Opintososiaaliset asiat

Opintotuki, matkakustannukset, opiskelijakortit ja vakuutus

Slice-opiskelijakortti

Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on opis­ke­li­ja­na olet oi­keu­tet­tu mak­sut­to­maan di­gi­taa­li­seen Sli­ce-opis­ke­li­ja­kort­tiin. Kort­ti toi­mii vi­ral­li­se­na to­dis­tuk­se­na opis­ke­luis­ta­si Kuo­pi­on klas­sil­li­ses­sa lu­ki­os­sa. Opis­ke­li­ja­kort­ti oi­keut­taa VR:n ja Mat­ka­huol­lon etui­hin sekä tu­han­siin mui­hin Sli­ce-opis­ke­li­ja­e­tui­hin hal­ki Suo­men. Sik­si se kan­nat­taa­kin ot­taa heti opin­to­jen alus­sa käyt­töön.

Sli­ce-opis­ke­li­ja­kor­tin käyt­töön­otto:

Kort­ti on nyt val­mis – hyö­dyn­nä opis­ke­li­ja­e­tu­si ja ota ilo irti opis­ke­luis­ta­si!

Opis­ke­li­ja­kor­tin vaih­ta­mi­nen uu­teen pu­he­li­meen: Mi­kä­li vaih­dat pu­he­lin­ta, voit re­se­toi­da tun­nuk­se­si osoit­tees­sa sli­ce.fi/re­se­toi. Syö­tä lo­mak­kee­seen Sli­cel­le il­moit­ta­ma­si säh­kö­pos­ti­o­soi­te. Saat het­ken ku­lut­tua säh­kö­pos­tii­si lin­kin, jota klik­kaa­mal­la saat het­ken ku­lut­tua säh­kö­pos­tii­si uu­det so­vel­luk­sen akti­voin­ti­koo­dit. Lisä­tie­dot: sli­ce.fi

Mi­kä­li tar­vit­set opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen, saat sen kans­li­as­ta.

Opintotuki

Opin­to­tuki­ha­ke­mus kan­nat­taa teh­dä ver­kos­sa.

Opis­ke­li­jat voi­vat saa­da Ke­lal­ta tu­kea pe­rus­kou­lun jäl­kei­siin opin­toi­hin. Tar­kem­paa tie­toa ja edel­ly­tyk­set tuen saa­mi­ses­ta saat Ke­lan verk­ko­sivuilta: http://www.kela.fi/opis­ke­li­jat. Opin­to­tuki kan­nat­taa ha­kea ker­ral­la koko opis­ke­lu­a­jal­le, mi­kä­li on oi­keu­tet­tu opin­to­tu­keen. Las­ku­rin avul­la voit sel­vit­tää ar­vi­on Ke­lan mak­sa­man etuu­den mää­räs­tä https://www.kela.fi/las­ku­rit.

Mi­kä­li si­nul­la on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne (KAN­NAT­TAA HANK­KIA), tee opin­to­tuki­ha­ke­mus Ke­lan verk­ko­pal­ve­lus­sa https://www.kela.fi/asi­oin­ti. Siel­lä ha­ke­mus tu­lee vä­lit­tö­mäs­ti vi­reil­le ja KELA saa opis­ke­lu­pai­kan tie­don Opin­to­pol­ku.fi:stä ja tä­ten ei tar­vi­ta kou­lul­ta opis­ke­lu­to­dis­tus­ta. Muus­sa ta­pauk­ses­sa toi­mi­ta pa­pe­ri­nen ha­ke­mus­lo­ma­ke täy­tet­ty­nä kou­lu­sih­tee­ril­le oppi­lai­tok­sen mer­kin­tö­jä var­ten.

Jos haet opin­to­tu­kea en­sim­mäis­tä ker­taa, tar­kis­ta opin­to­tuen myön­tä­mi­sen pe­rus­teet.

