Opinto-ohjaus ja vanhempainillat

Tavoitteita ja käytänteitä

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelua ja auttaa jokaista opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja tehokkaimmat, itselle sopivat työskentelytavat.

Opinto-ohjaajat

Opin­to-oh­jaa­jat vas­taa­vat ryh­mien oh­jauk­ses­ta seu­raa­vas­ti:

Ur­hei­lu­lu­ki­o­lais­ten oh­jaus on ryh­mä­koh­tais­ta.

Opinto-ohjauksen sisältöjä

Opin­to-oh­jaa­ja pi­tää opin­to-oh­jauk­sen luok­ka­tun­nit ja pien­ryh­mä­oh­jaus­tun­nit.

Li­säk­si hän an­taa opis­ke­li­jal­le hen­ki­lö­koh­tais­ta oh­jaus­ta opin­to­jen suun­nit­te­lun ja to­teut­ta­mi­sen tu­ek­si. Hen­ki­lö­koh­tai­sen oh­jauk­sen avul­la oh­ja­taan opis­ke­li­jaa te­ke­mään va­lin­to­ja jat­ko-opin­to­mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­hin hän voi ha­keu­tua lu­kio-opin­to­jen­sa jäl­keen. Sa­mal­la tar­ken­ne­taan, mit­kä am­mat­ti­ura­va­lin­nat ovat mah­dol­li­sia.

Opin­to-oh­jauk­sen opin­to­jak­sot/kurs­sit ja­kau­tu­vat kol­mel­le vuo­del­le. Tun­neis­ta vas­taa­vat opin­to-oh­jaa­jat. Myös ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ois­sa opis­ke­li­jaa oh­ja­taan itse­ar­vi­oin­tiin ja oman opis­ke­lu­aika­tau­lun seu­raa­mi­seen. Li­säk­si jo­kai­nen opet­ta­ja oh­jaa op­pi­lai­taan omaa oppi­ai­net­taan kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä.

Lu­ki­on alku­vai­hees­sa opin­to-oh­jauk­ses­sa pai­not­tu­vat lu­ki­on käy­tän­teet ja aine­va­lin­nat. Jat­ko­kou­lu­tus­väy­lien sel­vit­tä­mi­nen ja am­ma­tin­va­lin­ta on koko lu­ki­o­ajan kes­tä­vä pro­ses­si. Toi­sel­la opin­to­vuo­del­la Klas­si­kal­la on pe­rin­tei­ses­ti jär­jes­tet­ty ala­e­sit­te­ly­päi­vät, jol­loin opis­ke­li­jat voi­vat saa­da tär­ke­ää tie­toa juu­ri it­sel­le mie­len­kiin­toi­sis­ta vaih­to­eh­dois­ta. Li­säk­si Klas­si­kal­la hyö­dyn­ne­tään ns. Reis­sin mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­li­tes­tiä, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja pys­tyy pa­rem­min hah­mot­ta­maan it­sel­leen luon­tai­sia toi­min­ta­mal­le­ja. Tes­tiä hyö­dyn­ne­tään poh­dit­ta­es­sa jat­ko-opin­to­vaih­to­eh­to­ja. Abi­vuon­na opin­to-oh­jauk­sen pai­no­pis­te on hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa oh­jauk­ses­sa.

Opinto-ohjauksen sisällöt vuosittain:
1. opintovuosi

 Oh­jauk­ses­sa kes­ki­ty­tään lu­ki­on toi­min­ta­ta­po­jen ja opis­ke­lu­tek­nii­koi­den hal­lin­taan.

1. jak­sos­sa jär­jes­te­tään yksi opin­to­jak­so/kurs­si ryh­mä­noh­jaus­ryh­mis­sa, joka on ryh­män­oh­jaa­jan opet­ta­ma opin­to­jak­so/kurs­si. Ryh­mäy­ty­mis­tä ja toi­siin opis­ke­li­joi­hin tu­tus­tu­mis­ta edis­te­tään myös  tii­mi­jak­son, tee­ma­päi­vien, kou­lun yh­teis­ten ta­pah­tu­mien ja juh­lien avul­la.

