Oppimisen monet mahdollisuudet digitaalisessa ympäristössä

Opetustallenteet auttavat oppimisessa

 Kou­lum­me käyt­tää  Kuo­pi­on lu­ki­oi­den Wil­ma-oh­jel­maa. Sen avul­la opis­ke­li­ja te­kee omat kurs­si­va­lin­tan­sa ja opet­ta­ja voi lä­het­tää omal­le opin­to­ryh­mäl­le kes­ki­tet­ty­jä vies­te­jä ja oh­jei­ta. Opet­ta­jat mer­kit­se­vät pois­sa­olot ja  huol­ta­jat sekä täy­si-ikäi­set opis­ke­li­jat voi­vat sel­vit­tää pois­sa­o­lo­ja Wil­man kaut­ta. Opis­ke­li­ja nä­kee oman luku­jär­jes­tyk­sen­sä ja voi il­moit­tau­tua mm. yli­op­pi­las­tut­kin­toon.

Ope­tuk­ses­sa Klas­si­kas­sa käy­te­tään ak­tii­vi­ses­ti ja moni­puo­li­ses­ti di­gi­taa­li­sia op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä. Opet­ta­jat oh­jaa­vat opis­ke­li­joi­ta käyt­tä­miin­sä di­gi­taa­li­siin ma­te­ri­aa­lei­hin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­töi­hin.

Luentotallenteet Klassikassa

Kuo­pi­on klas­sil­li­ses­sa lu­ki­os­sa tuo­te­taan ope­tus­tal­len­tei­ta Kuo­pi­on klas­sil­li­sen lu­ki­on opis­ke­li­joi­den käyt­töön. Ope­tus­tal­len­tei­ta teh­dään opet­ta­jan niin päät­tä­es­sä. Opet­ta­jal­la on täy­si te­ki­jän­oi­keus ope­tus­tal­len­tee­seen. Ope­tus­tal­len­teen kai­ken­lai­nen ko­pi­oi­mi­nen ja le­vit­tä­mi­nen on ran­gais­ta­va teko. Tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa seu­raa­van jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­päi­vään asti tai niin pit­kään kuin opet­ta­ja sen sal­lii.

Klas­si­kan oppi­tun­ti­tal­len­teet Kuo­pi­oTV

Opet­ta­ja jul­kai­see ope­tus­tal­len­teen oman oppi­ai­neen ka­na­val­leen ja aset­taa sii­hen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen.

Opis­ke­li­ja voi pyy­tää opet­ta­jaa te­ke­mään ope­tus­tal­len­teen, kun opis­ke­li­ja on har­joi­tus­lei­rin, kil­pai­lu­mat­kan tai sai­rau­den ta­kia pois­sa luok­ka­o­pe­tuk­ses­ta. Opet­ta­ja päät­tää, onko ope­tus­tal­len­tees­ta mer­kit­tä­vää hyö­tyä ky­sei­sen opin­to­jak­son ai­heen op­pi­mi­sek­si vai kor­va­taa­ko pois­sa­olot muul­la ta­voin.

Lisä­tie­to­ja ope­tus­tal­len­teis­ta, etä­o­pe­tuk­ses­ta ja nii­den käy­tös­tä an­taa reh­to­ri.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024