tie­don tun­neil­la on vie­rail­tu Kuo­pi­on kä­rä­jä­oi­keu­des­sa, Itä-Suo­men hovi­oi­keu­des­sa, Kuo­pi­on kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa ja  Poh­jois-Sa­von lii­ton eu tie­do­tus­pis­tees­sä. Oppi­tun­neil­la on vie­rai­lut asi­an­a­ja­ja,Itä-Suo­men yli­o­pis­ton per­he -ja jää­mis­tö­oi­keu­den pro­fes­so­ri, Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den tuo­ma­rei­ta ja Eu­roop­pa tie­do­tuk­sen tie­dot­ta­ja.

Ta­lous­tie­don opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat lu­ki­o­lais­ten ta­lous­tie­don val­ta­kun­nal­li­seen Ta­lous­guru-kil­pai­luun. Klas­si­kan tä­män vuo­den ta­lous­guru on Bee­da Kan­sa­nen. Li­säk­si ta­lous­tie­don opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat val­ta­kun­nal­li­seen Yri­tys hyvä 2015 -kir­joi­tus­kil­pai­luun sekä Yh­dys­val­tain suur­lä­het­ti­lään jär­jes­tä­mään yrit­tä­jyys kil­pai­luun.

Kou­lus­sam­me jär­jes­tet­tiin kak­si NY- 24h ( nuo­ri yrit­tä­jyys) vii­kon­lop­pu­lei­riä. En­sim­mäi­nen pi­det­tiin 23. – 24.1.2015 Mic­ro­soft Chal­len­ge-lei­ri­nä, jon­ka ai­ka­na opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät ide­an elä­mää hel­pot­ta­vas­ta pu­he­lin­so­vel­luk­ses­ta. Toi­nen pi­det­tiin  8. – 9.5., jol­loin opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät yh­teis­kun­nal­li­ses­ti hyö­dyl­li­siä lii­ke­i­de­oi­ta. Lei­rit to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä Sii­lin­jär­ven ja Kuo­pi­on lu­ki­oi­den sekä Kuo­pio In­no­va­ti­o­nin jär­jes­tä­män Glo­bal Game Jam -ta­pah­tu­man kans­sa. Kou­lum­me opis­ke­li­joi­ta näil­le lei­reil­le osal­lis­tui tuu­to­rei­na ja lei­ri­läi­si­nä 25 opis­ke­li­jaa.

Usei­den puo­lu­ei­den edus­ta­jia vie­rai­li  en­nen edus­kun­ta­vaa­le­ja ke 15.4. 2015  Klas­si­kal­la ker­to­mas­sa opis­ke­li­joil­le  puo­lu­ei­den edus­kun­ta­vaa­li­tee­mo­ja. Opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la puo­lu­ei­den edus­ta­jien kans­sa ilta­päi­vän ai­ka­na kou­lun au­las­sa – li­säk­si jär­jes­tet­tiin pa­nee­li­kes­kus­te­lu­ yh­teis­kun­ta­opin tun­nil­la. Sa­mal­la vii­kol­la 16.4.2015 jär­jes­tet­tiin kou­lul­la myös nuo­ri­so­vaa­lit – edus­kun­ta­vaa­lien var­jo­vaa­lit. Tuol­loin opis­ke­li­jat sai­vat har­joi­tel­la ää­nes­tys­ta­pah­tu­maa  ja  il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä sii­tä, ket­kä oli­si­vat so­pi­via kan­san­e­dus­ta­jia  Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­ris­tä.

Psykologia ja uskonto

Psy­ko­lo­gi­an kurs­sil­la PS5 on ke­vääl­lä vie­rail­tu Jul­ku­lan sai­raa­las­sa, mis­sä pe­reh­dyt­tiin sai­raa­lan toi­min­taan, hoi­to­hen­ki­lös­tön työn­ku­viin sekä psyyk­ki­siin sai­rauk­siin ja eri­lai­siin hoi­don pe­rus­ta­na ole­viin hoi­to­muo­toi­hin psy­ko­lo­gi Han­na Lei­no­lan opas­tuk­sel­la. Li­säk­si on kurs­sil­la PS6 vie­rail­tu moni­kult­tuu­ri­suus­kes­kus Kom­pas­sil­la tu­tus­tu­mas­sa Tse­ga Klif­fen joh­dat­ta­ma­na maa­han­muut­ta­jien toi­min­taan Kuo­pi­os­sa.