1. jak­son ai­ka­na ker­ra­taan ja ke­hi­te­tään TVT- tai­to­ja OP05-opin­to­jak­sol­la/-kurs­sil­la.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja teet­tää LUKI-tes­tin kai­kil­le 1. vuo­den opis­ke­li­joil­le. Opis­ke­li­joi­ta tu­ke­mas­sa ovat ai­neen­o­pet­ta­jat, ryh­män­oh­jaa­ja, eri­tyis­o­pet­ta­ja, ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi ja kou­lu­ku­raat­to­ri.

Tu­e­taan opis­ke­li­jan omien vah­vuuk­sien löy­tä­mis­tä kou­lun  ja har­ras­tus­toi­min­nan kaut­ta (op­pi­las­kun­ta­toi­min­ta, digi-tu­to­rit, Non So­lum -leh­ti, kan­sain­väli­syys­pro­jek­tit, tek­niik­ka­ryh­mä ja kuo­ro).

2. opintovuosi

2. opin­to­vuo­den ai­ka­na oh­jauk­ses­sa kes­ki­ty­tään opis­ke­li­jan oman yli­op­pi­las­kir­joi­tus­suun­ni­tel­man poh­din­taan ja suun­tau­du­taan lu­ki­on jäl­kei­siin jat­ko-opin­to­vaih­to­eh­toi­hin.

Opis­ke­li­joil­ta ke­rä­tään pa­lau­tet­ta ope­tuk­ses­ta ja jak­sa­mi­ses­ta. Eri­tyi­ses­ti py­ri­tään tu­ke­maan  opis­ke­li­joi­den  jak­sa­mis­ta ja tar­jo­a­maan kei­no­ja mm. ajan­käy­tön­hal­lin­taan. Toi­se­na opin­to­vuon­na kaik­ki opis­ke­li­jat te­ke­vät opo­tun­neil­la RSMP-mo­ti­vaa­ti­o­pro­fii­lin oman elä­män­hal­lin­nan, aine­va­lin­to­jen ja jat­ko-opin­to­jen poh­din­nan tu­ek­si.

3. opintovuosi

3. opin­to­vuo­den ai­ka­na kes­ki­ty­tään yli­op­pi­las­ko­kee­seen oh­jaa­mi­seen ja jat­ko-opin­to­vaih­to­eh­to­jen va­lai­se­mi­seen. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan myös oman ajan­käy­tön ja jak­sa­mi­sen poh­ti­mi­seen.

Opis­ke­li­joil­le on abi­vuo­den ai­ka­na suun­nat­tu jat­ko-opin­to­mes­sut. Li­säk­si Klas­si­kan abi­tu­rien­teil­le on jär­jes­tet­ty mah­dol­li­suus vie­rail­la val­ta­kun­nal­li­sil­la Stu­dia-jat­ko-opin­to­mes­suil­la Hel­sin­gis­sä.

Vanhempainillat

Van­hem­pain­ilta jär­jes­te­tään jo­kai­sel­le vuo­si­ryh­mäl­le ker­ran luku­vuo­den ai­ka­na. Van­hem­pain­il­to­jen ajan­koh­dat nä­ky­vät kou­lun ka­len­te­ris­sa. Huol­ta­jan tu­lee kui­ta­ta näh­dyk­si toi­sen ja nel­jän­nen jak­son ar­vi­oin­ti wil­ma­vies­til­lä ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Van­hem­pain­il­las­sa esi­tel­lään Klas­si­kan toi­min­ta­ta­po­ja, jois­ta van­hem­pien on hyvä olla tie­toi­sia, jot­ta voim­me yh­des­sä tu­kea nuo­ren lu­kio-opin­to­ja ja ai­kuis­tu­mis­ta.

Opin­to-oh­jaa­jat vuo­den 2021 abi­vi­de­ol­la

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024