Koulun arki

Päivärytmi, kouluruokailu, poissaolokäytänteet, opiskelun tuki

Oppituntien ajat
  1. 8.10–9.25
  2. 9.40–10.55
  3. 11.05–12.45
    (ruo­kai­lut 3.oppi­tun­nin ai­ka­na: yk­kö­set klo 11 -11.30, kak­ko­set 11.40 – 12.05 ja kol­mo­set 12.20 -12.45)
  4. 13.05–14.20
  5. 14.35–15.50
Kanslia

Kans­li­as­sa si­nua aut­taa kou­lu­sih­tee­ri Päi­vi Sa­vi­nai­nen. Kans­li­as­sa voi asi­oi­da ma – ke ja pe klo 9.30-14.00. Ruuh­ka-ai­koi­na asi­oi­mis­ajat il­moi­te­taan kans­li­an oves­sa.

Kouluruokailu

Klo 11.00–12.45 tar­jo­taan läm­min ate­ria kai­kil­le opis­ke­li­joil­le (ks. tun­ti­kier­to­kaa­vio). Ate­ria on mak­su­ton.

Nou­da­te­taan so­vit­tu­ja ruo­kai­lu­ai­ko­ja. En­nen ruo­kai­lua pes­tään kä­det ja ruo­kai­lun päät­teek­si la­ji­tel­laan jät­teet oh­jei­den mu­kai­ses­ti (ser­ve­tit ja ruo­an­täh­teet bio­jät­tee­seen). Hy­vis­tä ta­vois­ta huo­leh­ti­mi­nen li­sää yleis­tä viih­ty­vyyt­tä ruo­kai­lus­sa. Pääl­lys­vaat­teet jä­te­tään nau­la­koi­hin eikä ruo­ka­las­sa pi­de­tä lak­kia pääs­sä. Re­put, ur­hei­lu­tar­vik­keet ym. jä­te­tään nau­la­koi­hin tai omiin lo­ke­roi­hin.

Kou­lu­ruo­ka on lak­too­si­ton­ta, ja ruo­ka­las­sa on päi­vit­täin tar­jol­la kas­vis­vaih­to­ehto kai­kil­le. Huo­mi­oit­han, että glu­tee­ni­ton, ka­la­ton, mai­do­ton ja ve­gaa­ni­nen ruo­ka ovat eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­ta, joi­hin va­rau­du­taan, kun eri­tyis­ruo­ka­va­li­os­ta on il­moi­tet­tu keit­ti­öön. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta tar­vit­se­vat ha­ke­vat lo­mak­keen ruo­ka­lan mak­su­pal­ve­lu­tis­kil­tä. Lo­ma­ke pa­lau­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti keit­ti­ön hen­ki­lö­kun­nal­le. 

Ruo­ka­lis­tat

Asiaa opettajille

Opet­ta­jiin voi ot­taa yh­teyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti väli­tun­tien ai­ka­na. Vä­hem­män kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa voi lä­het­tää vies­tin Wil­mas­sa. Opet­ta­jien yh­teys­tie­dot ovat kou­lun si­vuil­la.

Wilma-tunnus

Opis­ke­li­ja tar­vit­see Wil­ma-tun­nus­ta opin­to­jen suun­nit­te­luun ja luku­jär­jes­tyk­sen te­ke­mi­seen, yh­tey­den­pi­toon opet­ta­jien kans­sa ja opin­to­jen­sa seu­raa­mi­seen. Tun­nus on sama kuin kou­lun ko­nei­den käyt­tä­jä­tun­nus. Pidä tun­nuk­se­si aina mu­ka­na ja muis­ta kir­jau­tua ulos tie­to­ko­neel­ta. Wil­ma-tun­nuk­sen sala­sa­nan voi vaih­taa vain kou­lun ko­nei­den käyt­tä­jä­tun­nuk­sen sala­sa­nan vaih­ta­mal­la. Op­pi­las­ver­kon/Wil­man sala­sa­nan unoh­tu­es­sa/van­he­tes­sa sen an­taa/vaih­taa Päi­vi Sa­vi­nai­nen. Muis­sa op­pi­las­verk­koon liit­ty­vis­sä asi­ois­sa aut­ta­vat atk-vas­taa­vat.

Huol­ta­ja saa Wil­ma-tun­nuk­set, kun opis­ke­li­ja var­mis­taa lu­ki­o­pai­kan. Mi­kä­li huol­ta­jal­la ei ole Wil­ma-tun­nus­ta ja hän sen ha­lu­aa, huol­ta­ja voi ot­taa yh­teyt­tä kou­lu­sih­tee­riin.

Huol­ta­jan Wil­ma-tun­nus­ten voi­mas­sa­oloa voi­daan opis­ke­li­jan toi­vees­ta jat­kaa vie­lä opis­ke­li­jan täy­tet­tyä 18 vuot­ta. Opis­ke­li­ja il­moit­taa mah­dol­li­ses­ta huol­ta­jan tun­nus­ten voi­mas­sa­olon jat­ka­mi­ses­ta kou­lu­sih­tee­ri Päi­vi Sa­vi­nai­sel­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tai Wil­ma-vies­til­lä.

