Opettajat ja muu henkilökunta

Ota hihasta kiinni ja kysy, jos et tavoita alla olevista yhteystiedoista

KOULUN HALLINTO
OPETTAJAT
Aineen ohjaava opettaja

Ai­neen oh­jaa­va opet­ta­ja aut­taa ja oh­jaa nii­tä opis­ke­li­joi­ta, jot­ka ha­lu­a­vat sy­ven­tää ai­neen opis­ke­lua ja ha­lu­a­vat li­sä­tä yk­si­löl­li­sen opis­ke­lun osuut­ta. Ha­lu­tes­sa­si suo­rit­taa kurs­sin it­se­näi­ses­ti kään­ny en­sin ai­neen oh­jaa­van opet­ta­jan puo­leen. Hän on ai­neen asi­an­tun­ti­ja, joka on niin opis­ke­li­jan kuin reh­to­rin apu­na ai­net­ta kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Opet­ta­jien yh­teys­tie­to­jen yh­tey­des­sä ky­sei­sen oppi­ai­neen koh­dal­la on mer­kin­tä ao, joka tar­koit­taa ai­neen oh­jaa­vaa opet­ta­jaa.

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024