Opiskeluhuolto

Terveydenhoitaja, lääkäri, lukiopsykologi, hammashoito, kuraattori

Kuva: Jaak­ko Saa­no

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja -lää­kä­rit ovat osa opis­ke­lu­huol­toa. Yh­teis­työ­tä teh­dään moni­a­lai­ses­ti mm. opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut

Lu­ki­o­lais­ten ter­veys­tar­kas­tuk­set

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­li­jal­le va­ra­taan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­veys­tar­kas­tus teh­dään tar­peen mu­kaan.

Lu­ki­om­me ter­vey­den­hoi­ta­ja on Heli Ko­leh­mai­nen. Vas­taan­otto­tila on Klas­si­kal­la alim­mas­sa ker­rok­ses­sa hiek­ka­ken­tän pää­dys­sä ti­las­sa 025. Ajan­va­rauk­sen voit teh­dä: 

Myös avo­vas­taan­otto klo 12-13 pal­ve­lee opis­ke­li­joi­ta ajan­va­raus­a­si­ois­sa.

Säh­köi­nen asi­oin­ti Digi­pal­ve­lu­jen ha­ke­mis­to – Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­ti­alue – Poh­jois-Savo (pshy­vin­voin­ti­a­lue.fi) Lai­ta haku­kent­tään opis­ke­li­ja

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­tun­ti on ma-pe klo 8-8.30 ja 11-11.30, puh 044 718 6561. Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­lui­hin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Mi­kä­li tar­vit­set sai­raus­pois­sa­olo­to­dis­tuk­sen kou­lua var­ten, soi­ta ter­vey­den­hoi­ta­jal­le heti aa­mul­la ja sovi aika sai­rau­den to­te­a­mis­ta var­ten.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja Jan­nii­na Miet­ti­nen on Klas­si­kal­la kes­ki­viik­koi­sin. Hä­neen saa yh­tey­den pu­he­lin­ai­koi­na ma-pe puh. 044 718 6239.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rin vas­taan­otto on pää­ter­veys­a­se­mal­la, Tul­li­por­tin­katu 15 H-oven kaut­ta, il­moit­tau­tu­mi­nen en­sin po­ti­las­toi­mis­tos­sa. Lää­kä­ri­aika va­ra­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Klas­si­kan ni­met­ty­nä lää­kä­ri­nä on Ulla Mik­ko­nen.

Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­jan asuin-/ opis­ke­lu­paik­ka­kun­nan osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le. Sai­raan­hoi­dol­li­sis­ta lää­kä­ri­käyn­neis­tä 18 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A7§) 20,60 e. Käyt­tä­mät­tä ja pe­ruut­ta­mat­ta jä­te­tys­tä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon sai­raus­vas­taan­otto­käyn­nis­tä 15 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A25§) 50,80€.

Kou­lu­tapa­tur­mien kor­vaa­mi­nen

Kuo­pi­on kau­pun­gil­la on va­paa­eh­toi­nen ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tus If Va­kuu­tus Oyj:ssä SP0004554120 (Va­paa­eh­toi­nen tapa­tur­ma­va­kuu­tus) ja SP0004554109 (Työ­tapa­tur­ma op­pi­laat).

Tapa­tur­ma on äkil­li­nen, ul­koi­nen ja ruu­miin­vam­man ai­heut­ta­ma ta­pah­tu­ma, joka sat­tuu va­kuu­te­tun tah­to­mat­ta. Hoi­toon on ha­keu­dut­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti, vii­meis­tään 14 vuo­ro­kau­den si­säl­lä
tapa­tur­mas­ta. Kou­lun hen­ki­lö­kun­ta oh­jaa opis­ke­li­jaa/huol­ta­jaa tapa­tur­man sa­tut­tua.

Päi­vi­tet­ty tapa­tur­ma­ohje on kou­lun net­ti­si­vuil­la: klas­sik­ka.fi -> Opis­ke­li­jal­le -> Kou­lu­tapa­tur­ma .

Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta: Toi­sen as­teen opis­ke­li­joi­den pal­ve­lut – Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­ti­alue – Poh­jois-Savo (pshy­vin­voin­ti­a­lue.fi)

Suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus ja neu­von­ta

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan ha­keu­tua myös oman koti­kun­tan­sa ter­veys­kes­kuk­seen asi­ak­kaak­si.

Alle 18-vuo­ti­aat kuo­pi­o­lai­set kut­su­taan au­to­maat­ti­ses­ti (kir­je ko­tiin) mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin.

18 vuot­ta täyt­tä­neet va­raa­vat itse ajan soit­ta­mal­la ajan­va­rauk­seen.

