Lukion järjestyssäännöt

Reilu peli ja asiat sujuvat

Jär­jes­tys­sään­nöt ovat tar­peen päi­vit­täi­sen työ­rau­han, tur­val­li­suu­den ja kou­lu­viih­ty­vyy­den kan­nal­ta. Ne ovat voi­mas­sa kou­lus­sa, sen piha-alu­eil­la ja kou­lun jär­jes­tä­mis­sä ti­lai­suuk­sis­sa muu­al­la­kin. Kou­lu­yh­tei­sön jä­sen­ten tu­lee käyt­täy­tyä asi­al­li­ses­ti ja ot­taa muut huo­mi­oon.

Päivittäinen työskentely
Päihteet, huumeet, tupakkatuotteet
Rangaistukset ja ojentaminen

Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan toi­sen hen­ki­lön ide­oi­den, tie­to­jen, kie­len ja kir­joi­tuk­sen käyt­töä sil­loin, kun se teh­dään il­man alku­pe­räi­sen läh­teen asi­an­mu­kais­ta il­moit­ta­mis­ta. Pla­gi­oin­ti voi olla joko

  1. va­ras­ta­mis­ta: toi­sen hen­ki­lön esit­tä­mien ide­oi­den tai sa­no­jen esit­tä­mis­tä oma­naan; toi­sen esit­tä­män tuo­tan­non si­tee­raa­mis­ta il­man läh­de­mer­kin­tää tai
  2. kir­jal­li­nen var­kaus: jos­tain ole­mas­sa ole­vas­ta läh­tees­tä pe­räi­sin ole­van ide­an tai tuo­tok­sen esit­tä­mi­nen uu­te­na ja alku­pe­räi­se­nä.

Suo­men tut­ki­mus­eet­ti­nen neu­vot­te­lu­kun­ta on mää­ri­tel­lyt pla­gi­a­ris­min seu­raa­vas­ti: ”Lu­va­ton­ta lai­naa­mis­ta (pla­gi­a­rism) on jon­kun toi­sen jul­ki­tuo­man tut­ki­mus­suun­ni­tel­man, käsi­kir­joi­tuk­sen, ar­tik­ke­lin tai muun teks­tin tai sen osan esit­tä­mi­nen oma­naan.”
(Läh­de: Pla­gi­a­ris­mi)

Vil­pin seu­rauk­set

Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy kurs­si­suo­ri­tuk­seen liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hä­nen kurs­si­suo­ri­tuk­sen­sa hy­lä­tään ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen. Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin kurs­siin liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja kurs­si­arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si.

Vilp­pi­ta­pauk­set kä­si­tel­lään reh­to­rin, ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jan ja asi­an­o­mai­sen opis­ke­li­jan kes­ken. Täs­tä ti­lan­tees­ta laa­di­taan muis­tio, jon­ka asi­an­o­sai­set alle­kir­joit­ta­vat. Vil­pis­tä tie­do­te­taan aina opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le.

Li­säk­si Lu­ki­ot nou­dat­ta­vat lu­ki­o­lain aset­ta­mia vel­voit­tei­ta. Löy­dät lu­ki­o­lain tääl­tä.

Jär­jes­tys sen olla pi­tää 😉

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024