Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajat ovat opiskelijoiden tukena

Ryhmänohjaaja

Ryh­män­oh­jaa­ja seu­raa ryh­män­sä opis­ke­li­joi­den opin­to­me­nes­tys­tä, ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta ja tar­vit­ta­es­sa kes­kus­te­lee opis­ke­li­joi­den kans­sa ja oh­jaa hei­tä. Ryh­män­oh­jaa­ja lä­het­tää ryh­mäl­leen ja ala­i­käis­ten huol­ta­jil­le vii­koit­tain Wil­mas­sa tie­dot­teen ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta.

Jo­kai­ses­sa jak­sos­sa kak­si 30 mi­nuu­tin ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­o­ta. Li­säk­si ryh­män­oh­jaa­ja on ta­vat­ta­vis­sa ro-luo­kas­sa yh­te­nä pit­kä­nä väli­tun­ti­na jak­soit­tain. RO-tuo­ki­ot nä­ky­vät kou­lun ka­len­te­ris­sa. RO-tuo­ki­ois­sa kä­si­tel­lään ajan­koh­tai­sia kou­luun ja opis­ke­luun liit­ty­viä ai­hei­ta sekä tar­kas­tel­laan opin­to­jen edis­ty­mis­tä. Läs­nä­olo ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ois­sa ja tie­dot­tei­den seu­raa­mi­nen ovat osa opin­to-oh­jauk­sen opin­to­jak­son/kurs­sin suo­rit­ta­mis­ta.

Lukuvuoden 2024 – 2025  ryhmänohjaajat ja ro-luokat
Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024