Tiimijakso

Tiimijakso opettaa sekä tietoja että taitoja

Luku­vuon­na 2024 – 2025 Klas­si­kas­sa jär­jes­te­tään tii­mi­jak­so, jos­sa ovat mu­ka­na kaik­ki en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den opis­ke­li­jat. Tii­mi­jak­sos­sa oppi­ai­nei­den si­säl­löt on in­teg­roi­tu toi­siin­sa. Tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään Klas­si­kas­sa kah­dek­sat­ta ker­taa 

Opis­ke­li­jat ja­e­taan toi­sen jak­son ajak­si 4–5 opis­ke­li­jan tii­mei­hin, jois­sa työs­ken­nel­lään koko jak­son ajan. Jak­son alus­sa tii­mit kek­si­vät it­sel­leen ni­men, mo­ton ja tii­min yh­tei­set sään­nöt, joi­ta tii­mi­työs­ken­te­lys­sä nou­da­te­taan.

Jo­kai­nen viik­ko al­kaa ope­tun­neil­la, joil­la opis­kel­laan jo­kai­sen oppi­ai­neen si­säl­tö­jä opet­ta­ja­joh­toi­ses­ti. Lop­pu­viik­ko työs­ken­nel­lään viik­ko­teh­tä­vän pa­ris­sa. 

Tii­mi­jak­sos­sa opis­kel­laan oppi­ai­nei­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ten si­säl­tö­jen li­säk­si run­saas­ti ryh­mä­työ- ja vies­tin­tä­tai­to­ja.

Tii­mi­jak­so opet­taa sekä tie­to­ja että tai­to­ja.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024