Mi­kä­li olet muut­ta­nut toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta ja ha­lu­at suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja, otat­han yh­teyt­tä ajan­va­rauk­seen, jot­ta tie­to­si saa­daan ajan ta­sal­le. Muu­al­ta muut­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den tie­dot ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mään.

Kii­reet­tö­män hoi­don ajan­va­raus
ma-pe klo 7.45-11.00 puh: 017 186 611

Sa­man ja seu­raa­van päi­vän ajan pe­ru­mi­nen:
ma-pe klo 7.45-16.00 puh. 017 186 611

Kii­reel­li­sen hoi­don ajan­va­raus
ma-pe klo 7.45-16.00 puh. 017 186 611

Kii­reel­li­sen hoi­don ajan­va­raus il­tai­sin, juh­la­py­hi­nä ja vii­kon­lop­puisin
klo 8.00-9.00 puh. 017 174 020
Mui­na ai­koi­na puh. 116 117 (päi­vys­tyk­sen neu­von­ta)

Lisä­tie­to­ja suun ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta https://www.kuo­pio.fi/fi/suun-ja-ham­pai­den-hoi­to.

Väli­tun­ti­lii­kun­ta li­sää jak­sa­mis­ta ja hy­vin­voin­tia.

Klas­si­kan psy­ko­lo­gi­na toi­mii Han­na Jun­tu­nen. Yh­teyt­tä voi ot­taa pu­he­li­mit­se tai Wil­ma-vies­til­lä. Muis­tat­han, ett­et kir­jaa lii­an yk­si­tyis­koh­tais­ta tai hen­ki­lö­koh­tais­ta tie­toa vies­tei­hin tie­to­tur­van vuok­si.

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gin työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia. Lu­ki­o­psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si stres­sin, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den, ylei­sen pa­han olon, ih­mis­suh­de­pul­mien tai eri­lais­ten elä­män krii­si­ti­lan­tei­den vuok­si. Psy­ko­lo­gin työ­hön kuu­luu myös kes­kit­ty­mis­on­gel­mien ja op­pi­mis­vai­keuk­sien ar­vi­oin­ti.  Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi te­kee ly­hyt­kes­tois­ta asi­a­kas­työ­tä, jon­ka käyn­ti­mää­rät ja -ti­heys vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa ­psy­ko­lo­gi oh­jaa opis­ke­li­jan jat­ko­hoi­toon.

Klas­si­kan ku­raat­to­ri­na toi­mii Han­na Aho­nen. Ku­raat­to­rin teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­joi­ta lu­ki­on­ai­kai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Ku­raat­to­rin pää­a­si­al­li­set työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan kans­sa. Ku­raat­to­ril­ta voit pyy­tää apua, jos si­nua mie­ti­tyt­tä­vät esi­mer­kik­si pois­sa­olot ja opin­to­jen ete­ne­mi­nen, opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio, ar­jen elä­män­hal­lin­ta (esim. opis­ke­lun, har­ras­tus­ten ja muun elä­män yh­teen­so­vit­ta­mi­nen), jak­sa­mi­nen tai mie­li­ala, toi­meen­tulo ja raha-asi­at, asun­non et­si­mi­nen ja omil­laan pär­jää­mi­sen haas­teet, ih­mis­suh­de­a­si­at tai vai­kea elä­män­ti­lan­ne.

Ku­raat­to­riin ja psy­ko­lo­giin saat yh­tey­den Wil­mas­sa tai pu­he­li­mit­se (myös teks­ti­vies­til­lä): Yh­teys­tie­dot. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös van­hem­man, opet­ta­jien, eri­tyis­o­pet­ta­jan, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jien vä­li­tyk­sel­lä. Kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, va­paa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia.

Ku­raat­to­ri Han­na Aho­nen on maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin Kuo­pi­on klas­sil­li­sel­la lu­ki­ol­la, 1.ker­ros (kir­jas­to­ti­lois­sa si­jait­se­va työ­huo­ne 139A). Ku­raat­to­ri on tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin osoit­tees­sa Käsi­työ­katu 41, 2.ker­ros. 

Psy­ko­lo­gi Han­na Jun­tu­nen on maa­nan­tai­sin, tiis­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin osoit­tees­sa Käsi­työ­katu 41, 2.ker­ros. Psy­ko­lo­gi on tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin Kuo­pi­on klas­sil­li­sel­la lu­ki­ol­la, 1.ker­ros (kir­jas­to­ti­lois­sa si­jait­se­va työ­huo­ne 139A). 

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024