Poissaolot

Opis­ke­lu­jen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta sään­nöl­li­nen osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen on vält­tä­mä­tön­tä. Ope­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta seu­ra­taan ja opet­ta­ja kir­jaa pois­sa­olot Wil­maan vä­lit­tö­mäs­ti, jot­ta nii­tä ei pää­se ker­ty­mään lii­kaa.

Yk­sit­täi­sen tun­nin pois­sa­olon, esim. lää­kä­ri­käyn­nin ta­kia, huol­ta­ja voi sel­vit­tää seu­raa­va­na päi­vä­nä suo­raan Wil­man tun­ti­mer­kin­töi­hin. Täl­lai­ses­ta pois­sa­o­los­ta ei tar­vit­se lä­het­tää ryh­män­oh­jaa­jal­le tai ai­neen­o­pet­ta­jal­le eril­lis­tä vies­tiä. Koh­te­li­as­ta on kui­ten­kin, että opis­ke­li­ja ker­too tu­le­vas­ta pois­sa­o­los­ta opet­ta­jal­le edel­li­sel­lä oppi­tun­nil­la.

Kun tar­vit­set va­paa­ta kou­lus­ta ko­ko­nai­sen kou­lu­päi­vän tai enem­män en­nal­ta tie­det­tä­vän syyn vuok­si, on lupa pois­sa­o­loon han­kit­ta­va ajois­sa etu­kä­teen.

Tar­vit­ta­es­sa ai­neen­o­pet­ta­ja kes­kus­te­lee opis­ke­li­jan kans­sa pois­sa­o­lois­ta. Kes­kus­te­lun ta­voit­tee­na on var­mis­taa, että opis­ke­li­jal­la on osaa­mis­ta ja edel­ly­tyk­set opin­to­jak­son/kurs­sin suo­rit­ta­mi­sek­si. Ai­neen­o­pet­ta­ja il­moit­taa opis­ke­li­jan kans­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le ja opin­to-oh­jaa­jal­le.

Ryh­män­oh­jaa­jan teh­tä­vä on seu­ra­ta opis­ke­li­jan opin­to­jen ete­ne­mis­tä. Jos pois­sa­o­lo­ja on pal­jon tai nii­den syy on epä­sel­vä, ryh­män­oh­jaa­ja ot­taa yh­teyt­tä opis­ke­li­jaan ja ala­i­käi­sen opis­ke­li­jan huol­ta­jaan asi­an sel­vit­tä­mi­sek­si. Tar­vit­ta­es­sa ryh­män­oh­jaa­ja oh­jaa opis­ke­li­jan opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lu­jen pii­riin.

Lu­kio-opis­ke­lu on läh­tö­koh­tai­ses­ti lähi­o­pe­tus­ta. Mah­dol­li­seen etä­o­pis­ke­luun tu­lee olla pai­na­va ter­vey­del­li­nen syy ja lää­kä­rin to­dis­tus. Lu­van etä­o­pis­ke­luun an­taa reh­to­ri. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua etä­o­pe­tuk­seen opet­ta­jan il­moit­ta­mal­la ta­val­la. Jos tun­ti jär­jes­te­tään etä­yh­tey­del­lä, tu­lee opis­ke­li­jan osal­lis­tua ope­tuk­seen luku­jär­jes­tyk­sen mu­kai­se­na ai­ka­na, ell­ei opet­ta­jan kans­sa ole toi­sin so­vit­tu. Myös pois­sa­olot etäo­pe­tusk­ses­ta on sel­vi­tet­tä­vä.

Kuvauslupa

Jo­kai­sen opis­ke­li­jan on alle­kir­joi­tet­ta­va ku­vaus­lupa. Uu­det opis­ke­li­jat täyt­tä­vät Wil­ma-lo­mak­keen, jos­sa ku­vaus­lupa ky­sy­tään. Heil­le ei lä­he­te­tä ku­vaus­lupa­lo­ma­ket­ta.

Tukiopetus

Tuki­o­pe­tus­ta on mah­dol­lis­ta saa­da kai­kis­sa oppi­ai­neis­sa, esi­mer­kik­si sai­rau­des­ta tai ur­hei­li­joi­den mat­kois­ta joh­tu­nei­den pois­sa­o­lo­jen jäl­keen.

Erityisopetus

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jan teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­jaa esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keu­des­sa eli luki­vai­keu­des­sa. Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on ensi­si­jai­ses­ti pe­da­go­gis­ta tu­kea, joka koh­dis­tuu op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta, te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via tes­te­jä ja tu­kee opis­ke­lus­sa. Hän myös opas­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ano­mi­ses­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja Han­na-Ma­ria An­ti­kai­nen on ta­vat­ta­vis­sa eri­tyis­o­pet­ta­jan ti­lois­sa tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin. Hä­net ta­voit­taa pu­he­li­mit­se, Wil­man kaut­ta ja säh­kö­pos­tit­se. 

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024