Itsenäisen opiskelun tilat ja välineet

Koulukirjasto sopii hiljaiseen työskentelyyn

Itsenäinen työskentely

It­se­näis­tä työs­ken­te­lyä var­ten kou­lul­la on työs­ken­te­ly­pis­tei­tä aula- ja käy­tä­vä­ti­lois­sa. Li­säk­si ala­ker­ran luok­ka 138 on va­rat­tu ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­joi­den it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Myös ruo­ka­lan ret­ro­pe­li­nurk­kauk­ses­sa voi opis­kel­la.

Hil­jai­seen työs­ken­te­lyyn so­pi­vin paik­ka on kou­lun kir­jas­to.

Kou­lun kir­jas­tos­ta lai­naa­mi­nen ta­pah­tuu Kuo­pi­on kau­pun­gin­kir­jas­ton tai Sii­lin­jär­ven kir­jas­ton kir­jas­to­kor­til­la. Kir­jo­ja voi myös lai­na­ta omal­la ni­mel­lään, mut­ta täl­löin on va­rau­dut­ta­va to­dis­ta­maan hen­ki­löl­li­syys.

Käsi­kir­jas­ton kir­jo­ja voi käyt­tää vain luku­sa­lis­sa, nii­tä ei lai­na­ta.

Kou­lu­kir­jas­ton kir­jo­jen saa­ta­vuut­ta voi seu­ra­ta kou­lun ko­neil­la myös In­ter­ne­tis­tä:
http://kou­lu­kir­jas­tot.kuo­pio.fi:8000/

Kuo­pi­on kau­pun­gin­kir­jas­tos­ta voit myös lai­na­ta tar­vit­ta­via te­ok­sia:

http://kir­jas­to.kuo­pio.fi/Kir­jas­tot

Pidä kir­jas­to siis­ti­nä kaik­kien viih­ty­vyy­den vuok­si. Pa­lau­ta kir­jat ajois­sa ja huo­leh­di nii­den kun­nos­ta. Tu­hou­tu­neet tai pa­laut­ta­mat­to­mat kir­jat pi­tää kor­va­ta vas­taa­val­la. Älä lai­naa muil­le kir­jo­ja omal­la kor­til­la­si – olet myös niis­tä te­ok­sis­ta vas­tuus­sa. Kir­jas­ton toi­min­nas­ta vas­taa his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin leh­to­ri Mat­ti Lus­tig ja si­vii­li­pal­ve­lus­hen­ki­lö.

HS Digi Oppilaitos -palvelu

Klassikan opiskelijoilla on mahdollisuus maksutta tutustua Helsingin Sanomien uutismateriaaleihin HS Digi Oppilaitos -palvelun avulla. Opiskelijat kirjautuvat palveluun Wilma-tunnuksilla MPASSid-palvelua hyödyntäen.  

Tietotekniikka opiskelijoiden henkilökohtaiseen käyttöön

Kou­lus­sam­me on opis­ke­li­joi­den käyt­töön avoin WLAN -verk­ko (pa­nOp­pi­las), jo­hon pää­see Wil­ma-tun­nuk­sil­la.

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jat saa­vat tar­kem­mat oh­jeet käyt­tö­oi­keuk­sis­ta ja tie­to­ko­neen käy­tös­tä opis­ke­lus­sa OPO-TVT-opin­to­jak­sol­la.

Käyt­tä­jä­tun­nus­ten saa­mi­sek­si on opis­ke­li­jan si­tou­dut­ta­va nou­dat­ta­maan kou­lum­me tie­to­kone­lait­tei­den käyt­tö­sään­tö­jä.

Tie­to­ko­nei­den oheis­lait­tei­ta kou­lul­lam­me ovat mm. do­ku­ment­ti­ka­me­rat, data-pro­jek­to­rit, A4- ja A3-taso­skan­ne­rit, di­gi­taa­li­ka­me­rat ja di­gi­taa­li­vi­de­o­ka­me­rat sekä verk­ko­tu­los­ti­me­na 2 krs. ko­pi­o­kone. Kou­lul­lam­me on myös VR-lait­tei­ta.

Jo­kai­nen käyt­tä­jä vas­taa omal­ta osal­taan, että kou­lun tie­to­ko­neet ja oheis­lait­teet ovat käyt­tö­val­mii­ta, kun työs­ken­te­ly päät­tyy, mi­kä­li on lai­nan­nut kou­lun yh­tei­siä kan­net­ta­via tie­to­ko­nei­ta. Näin ta­kaam­me, että seu­raa­va käyt­tä­jä voi aloit­taa työs­ken­te­lyn­sä vai­vat­ta.

Oh­jel­mis­to­jen ko­pi­oi­mi­nen on te­ki­jän­oi­keus­lain no­jal­la kiel­let­tyä.

Klas­si­kan opis­ke­li­joil­la on käy­tös­sä HS Digi Oppi­lai­tos -pal­ve­lu. Va­lit­se HS:n si­vuil­la tai so­vel­luk­ses­sa oppi­lai­tos­kir­jau­tu­mi­nen, niin pal­ve­lu oh­jaa si­nut MPAS­Sid-kir­jau­tu­mi­seen ja pää­set käyt­tä­mään HS:n ma­te­ri­aa­le­ja.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024