Opintojakson/kurssin suorittaminen

Suunnittele oma oppimispolkusi huolella

Kuva: Sara Es­ko­la

Ensimmäinen oppitunti

Opis­ke­li­jan on ol­ta­va läs­nä opin­to­jak­son en­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la. En­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la an­ne­taan tär­ke­ää tie­toa opin­to­jak­son si­säl­lös­tä, sii­hen kuu­lu­vis­ta teh­tä­vis­tä ja sen ar­vi­oin­nis­ta. Jos opis­ke­li­ja sai­rau­den tai jon­kin muun eri­tyi­sen syyn vuok­si jou­tuu ole­maan pois­sa ko. tun­nil­ta, on hä­nen sel­vi­tet­tä­vä pois­sa­olo etu­kä­teen opin­to­jak­soa/kurs­sia opet­ta­val­le opet­ta­jal­le tai il­moi­tet­ta­va ky­sei­se­nä päi­vä­nä sai­rau­des­ta joh­tu­va pois­sa­o­lon­sa ryh­män­oh­jaa­jal­le. Muus­sa ta­pauk­ses­sa opis­ke­li­ja voi­daan pois­taa ky­sei­ses­tä ope­tus­ryh­mäs­tä.

Opintojakson suorittaminen

Opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va sen jak­son ai­ka­na, jol­loin se on opis­ke­li­jan opin­to-oh­jel­mas­sa. Mi­kä­li sai­rau­den tai jon­kin muun pä­te­vän syyn vuok­si jo­kin osa­näyt­tö on jää­nyt suo­rit­ta­mat­ta, se on teh­tä­vä seu­raa­van jak­son alus­sa, ell­ei pa­kot­ta­vas­ta syys­tä toi­sin so­vi­ta. Ka­len­te­riin on mer­kit­ty ajat, jol­loin edel­li­sen jak­son kes­ken ole­vat opin­to­jak­sot (i) muut­tu­vat kes­key­te­tyik­si (K).

Hoi­da puut­tu­vat työt opet­ta­jal­le­si ajois­sa en­nen tuo­ta päi­vää. Muus­sa ta­pauk­ses­sa opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va ko­ko­naan uu­del­leen osallistumalla uudelleen lähiopetukseen tai itsenäisenä suorituksena (virtuaalitarjotin). 

Opis­ke­li­ja nä­kee se­li­tyk­sen i-mer­kin­näl­le Wil­mas­ta: -> Opin­not -> Suo­ri­tuk­set. Se­li­tys i-mer­kin­näl­le au­ke­aa klik­kaa­mal­la va­li­tun kurs­sin ni­men edes­sä ole­vaa +-merk­kiä.

Opintojakson keskeyttäminen

Jos opis­ke­li­ja lo­pet­taa kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on il­moi­tus sii­tä teh­tä­vä en­nen päät­tö­viik­koa kir­jal­li­ses­ti ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jal­le.

Opintojakson keskeytyminen

Jos opis­ke­li­ja lai­min­lyö opin­to­jak­son opis­ke­lun, opin­to­jak­so kes­key­tyy. Jos opin­to­jak­so on vaa­ras­sa kes­key­tyä, opet­ta­ja il­moit­taa asi­as­ta opis­ke­li­jal­le. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö edel­leen opis­ke­lun, opet­ta­ja il­moit­taa opin­to­jak­son kes­key­ty­mi­ses­tä kir­jal­li­ses­ti.

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti opiskellen

Opiskelija voi suorittaa lukuvuoden aikana osan opintojaksoista itsenäisesti. Suositus on, että opiskelija opiskelee enintään yhden itsenäisen suorituksen per jakso. Osa uuden opetussuunnitelman opintojaksoista löytyy Kuopion lukioiden virtuaalitarjottimelta. Jos opiskelija suunnittelee jonkin opintojakson itsenäistä suorittamista, hän ottaa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan ja keskustelee suunnitelmasta opinto-ohjaajan kanssa. Tarvittaessa itsenäisestä suorittamisesta keskustellaan myös aineen ohjaavan opettajan kanssa. Opinto-ohjaaja ilmoittaa opiskelijan virtuaalitarjottimen opintojaksoille. 

Virtuaalitarjottimen kautta suoritettavia itsenäisiä suorituksia ohjaavat ja arvioivat aikuislukion opettajat. Opintojakson suoritusohjeet tulevat sähköpostiin, kun ilmoittautuminen on kunnossa. Koetilaisuuksia järjestetään palautepäivien iltapäivinä Lumitilla. 

Ainevalintojen ja työjärjestyksen muuttaminen

Kun opis­ke­li­ja muut­taa luku­suun­ni­tel­maan­sa ma­te­ma­tii­kas­sa ja vie­rais­sa kie­lis­sä (esim. muu­tos pit­käs­tä ly­hy­een ma­te­ma­tiik­kaan), on hä­nen aina neu­vo­tel­ta­va opin­to-oh­jaa­jan kans­sa ja saa­ta­va muu­tok­seen lupa. Huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma lo­ma­ke tar­vi­taan, kun op­pi­las muut­taa opin­to­suun­ni­tel­man­sa 3-vuo­ti­ses­ta 4-vuo­ti­sek­si.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024