Pika­opas opin­to­e­tuuk­siin: https://www.kela.fi/opis­ke­li­jat-pika­opas

Matkakustannukset

Ke­lan kou­lu­mat­ka­tuki ha­e­taan Ke­las­ta kou­lu­mat­ka­tuen verk­ko­ha­ke­muk­sel­la Oma­Ke­las­sa.

Kou­lu­mat­kan tu­lee olla oppi­vel­vol­li­sil­la mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­te­tuil­la vä­hin­tään 7 km.

Jos si­nul­la on kuu­kau­des­sa vä­hin­tään 15 kou­lu­päi­vää, saat täy­si­mää­räi­sen kou­lu­mat­ka­tuen (Wal­tis­sa 30 päi­vää voi­mas­sa­o­le­van kou­lu­mat­ka­li­pun). Jos si­nul­la on kuu­kau­des­sa 10-14 kou­lu­päi­vää, olet oi­keu­tet­tu puo­len­kuun kou­lu­mat­ka­lip­puun (Wal­tis­sa voi­mas­sa 30 päi­vää en­sim­mäi­ses­tä käyt­tö­ker­ras­ta, jon­ka ai­ka­na li­pul­la voit mat­kus­taa yh­teen­sä 14:nä vuo­ro­kau­te­na)

Opis­ke­li­ja, toi­mi näin:

 1. Han­ki omat verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne.
 2. Kir­jau­du Oma­Ke­laan ja täy­tä kou­lu­mat­ka­tuen verk­ko­ha­ke­mus.
 3. Ka­len­te­ria ja luku­jär­jes­tys­tä tar­vi­taan mat­ka­päi­vien las­ke­mi­ses­sa: Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa ajal­la 8.8.2024-31.5.2025 on joka kuu­kau­si vä­hin­tään 15 kou­lu­päi­vää eli olet oi­keu­tet­tu joka kuu­kau­si täy­si­mää­räi­seen kou­lu­mat­ka­tu­keen. Voit tar­kis­taa etu­kä­teen kul­jet­ko Walt­ti-alu­een vuo­rois­sa Vil­kun reit­ti­op­paas­ta tai Vil­kun net­ti­sivuilta. Mi­kä­li mat­kus­tat Walt­ti-alu­een ulko­puo­lel­ta, va­li­taan li­pun myy­jäk­si Mat­ka­huol­to tai muu lip­pu­ja myy­vä taho. Lä­he­tä ha­ke­mus. Säh­köi­nen ha­ke­mi­nen ei pyy­dä liit­tei­tä.
 4. Jos käy­tät kou­lu­mat­kaa­si Mat­ka­huol­lon tai Wal­tin lii­ken­net­tä, Kela voi myön­tää si­nul­le säh­köi­sen osto-oi­keu­den heti ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen. Voit os­taa kou­lu­mat­ka­tu­e­tun li­pun ai­kai­sin­taa to 25.7.2024.  Mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­tet­tu­na et mak­sa mat­kois­ta. Mi­kä­li et omis­ta vie­lä Walt­ti mat­ka­kort­tia, niin se on mak­sul­li­nen myös mak­sut­to­maan kou­lu­tuk­seen oi­keu­te­tuil­le.
 5. Kat­so tie­to mah­dol­li­ses­ta osto-oi­keu­des­ta­si Oma­Ke­las­ta. Luku­kau­den vii­mei­nen la­taus­päi­vä on 18.5.2025.
 6. Kou­lu­mat­ka­tu­e­tun Walt­ti-li­pun osto:
  • Osta Walt­ti-mat­ka­kort­ti, mi­kä­li et omis­ta sel­lais­ta vie­lä. Tar­vit­set mat­ka­kor­tin en­nen li­pun la­taa­mis­ta.
  • Mene Wal­tin net­ti­kaup­paan ja tun­nis­tau­du pal­ve­luun. Voit la­da­ta li­pun myös osas­sa Vil­kun li­pun­myyn­ti­pis­tei­tä.
  • La­taa kou­lu­mat­ka­tu­et­tu lip­pu mat­ka­kor­til­le­si. En­sim­mäi­nen lip­pu on la­dat­ta­vis­sa ai­kai­sin­taan 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen opis­ke­lu­jen al­ka­mis­ta. Voi­mas­sa­olo al­kaa, kun opis­ke­li­ja käyt­tää en­sim­mäi­sen ker­ran mat­ko­ja. Luku­kau­den vii­mei­nen la­taus­päi­vä on 18.5.2025, mut­ta tar­kis­ta tie­to Oma­Ke­las­ta.