Seik­kai­lu ai­voi­hin (PS12) kurs­si to­teu­tet­tiin ku­lu­va­na luku­vuon­na pit­käs­tä ai­kaa. Kurs­sin si­säl­töi­hin kuu­lui run­saas­ti vie­rai­lu­ja. Vie­rai­lim­me mm. A.I.V. ins­ti­tuu­tis­sa, KYS: in rönt­gen osas­tol­la, Aivo­tut­ki­mus- ja kun­tou­tus­kes­kus Neu­ro­nil­la sekä Itä-Suo­men yli­o­pis­ton lää­ke­tie­teen lai­tok­sel­la. Vie­rai­lu­jen ko­ke­muk­set opis­ke­li­jat ku­va­si­vat port­fo­li­oi­hin­sa.

Or­to­dok­si­suu­teen on pe­reh­dyt­ty us­kon­to­tun­neil­la (UE2) eri ta­voin luku­vuo­den ai­ka­na. Vie­rai­lu­ja on teh­nyt syk­syl­lä Py­hän Ni­ko­la­ok­sen ka­ted­raa­liin sekä huh­ti­kuus­sa kaik­kien 5.jak­son ryh­mien kans­sa Uu­den Va­la­mon luos­ta­riin Hei­nä­ve­del­lä. Ret­kel­le osal­lis­tui kou­lul­tam­me noin 80 pää­sään­töi­ses­ti 1. vuo­den opis­ke­li­jaa ja kol­me opet­ta­jaa (Jyr­ki Blom, Mari Kuik­ka ja San­na Tu­ru­nen) sekä ja­pa­ni­lai­nen vaih­to-opet­ta­jam­me Mac­hi­ko Ya­ma­ka­wa. Vie­rai­lun ai­ka­na tu­tus­tuim­me Va­la­mon luos­ta­rin elä­mään isä Si­me­o­nin joh­dol­la. Opis­ke­li­joil­la oli mah­dol­li­suus tu­tus­tua Va­la­mon toi­min­nan moni­puo­li­suu­teen sekä or­to­dok­si­seen hau­taus­maa­han. Opis­ke­li­jat kir­joit­ti­vat vie­rai­lus­ta ra­por­tit. Vie­rai­lu oli opis­ke­li­joil­le mak­su­ton.

Fysiikka

Mar­ras­kuus­sa 2014 fy­sii­kan kurs­sien FY8 ryh­mät vie­rai­li­vat Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­sen sai­raa­lan säde­hoi­to­yk­si­kös­sä ja Klii­ni­sen fy­si­o­lo­gi­an lai­tok­sel­la iso­toop­pi­la­bo­ra­to­ri­os­sa. Vie­rai­lus­sa tu­tus­tut­tiin moni­puo­li­ses­ti sai­raa­la­fyy­si­kon työ­hön sekä säde­hoi­don, sen an­nos­suun­nit­te­lun että eri­lais­ten ku­van­ta­mis­me­ne­tel­mien kan­nal­ta.

Non Solum kertoo nuorten elämästä nuorten sanoin ja kuvin

Kou­lum­me pe­rin­tei­käs Non So­lum-leh­ti il­mes­tyi nel­jä ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na. Leh­ti am­men­taa ai­heen­sa kou­lun ar­jes­ta ja juh­las­ta. Uu­sim­piin leh­tiin voit tu­tus­tua osoit­tees­sa: https://klas­sik­ka.one­du.fi/web/non-so­lum-jul­kai­sut-2014-2015/

Toi­mi­tus­kun­taan kuu­lu­vat pää­toi­mit­ta­ja Annu Pel­ko­nen, toi­mit­ta­jat Je­mi­na Hon­ka­nen, Vee­ra Kärk­käi­nen, Pet­ra Komp­pu­la, Sara Ko­mu­lai­nen, So­fia Kont­ro, Emi­lia Mal­vi­la, Riik­ka Miet­ti­nen, Ira Poi­me­la ja Anu Ran­ta­ma. Leh­den tai­tos­ta ja tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta vas­taa Oli­ver Kuus­to­nen.

Läm­pi­mät kii­tok­set myös kai­kil­le leh­den avus­ta­jil­le.

