Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa

Kuva: Ma­ri­ka Kaup­pi­nen

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa yhtä ai­kaa koko maas­sa. Ko­kei­den päi­vä­mää­rät ovat näh­tä­vis­sä Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan verk­ko­si­vuil­la ja kou­lun ka­len­te­ris­sa.

Tut­kin­toon voi osal­lis­tua, kun opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut asi­an­o­mai­sen ai­neen pa­kol­li­set kurs­sit/opin­to­jak­sot. Yli­op­pi­las­tut­kin­to tu­lee suo­rit­taa enin­tään kol­me­na pe­rät­täi­se­nä tut­kin­to­ker­ta­na. Sen voi suo­rit­taa ker­ral­la tai ja­kaa enin­tään kol­meen osaan. Ke­vään ja syk­syn yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin il­moit­tau­du­taan kou­lun ka­len­te­ris­sa il­moi­tet­tui­hin päi­vä­mää­riin men­nes­sä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va.

Mah­dol­li­set eri­tyis­jär­jes­te­lyt on ha­et­ta­va hy­vis­sä ajoin. Ha­ke­mus on toi­mi­tet­ta­va lau­ta­kun­taan vii­meis­tään
• ke­vään tut­kin­non osal­ta 30. mar­ras­kuu­ta ja
• syk­syn tut­kin­non osal­ta 30. huh­ti­kuu­ta.

Opis­ke­li­ja on itse vas­tuus­sa yli­op­pi­las­ko­kee­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta, ku­ten il­moit­tau­tu­mi­siin, ajan­koh­tiin ja ko­keen uu­si­mi­seen sekä täy­den­tä­mi­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Tie­toa ja­e­taan opin­to-oh­jauk­sen oppi­tun­neil­la ja yo-in­fois­sa, joi­hin opis­ke­li­jal­la on vel­vol­li­suus osal­lis­tua. Lisä­tie­toa saa opin­to-oh­jaa­jil­ta ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan si­vuil­ta.

3 § Ylioppilastutkinnon kokeet

Yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­luu äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä, vie­rais­sa kie­lis­sä, ma­te­ma­tii­kas­sa sekä luon­non­tie­teel­li­sis­sä ja hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­sis­sa oppi­ai­neis­sa (re­aa­li­ai­neet) jär­jes­tet­tä­viä ko­kei­ta.

10 § Ylioppilastutkinnossa suoritettavat kokeet

Yli­op­pi­las­tut­kin­toa suo­rit­ta­van ko­ke­laan on suo­ri­tet­ta­va vii­si ko­et­ta, joi­hin si­säl­tyy äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa jär­jes­tet­tä­vä koe sekä ko­ke­laan va­lin­nan mu­kaan vä­hin­tään kol­me ko­et­ta ryh­mäs­tä, jo­hon kuu­lu­vat ma­te­ma­tii­kas­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä, vie­raas­sa kie­les­sä ja re­aa­li­ai­nees­sa jär­jes­tet­tä­vä koe.

Edel­lä 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tui­hin ko­kei­siin voi kuu­lua vain yksi koe sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa. Ko­ke­las voi li­säk­si suo­rit­taa yh­den tai use­am­man muun ko­keen.

Tut­kin­toon on si­säl­lyt­tä­vä vä­hin­tään yksi vaa­ti­vam­pi koe (ns. pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­nen koe).

***

Kaik­ki ajan­ta­sai­set mää­räyk­set ja oh­jeet ovat näh­tä­vil­lä Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan net­ti­si­vuil­la: http://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi/

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024