Lukio-opintojen rakenne ja opintojen suunnittelu

Kuva: Armi Win­ter

Opintojen rakenne

Klas­si­kas­sa opis­kel­laan Kuo­pi­on lu­ki­oi­den ope­tus­suun­ni­tel­man (LOPS 2021) mu­kaan.

Lu­ki­on oppi­mää­rän laa­juus on 150 opin­to­pis­tet­tä. Lu­kio-opin­not muo­dos­tu­vat pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta (opin­to­jak­sois­ta). Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rään tu­lee si­säl­tyä vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Oppi­mää­rään voi li­säk­si si­säl­tyä lu­ki­o­dip­lo­mei­ta ja mui­ta va­lin­nai­sia opin­to­ja. Opin­to­jak­so­jen laa­juus mää­ri­tel­lään ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Tun­ti­ja­os­ta il­me­nee opin­to­jak­so­jen luku­mää­rä kus­sa­kin oppi­ai­nees­sa sekä uu­den ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kais­ten opin­to­jak­so­jen laa­juus.

Luku­vuo­si on ja­et­tu vii­teen (5) jak­soon. Jak­son kes­to on noin 38 päi­vää. Ku­ta­kin opin­to­jak­soa pi­de­tään jak­son ai­ka­na kol­me oppi­tun­tia vii­kos­sa. Oppi­tun­nin pi­tuus on 75 mi­nuut­tia.

Ku­kin jak­so päät­tyy päät­tö­viik­koon. Sil­loin jo­kai­sel­la jak­sos­sa opis­kel­lul­la ai­neel­la on päät­tö­päi­vä, jol­loin kir­joi­te­taan op­pi­mis­es­sei­tä, pi­de­tään ko­kei­ta, teh­dään kurs­si­pro­jek­te­ja tm. teh­tä­viä opet­ta­jan an­ta­mien oh­jei­den mu­kaan.

Luo­ka­ton lu­kio mah­dol­lis­taa opis­ke­li­joil­le hen­ki­lö­koh­tai­set va­lin­nat ajan, työ­mää­rän ja oh­jel­man suh­teen. Opis­ke­lu­aika lu­ki­os­sa on 2-4 vuot­ta (10-20 jak­soa). Suo­si­tel­tu opis­ke­lu­aika on 13 jak­soa eli kol­me vuot­ta.

En­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuo­te­na osa opin­to­jak­sois­ta opis­kel­laan omas­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mäs­sä tai muus­sa en­nal­ta mää­ri­tel­lys­sä ryh­mäs­sä. Muu­toin lu­ki­os­sa ei ole muut­tu­mat­to­mia opis­ke­li­ja­ryh­miä eli luok­kia, vaan lu­ki­o­lai­nen opis­ke­lee luku­vuo­den ai­ka­na useis­sa eri­lai­sis­sa ryh­mis­sä. Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei voi jää­dä luo­kal­leen. Epä­on­nis­tu­mi­nen jos­sa­kin ai­nees­sa ei vii­väs­ty­tä opis­ke­lua muis­sa ai­neis­sa.

Kurssitarjotin

Wil­man kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta nä­kee, mi­ten va­li­tut kurs­sit ovat tar­jol­la luku­vuo­den ai­ka­na.

Opintojen suunnittelu

Opis­ke­li­ja huo­leh­tii itse oman opis­ke­lun­sa suun­nit­te­lus­ta. Suun­nit­te­lus­sa apu­na ovat tu­to­rit, ryh­män­oh­jaa­ja, opin­to-oh­jaa­jat ja reh­to­ri. Opis­ke­li­ja te­kee it­sel­leen yk­si­tyis­koh­tai­sen opin­to-oh­jel­man, jos­ta il­me­nee, mitä ai­nei­ta op­pi­las lu­kee

a) kus­sa­kin jak­sos­sa
b) kun­kin luku­vuo­den ai­ka­na
c) koko lu­ki­on ai­ka­na

Lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut kaik­ki ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt lu­ki­on oppi­mää­rään kuu­lu­vat opin­not: kaik­ki pa­kol­li­set opin­to­jak­sot ja vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja, yh­teen­sä vä­hin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024