Var­si­nai­sen leh­den li­säk­si Non So­lu­min toi­mit­ta­jat te­ki­vät oman, ur­hei­lu­ai­hei­sen si­vun Sa­von Sa­no­miin. Klas­si­kan sivu jul­kais­tiin Sa­von Sa­no­mis­sa hel­mi­kuun Sa­no­ma­leh­ti­vii­kol­la.  Si­vuun voi tu­tus­tua seu­raa­vas­ta lin­kis­tä.  Klik­kaa täs­tä.

Opintojen ohjaus

Kou­lum­me ABIT osal­lis­tui­vat syk­syl­lä 2014 Kuo­pi­on yli­o­pis­ton jat­ko­kou­lu­tus­mes­suil­le sekä Stu­dia-mes­suil­le Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­ses­sa. Li­säk­si toi­sen opin­to­vuo­den opis­ke­li­jat tu­tus­tui­vat jat­ko-opin­toi­hin ja jat­ko­kou­lu­tuk­seen TET- päi­vä­nä, joka pi­det­tiin 9.1 2015. Tet-päi­vän oh­jel­man ra­ken­ta­mi­ses­sa yh­teis­työ­tä kou­lum­me kans­sa te­ki­vät seu­raa­vat yh­tei­söt: Poh­jois-Sa­von Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kaik­ki kou­lu­tus­oh­jel­mat, Itä-Suo­men yli­o­pis­to, Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton kie­li­tie­teet, Hel­sin­gin yli­o­pis­ton elin­tar­vi­ke­ala, Yleis­ra­dio – Kuo­pi­on yk­sik­kö, Poh­jois-Sa­von lii­kun­ta, Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­nen yli­o­pis­to, pe­las­tus­ala ja Aal­to Uni­ver­si­ty School of Bu­si­ness, Mik­ke­li. Tet-päi­vä­nä jat­koim­me yrit­tä­jä­e­sit­te­ly­pe­rin­net­täm­me ja K- Mar­ket Saa­ri­ai­tan kaup­pi­as Mika Par­vi­ai­nen ker­toi oman yrit­tä­jä­ta­ri­nan­sa.

Science-kurssi Klassikalla

Klas­sik­kaan tuli syys­luku­kau­den alus­ta kak­si tuli­te­rää 3D-tu­los­tin­ta. 3D-tu­los­tuk­sel­la voi teh­dä lä­hes mitä ta­han­sa ja usein mie­li­ku­vi­tus on ra­ja­na (esi­mer­kik­si ih­mi­sen vara­osat). Ha­lu­sim­me läh­teä Scien­ce-kurs­sis­sa yh­dis­tä­mään ky­seis­tä työ­ka­lua op­pi­mi­seen. Myös tie­teen opis­ke­lun ja käy­tän­nön yh­dis­tä­mi­nen oli ta­voit­tee­na.

Scien­ce-kurs­sil­la otet­tiin ta­voit­teek­si op­pia myös jo­tain uu­siu­tu­vas­ta ener­gi­as­ta. Yh­teis­ten ide­oin­tien jäl­keen osa opis­ke­li­jois­ta läh­ti tut­ki­maan kuin­ka bio­e­ta­no­lia voi­tai­siin val­mis­taa ja kuin­ka hy­vin itse val­mis­tet­tu bio­e­ta­no­li toi­mi­si len­no­kin moot­to­ris­sa. Len­no­kin moot­to­ri oli tar­koi­tus kiin­nit­tää 3D-tu­los­tuk­sel­la val­mis­tet­tuun pie­nois­ve­nee­seen. Myös eri­lai­sia au­rin­ko­ken­no­ja poh­dit­tiin kän­ny­kän­la­taa­mi­sek­si ja ju­nan käyt­tö­voi­mak­si.

Asi­as­ta li­sää luku­vuo­den 2014-2015 Scien­ce-jul­kai­sus­ta.

Tu­tor­toi­min­ta 

Ke­sän si­sään­otto­päi­vä­nä ja syk­syl­lä tu­to­rit pe­reh­dyt­ti­vät uu­det opis­ke­li­jat kou­lum­me toi­min­taan ja kum­mi­ryh­män­sä opis­ke­li­jat toi­siin­sa. Luku­vuo­den 2014 – 2015 tu­to­rit kum­mi­ryh­mit­täin ovat.

