Mobiililaitteet opiskelussa

Lu­kio-opin­to­jen me­nes­tyk­sel­li­nen suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää omaa pää­te­lai­tet­ta. Pää­te­lait­teen tu­lee olla kan­net­ta­va tie­to­kone. Oppi­vel­vol­li­set opis­ke­li­jat saa­vat kou­lul­ta käyt­töön­sä lu­ki­o­lais­kan­net­ta­vat (lu­kio-opin­to­jen mak­sut­to­muus kos­kee nii­tä opis­ke­li­joi­ta, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet pe­rus­o­pe­tuk­sen oppi­mää­rää oppi­vel­vol­li­si­na 1.1.2021 tai sen jäl­keen). Lai­tet­ta tar­vi­taan mm.

Opis­ke­lus­sa käy­tet­tä­vien oh­jel­mis­to­jen asen­ta­mi­nen ko­neel­le opas­te­taan opin­to­jen alus­sa opo-tvt-opin­to­jak­sol­la.

Jos tar­vit­set lai­te­tu­kea lu­ki­o­lais­ken­net­ta­viin, niin ota yh­teyt­tä

  1. Opin­sys -yri­tyk­seen, joka vas­taa lu­ki­o­lais­kan­net­ta­vien tu­es­ta.
  2. Jos on­gel­ma tai vika ei rat­kea, ota yh­teyt­tä kou­lun opet­ta­jiin Sant­tu S. ja Juha V. vika­il­moi­tus­lo­mak­keel­la.

Voit saa­da lisä­tie­toa myös Klas­si­kan verk­ko­si­vuil­la ole­val­ta ky­sy­mys-vas­taus -pals­tal­ta.

Mobiililaitteiden (kännyköiden, tablettien ja läppäreiden) käyttö

Mo­bii­li­lait­tei­ta käy­te­tään oppi­tun­tien ai­ka­na vain opis­ke­lu­tar­koi­tuk­ses­sa. Muu käyt­tö ei ole sal­lit­tua tai sii­hen on pyy­det­tä­vä lupa.

Kännykät koetilanteessa

Kän­ny­kän ja mui­den mo­bii­li­lait­tei­den käyt­tö ko­kees­sa on sal­lit­tua vain opet­ta­jan lu­val­la, jos koe­ti­lan­ne sitä edel­lyt­tää. Jos pal­jas­tuu, että opet­ta­jan oh­jeis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta ko­ke­laal­la on ol­lut kän­nyk­kä ko­keen ai­ka­na, hä­nen ko­keen­sa hy­lä­tään.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024