Arviointi

Arviointi tukee opiskelijan oppimista sekä antaa palautetta tavoitteiden saavuttamisesta

Opintojakson arviointi

Lu­ki­os­sa ar­vi­oin­nil­la on kak­si kes­keis­tä teh­tä­vää:

  1. Op­pi­mi­sen tu­ke­mi­nen ja oh­jaa­mi­nen. Tätä teh­tä­vää to­teut­taa opin­to­jak­son ai­ka­na an­net­ta­va pa­lau­te, for­ma­tii­vi­nen ar­vi­oin­ti. Opin­to­jak­son ai­kai­nen pa­lau­te sekä lu­kio-opin­to­jen ai­kai­nen, opet­ta­jan tu­el­la teh­ty itse­ar­vi­oin­ti ja ver­tais­ar­vi­oin­ti aut­ta­vat opis­ke­li­jaa ym­mär­tä­mään omaa op­pi­mis­taan, tun­nis­ta­maan vah­vuuk­si­aan, kor­jaa­maan vir­hei­tään ja ke­hit­tä­mään työs­ken­te­ly­ään niin, että op­pi­mi­sel­le ase­te­tut ta­voit­teet voi­vat to­teu­tua.
  2. Osaa­mi­sel­le ja op­pi­mi­sel­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen nä­ky­väk­si te­ke­mi­nen. Tätä teh­tä­vää to­teut­taa osaa­mi­sen ja opi­tun ar­vi­oin­ti, sum­ma­tii­vi­nen ar­vi­oin­ti. Osaa­mi­sen ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu to­den­net­tuun näyt­töön sii­tä, kuin­ka hy­vin ja mis­sä mää­rin opis­ke­li­ja on saa­vut­ta­nut opin­to­jak­sol­le ase­te­tut ta­voit­teet. Opin­to­jak­son arvo­sana mää­räy­tyy oppi­ai­neen ta­voit­tei­den, kes­keis­ten si­säl­tö­jen, oppi­ai­nees­sa mää­ri­tel­ty­jen laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­den sekä ar­vi­oin­ti­pe­rus­tei­den mu­kaan.

Yleis­ten ar­vi­oin­ti­pe­rus­tei­den li­säk­si kun­kin opin­to­jak­son ta­voit­teet ja ar­vi­oin­ti­pe­rus­teet sel­vi­te­tään opis­ke­li­jal­le opin­to­jak­son alus­sa, jol­loin niis­tä kes­kus­tel­laan opis­ke­li­joi­den kans­sa ja tu­e­taan hei­dän opin­to­jen­sa suun­nit­te­lua.

Opin­to­jak­sos­ta an­ne­taan arvo­sana tai suo­ri­tus­mer­kin­tä opin­to­jak­son pää­tyt­tyä. Jos opin­to­jak­so koos­tuu use­am­mas­ta sa­man oppi­mää­rän mo­duu­lis­ta, an­ne­taan sii­tä yksi arvo­sana. Jos kyse on use­an oppi­ai­neen yh­tei­ses­tä opin­to­jak­sos­ta, arvo­sa­nat an­ne­taan oppi­ai­neit­tain. Arvo­sana pe­rus­tuu moni­puo­li­seen op­pi­mi­sen, osaa­mi­sen ja opi­tun näyt­töön opin­to­jak­son ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Ar­vi­oin­nin koh­tei­na ovat opis­ke­li­jan tie­dot, tai­dot ja työs­ken­te­ly. Ar­vi­oin­ti ei koh­dis­tu opis­ke­li­jan ar­voi­hin, asen­tei­siin tai hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin.

Nu­me­roin an­net­ta­vas­sa ar­vos­te­lus­sa käy­te­tään as­teik­koa 4–10. Arvo­sana 5 osoit­taa vält­tä­viä, 6 koh­ta­lai­sia, 7 tyy­dyt­tä­viä, 8 hy­viä, 9 kii­tet­tä­viä ja 10 erin­o­mai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja. Hy­lät­ty suo­ri­tus mer­ki­tään arvo­sa­nal­la 4. Opin­to­jak­so tai oppi­aine, jota ei ar­vos­tel­la nu­me­roin, ar­vi­oi­daan suo­ri­te­tuk­si tai hy­lä­tyk­si. (Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta 810/2018, 17 §.)

Opis­ke­li­ja saa arvo­sa­nan opin­to­jak­soi­hin si­säl­ty­vis­tä opin­nois­ta. Opin­to­jak­soi­hin si­säl­ty­vis­tä pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta an­ne­taan nu­me­ro­arvo­sa­nat lu­kuun ot­ta­mat­ta opin­to-oh­jauk­sen opin­to­jak­so­ja, jois­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä (S = suo­ri­tet­tu, H = hy­lät­ty). Muis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta voi­daan an­taa arvo­sa­nak­si pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­tä­väl­lä ta­val­la nu­me­ro­arvo­sana tai suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Kes­ken ole­va suo­ri­tus mer­ki­tään kou­lun tie­to­jär­jes­tel­mään i-kir­jai­mel­la. Opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va lop­puun seu­raa­van jak­son alus­sa (kat­so tark­ka aika­tau­lu ka­len­te­ris­ta). Jos huo­mat­ta­va osa opin­to­jak­sos­ta/kurs­sis­ta jää ai­heet­to­mien pois­sa­o­lo­jen vuok­si suo­rit­ta­mat­ta, opin­to­jak­so kes­key­tyy. Jos opis­ke­li­ja lo­pet­taa opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­sen, on il­moi­tus sii­tä teh­tä­vä en­nen päät­tö­viik­koa kir­jal­li­ses­ti. Kes­key­ty­nyt kurs­si mer­ki­tään kir­jai­mel­la K. It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta kurs­sis­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana. Ks. lisää i-merkinnästä opinto-oppaan Opintojakson suorittaminen -luvusta.