Kat­so tar­kem­mat tie­dot Vil­kun si­vuil­ta osoit­tees­ta: https://vilk­ku.kuo­pio.fi/kela-kou­lu­mat­ka­tu­et­tu-lip­pu.Mi­kä­li si­nul­la he­rää ky­sy­myk­siä jouk­ko­lii­ken­teen lip­pui­hin liit­ty­en voit ot­taa yh­teyt­tä:  Asi­a­kas­pal­ve­luum­me tai jät­tää pa­lau­tet­ta:

Jos ala­i­käi­nen opis­ke­li­ja ei voi ha­kea tu­kea itse, huol­ta­ja voi ha­kea tuen ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan puo­les­ta. Kela suo­sit­te­lee, että opis­ke­li­ja ha­ki­si itse: Huol­ta­ja ei näe ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan osto-oi­keus­tie­to­ja Oma­Ke­las­sa. Ei ole var­muut­ta, onko li­pun myy­jän verk­ko­kau­pas­sa toi­sen puo­les­ta asi­oin­ti­mah­dol­li­suut­ta.

Kou­lu­mat­ka­tuki ha­e­taan lu­ki­on kans­li­an kaut­ta, mi­kä­li si­nul­la ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia tai mo­bii­li­var­men­net­ta. Tämä haku­tapa on hi­das ja Ke­lan pää­tök­siä  jou­tuu odot­ta­maan.  Kysy ha­ke­mi­oh­jei­ta kans­li­as­ta tai lä­he­tä säh­kö­pos­tia pai­vi.han­ne­le.sa­vi­nai­nen@kuo­pio.fi.

Kadonneet tavarat

Kou­lun alu­eel­la ka­don­neet ar­vok­kaat ta­va­rat toi­mi­te­taan kans­li­aan. Toi­mi­tat­han itse löy­tä­mä­si ta­va­rat kans­li­aan. Löy­ty­neet vaat­teet vie­dään nau­lak­koon.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut If Va­hin­ko­va­kuu­tus Oyj:n ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen.

Em. va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ja opis­ke­li­jan omai­suu­del­le (kun ei ole ky­sy­myk­ses­sä tapa­tur­ma) mm. sil­mä­la­seil­le ja asus­teil­le sat­tu­nei­ta va­hin­ko­ja.

Tapa­tur­man sat­tu­es­sa ota vä­lit­tö­mäs­ti yh­teyt­tä kans­li­aan tai opet­ta­jaan. Tapa­tur­man näh­nyt kou­lun edus­ta­ja täyt­tää opis­ke­li­jan kans­sa kou­lu­tapa­tur­ma­il­moi­tuk­sen ja tuo sen kans­li­aan. Kans­li­as­ta saat Kuo­pi­on kau­pun­gin laa­ti­man Kou­lu­tapa­tur­ma-tie­dot­teen opis­ke­li­joil­le, jos­sa ker­ro­taan tapa­tur­man hoi­toon liit­ty­vät oh­jeet. Tie­do­te kou­lu­tapa­tur­mien kor­vaa­mi­ses­ta löy­tyy Klas­si­kan si­vuil­ta: Opis­ke­li­jal­le -> Kou­lu­tapa­tur­mat.

Kou­lu­sih­tee­rim­me Päi­vi on kou­lun sy­dän. ARI-päi­vä­nä kans­li­as­sa oli mus­ka­ri.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024