Päättöviikko, palautepäivä ja uusintakuulustelut

Kuva: Su­san­na Lau­ri­nen

Päättöviikko

Jak­so päät­tyy päät­tö­viik­koon. Päät­tö­vii­kol­la nou­da­te­taan muun­net­tua työ­jär­jes­tys­tä, joka on esi­tel­ty kou­lun ka­len­te­ris­sa ja nä­kyy WIl­mas­sa. Kun­kin opin­to­jak­son opet­ta­ja esit­te­lee etu­kä­teen päät­tö­päi­vän oh­jel­man ja aika­tau­lun. Päät­tö­päi­vä­nä voi olla ryh­mä­töi­tä, pa­nee­li­kes­kus­te­lu­ja, pa­lau­te­kes­kus­te­lu­ja, la­bo­roin­te­ja, kurs­si­koe tai jo­ta­kin muu­ta opin­toi­hin liit­ty­vää oh­jel­maa.

Jos opis­ke­li­ja sai­rau­den ta­kia jou­tuu ole­maan pois­sa päät­tö­päi­vä­nä, hä­net voi­daan oh­ja­ta jon­kin muun opin­to­ryh­män päät­tö­päi­vään tai sel­lai­sen puut­tu­es­sa uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun.

Sai­ras­tu­mi­ses­ta tu­lee opis­ke­li­jan il­moit­taa mah­dol­li­sim­man hy­vis­sä ajoin Wil­ma-vies­til­lä opin­to­jak­son opet­ta­jal­le. Ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­ja sel­vit­tää pois­sa­olon Wil­maan. Ai­hee­ton pois­sa­olo ai­heut­taa koe­ker­ran me­ne­tyk­sen. Pois­sa­olon syy on aina sel­vi­tet­tä­vä en­nen uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mis­ta.

Uusintakuulustelu

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­sos­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, on opis­ke­li­jal­la mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lä­tyn kurs­si­arvo­sa­nan voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä opin­to­jak­son uu­del­leen. Uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­päi­vien päi­vä­mää­rät ovat kou­lun ka­len­te­ris­sa.

Il­moit­tau­du uu­sin­taan Klas­si­kan etu­si­vul­ta löy­ty­väl­lä Uu­sin­taan il­moit­tau­tu­mi­nen -lo­mak­keel­la (Opis­ke­li­jal­le -> Uu­sin­taan il­moit­tau­tu­mi­nen).

Yh­den ko­keen te­ki­jöil­lä koe­ai­kaa on kol­me tun­tia, kah­den ko­keen te­ki­jöil­lä nel­jä tun­tia.

Jos opis­ke­li­ja ei saa­vu uu­sin­taan, jo­hon hän on il­moit­tau­tu­nut eikä hä­nel­lä ole pä­te­vää syy­tä pois­sa­o­loon, on hän käyt­tä­nyt uu­sin­ta­oi­keu­ten­sa.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024