Opintojakson uusiminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­sos­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, opis­ke­li­jal­le an­ne­taan mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen.

Hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tua kurs­si­arvo­sa­naa on mah­dol­li­suus yrit­tää ko­rot­taa joko it­se­näi­se­nä suo­ri­tuk­se­na tai käy­mäl­lä kurs­si uu­del­leen.

Ar­vos­te­lus­sa nou­da­te­taan sa­mo­ja peri­aat­tei­ta kuin kurs­si­ko­keen ar­vos­te­lus­sa. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lun pe­rus­teel­la an­net­ta­vas­sa kurs­si­arvo­sa­nas­sa voi­daan ot­taa huo­mi­oon jat­ku­va näyt­tö.

Oppiaineen oppimäärän arviointi (LOPS 2021)

Oppi­ai­neen oppi­mää­rä muo­dos­tuu opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opis­ke­le­mis­ta opin­nois­ta. Opis­ke­li­jan opin­to­suun­ni­tel­ma tar­ken­tuu lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na. Sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa eri opis­ke­li­joil­la voi olla eri­laa­jui­set oppi­mää­rät.

Eri oppi­ai­nei­den pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­not on ku­vat­tu lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa. Ma­te­ma­tii­kan yh­tei­nen mo­duu­li lu­e­taan opis­ke­li­jan va­lit­se­maan ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rään. Jäl­ki­kä­teen ei voi pois­taa opis­ke­li­jan opis­ke­le­mia pa­kol­li­sia opin­to­ja eikä hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu­ja val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja.

Saa­dak­seen oppi­ai­neen oppi­mää­rän hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tuk­si opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va pää­osa oppi­ai­neen opin­nois­ta hy­väk­sy­tys­ti. Hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja saa olla pa­kol­li­sis­sa ja val­ta­kun­nal­li­sis­sa va­lin­nai­sis­sa opin­nois­sa enin­tään seu­raa­vas­ti:

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen arvo­sa­no­jen opin­to­pis­tei­den mu­kaan pai­no­tet­tu­na arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na.

Pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den ja va­lin­nais­ten vie­rai­den kiel­ten oppi­mää­ris­tä an­ne­taan nu­me­ro­arvo­sana. Opin­to-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain kak­si opin­to­pis­tet­tä, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää kor­kein­taan nel­jä opin­to­pis­tet­tä.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja osoit­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa suu­rem­paa kyp­syyt­tä ja pa­rem­paa oppi­ai­neen hal­lin­taa kuin opin­to­jak­so­jen arvo­sa­nois­ta mää­räy­ty­vä oppi­ai­neen arvo­sana edel­lyt­tää, tu­lee arvo­sa­naa ko­rot­taa. Li­säk­si arvo­sa­naa voi­daan ko­rot­taa, jos opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nis­ta vas­taa­vat päät­tä­vät, että opis­ke­li­jan tie­dot ja tai­dot ovat hä­nen an­ta­mien­sa näyt­tö­jen pe­rus­teel­la oppi­ai­neen päät­tö­vai­hees­sa opin­to­jak­so­jen arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la mää­räy­ty­vää arvo­sa­naa pa­rem­mat.

Osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man ta­voit­tei­ta ja kes­kei­siä si­säl­tö­jä vas­taa­vat opin­not tai muu­toin han­kit­tu osaa­mi­nen ar­vi­oi­duk­si ja tun­nus­te­tuk­si. Hy­väk­si­lu­ke­mi­sen ja muu­toin han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nus­ta­mi­sen ta­voit­tee­na on vält­tää opin­to­jen pääl­lek­käi­syyt­tä ja ly­hen­tää opis­ke­lu­ai­kaa. Yleis­peri­aate on, että lu­kio voi hy­väk­si­lu­kea muu­al­la suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja, joi­den laa­juus ja vaa­ti­mus­taso vas­taa­vat lu­kio-opin­to­ja. Hy­väk­si­lu­et­ta­vat opin­not jär­jes­tää yleen­sä jo­kin oppi­lai­tos. Pää­tök­sen han­ki­tun osaa­mi­sen hy­väk­si­lu­ke­mi­ses­ta te­kee lu­ki­on reh­to­ri.

Pää­tös muu­al­la suo­ri­tet­ta­vien opin­to­jen hy­väk­si lu­ke­mi­ses­ta tu­lee sitä erik­seen pyy­det­tä­es­sä teh­dä en­nen mai­nit­tu­jen opin­to­jen aloit­ta­mis­ta. Opis­ke­li­jan on muis­tet­ta­va hy­väk­syt­tää opin­to­suun­ni­tel­man­sa omas­sa lu­ki­os­saan en­nen opin­to­jen aloit­ta­mis­ta toi­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Opis­ke­li­jal­ta voi­daan edel­lyt­tää täy­den­tä­viä opin­to­ja, jos kat­so­taan, että opin­not ei­vät suu­rel­ta osin vas­taa oman lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man si­säl­töä. Opis­ke­li­jan saa­mat arvo­sa­nat kir­ja­taan pää­osin sel­lai­se­naan hä­nen suo­ri­tuk­siin­sa, ell­ei lisä­näyt­töä edel­ly­te­tä.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024