14A Ilo­na Nur­mi, Mia Stren­gell
14B  Jut­ta Kar­ja­lai­nen, Essi Hy­vä­ri­nen
14C  Juu­so Jon­ni­nen, Eli­na Mek­lin
14D Riik­ka Miet­ti­nen, Juu­lia Jär­ven­pää
14E  Anu Ran­ta­ma, Kris­ta Ol­li­kai­nen
14F   An­ni­ka Fors­man, Tiia Suo­ma­lai­nen

Tu­to­rei­den kou­lu­tus al­koi ke­vääl­lä 2014 jat­ku­en toi­min­ta­na ke­vää­seen 2015. Ak­tii­vi­ses­ti toi­mien Klas­si­kan tu­to­rit ovat aut­ta­neet ke­säl­lä 2014 en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den opis­ke­li­joi­ta opin­to­suun­ni­tel­man te­os­sa. Syk­syn tee­ma­päi­vä­nä tu­to­rit pe­reh­dyt­ti­vät uu­det opis­ke­li­jat kou­lum­me toi­min­taan ja kum­mi­ryh­män­sä opis­ke­li­jat toi­siin­sa.

Ku­lu­neen luku­vuo­den ai­ka­na tu­to­rit vie­rai­li­vat pe­rus­as­teen ylä­luo­kil­la, osal­lis­tui­vat kou­lum­me juh­lien suun­nit­te­luun ja to­teut­ta­mi­seen. Li­säk­si he opas­ti­vat yh­dek­säs­luok­ka­lai­sia avoi­mien ovien päi­vä­nä.

Kultturelli Klassikanpäivä

Muut koulun tapahtumat

Abit jär­jes­ti­vät jou­lu­juh­lan maa­nan­tai­na 22.12.

Ma­ria ja Jee­sus-lap­si

Jän­nit­tä­vä jou­lu­näy­tel­mä syn­ny­tys­ki­soi­neen ilah­dut­ti. Myös opet­ta­jat oli­vat teh­neet oh­jel­maa: Hap­py-jou­lu­vi­de­on. Tiis­tai­na 23.12. kä­vim­me vie­lä jou­lu­kir­kos­sa.

Kak­ko­set jär­jes­ti­vät abeil­le Kuo­pio-hal­lis­sa pot­ki­ai­set kes­ki­viik­ko­na 4.2.

Pot­ki­ais­jal­ka­pal­loa

Pot­ki­ais­ten oh­jel­mas­sa oli mm. pal­kit­se­mi­sia, kil­pai­lu­ja, tans­sil­li­nen läm­mit­te­ly ja jät­ti­mäi­nen jal­ka­pal­lo­peli, jo­hon koko kou­lu lo­pul­ta pää­si osal­lis­tu­maan.

Penk­ka­rei­ta vie­tet­tiin tors­tai­na 12.2.

Penk­ka­ri­hu­li­naa

Mu­ka­na penk­ka­ri­juh­lia ih­met­te­le­mäs­sä oli neli­kym­men­päi­nen Eras­mus+-vie­ras­jouk­ko. Juh­las­sa abien ryh­män­oh­jaa­jat sai­vat oh­jat­ta­vil­taan kii­tos­lah­jat ja juh­lan päät­teek­si esi­tet­tiin iki­muis­toi­nen abi­vi­deo, jon­ka löy­dät tä­män jul­kai­sun lo­pus­ta.

Abien läh­det­tyä tans­sit­tiin van­ho­jen­tans­se­ja per­jan­tai­na 13.2.

Kel­lo­hel­mat hei­lu­vat

Tä­tä­kin juh­laa kan­sain­vä­li­set Eras­mus+-vie­raam­me pää­si­vät seu­raa­maan etu­ri­vis­tä. Jyr­ki Blom ja Han­na Fi­se­ha lau­loi­vat li­ve­nä iha­nan tan­gon.

Vap­pu­aat­to­na 30.4. vap­pu­juh­las­sa tans­sit­tiin mm. let­ka­jenk­kaa. Opet­ta­jat kun­nos­tau­tui­vat muo­ti­näy­tök­sen ”hah­moi­na”, munk­ke­ja syö­tiin kil­paa ja lo­puk­si tie­to­vi­sail­tiin Ka­hoo­til­la.

Vap­pu­juh­lan hui­pen­nus: let­ka­jenk­ka

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015