Urheilulukion valmennus

Jokainen urheilulukiolainen asettaa omat tavoitteensa lukuvuoden alussa

Urheilulukiolaisen opintosuunnitelma

Luku­vuo­den alus­sa jo­kai­nen ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen aset­taa ta­voit­teet, joi­den poh­jal­ta hän ai­koo ke­hit­tyä sekä ur­hei­li­ja­na että opis­ke­li­ja­na. Opis­ke­li­ja alle­kir­joit­taa val­men­nus­so­pi­muk­sen, jol­la hän si­tou­tuu ur­hei­lu­lu­ki­on peli­sään­töi­hin. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö opis­ke­lun­sa tai val­men­nuk­sen­sa, voi­daan hä­net siir­tää pois ur­hei­lu­lu­ki­os­ta. Jo­kai­nen ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen suo­rit­taa ur­hei­li­jan vas­tuul­li­suus­pas­sin.  

Ur­hei­lu­lu­ki­on opis­ke­li­jat va­lit­se­vat lii­kun­nan so­vel­ta­via opin­to­jak­so­ja (= val­men­nus­ta) vä­hin­tään 24 opin­to­pis­tet­tä ur­hei­lu­val­men­nus­ta (LOPS 2021). Ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen voi suo­rit­taa osa­na lu­kio-opin­to­ja Ur­hei­lu­ra­vit­se­muk­sen pe­rus­teet, Ur­hei­lu­psy­ko­lo­gi­an pe­rus­teet sekä Val­men­nus­oppiopin­to­jak­sot. 

LOPS 2021: Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa opis­ke­le­va on oi­keu­tet­tu vä­hen­tä­mään 16 opin­to­pis­tet­tä ylei­sen tun­ti­jaon pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta, mut­ta opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa vä­hin­tään puo­let lu­ki­on jo­kai­sen pa­kol­li­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta. Yli­op­pi­las­ko­kees­sa kir­joi­tet­ta­vien ai­nei­den opin­nois­ta on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kaik­ki pa­kol­li­set opin­to­jak­sot.

Urheilulukiolaisten palveluja

Kai­kil­le en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sil­le tar­jo­taan mak­su­ton ur­hei­li­jan ter­veys­tar­kas­tus. Toi­sen, kol­man­nen ja nel­jän­nen opin­to­vuo­den ur­hei­li­ja­o­pis­ke­li­joi­den on mah­dol­lis­ta käy­dä ter­veys­tar­kis­tuk­ses­sa yh­teis­työ­so­pi­muk­sen mää­rit­te­le­mään hin­taan. Ter­veys­tar­kas­tuk­set sekä lää­kä­rin kon­sul­taa­ti­ot hoi­de­taan yh­teis­työs­sä KuL­Tu:n kans­sa. Ur­hei­lu­vam­man sat­tu­es­sa opis­ke­li­ja oh­ja­taan hoi­toon Suo­men Ter­veys­ta­loon, Lää­kä­ri­kes­kus Me­hi­läi­seen, Lää­kä­ri­kes­kus Aa­vaan, ter­veys­kes­kuk­seen tai KYS:ille. Ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sel­la on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää fy­si­o­po­lia, yk­si­lö­oh­jauk­sia sekä jal­kau­tu­vaa kon­sul­taa­ti­o­ta. Tar­kem­mat tie­dot asi­an­tun­ti­ja­toi­min­nas­ta ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen saa luku­vuo­den aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa, ur­hei­lu­lu­ki­on ja ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an verk­ko­sivuilta, val­men­ta­jil­ta sekä oppi­lai­tok­sen ur­hei­lu­koor­di­naat­to­ri Jyr­ki Blo­mil­ta 

Kaik­ki ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­set saa­vat ran­nek­keet, joil­la ar­ki­sin klo 8 – 16 pää­see har­joit­te­le­maan Kuo­pi­on hal­lin­noi­mil­le suo­ri­tus­pai­koil­le. Ha­lu­tes­saan alle 20-vuo­ti­as kuo­pi­o­lai­nen voi lu­nas­taa hy­vin­voin­ti­ran­nek­keen (hin­ta 73,50 €/12 kk), jol­la pää­see har­joit­te­le­maan myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin. 

Kuopion alueen urheiluakatemia

Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mia on ur­hei­li­joi­den ja val­men­ta­jien, oppi­lai­tos­ten ja kun­tien, ur­hei­lu­seu­ro­jen sekä eri­lai­sia tuki- ja asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vien ta­ho­jen muo­dos­ta­ma ver­kos­to. Ta­voit­tee­nam­me on mah­dol­lis­taa ur­hei­li­jan päi­vit­täis­har­joit­te­lun ja opis­ke­lun yh­dis­tä­mi­nen par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la! Toi­mim­me osa­na val­ta­kun­nal­lis­ta ur­hei­lu­a­ka­te­mi­a­oh­jel­maa. 

Tar­jo­am­me hy­vät mah­dol­li­suu­det ur­hei­lu-uran ja opis­ke­lun yh­dis­tä­mi­seen Kuo­pi­on alu­eel­la. Ver­kos­tom­me mah­dol­lis­taa niin am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen, lu­kio-opin­to­jen kuin kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non­kin suo­rit­ta­mi­sen ja val­men­tau­tu­mi­sen hy­vis­sä olo­suh­teis­sa.

Val­men­tau­tu­mi­sen osal­ta koor­di­noim­me päi­vit­täis­val­men­nus­ta yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kans­sa. Li­säk­si tar­jo­am­me ur­hei­li­jan ar­jen ja uran kan­nal­ta mer­kit­tä­vää asi­an­tun­ti­ja­toi­min­taa. 

Vuo­den ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sek­si 2024 va­lit­tiin Min­ja Kor­ho­nen.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024