Luodaan yhdessä Klassikan henkeä

Non Scholae - Sed Vitae

Luku­vuo­den 2024 – 2025 Klas­si­kan toi­min­nan pai­no­pis­te­alue on opis­ke­lu­tai­dot ja vuo­ro­vai­ku­tus.

Jokainen vaikuttaa

Toi­vom­me opis­ke­li­joi­den osal­lis­tu­van koko kou­lun ke­hit­tä­mi­seen. Opis­ke­li­joil­ta ky­sy­tään pa­lau­tet­ta kou­lun toi­min­nas­ta vuo­sit­tai­sil­la ky­se­lyil­lä, ja koko kou­lun yh­tei­sis­sä Mitä sul­le kuu­luu? -het­kis­sä opis­ke­li­jat tuo­vat esil­le hei­tä as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä ja voi­vat an­taa avoin­ta pa­lau­tet­ta kou­lun toi­mi­joil­le. Reh­to­rit ovat ta­vat­ta­vis­sa au­las­sa kak­si ker­taa jo­kai­sen jak­son ai­ka­na – ter­ve­tu­loa jut­te­le­maan!

Kaik­kien opis­ke­li­joi­den toi­vo­taan osal­lis­tu­van ak­tii­vi­ses­ti opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taan. Opis­ke­li­ja­kun­ta va­lit­see kes­kuu­des­taan hal­li­tuk­sen, joka or­ga­ni­soi opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­taa. Ak­tii­vi­nen opis­ke­li­ja­kun­ta tu­kee te­ho­kas­ta hal­li­tus­ta ja näin ko­hot­taa koko kou­lun hen­keä. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus va­li­taan vuo­sit­tain. Hal­li­tus jär­jes­tää eri­lais­ta toi­min­taa opis­ke­li­joil­le, pi­tää yllä Pul­jua sekä toi­mii yh­teys­or­ga­ni­saa­ti­o­na kou­lun hal­lin­toon.

Jos jo­kin asia kou­lun toi­min­nas­sa as­kar­rut­taa tai ha­lu­at an­taa pa­lau­tet­ta, otat­han roh­ke­as­ti yh­teyt­tä!

Teemapäivät ja juhlat

Pi­däm­me yllä kuu­lui­saa Klas­si­kan hen­keä jär­jes­tä­mäl­lä mo­nia yh­tei­siä ta­pah­tu­mia. Pe­rin­tei­ses­ti abit vas­taa­vat jou­lu­juh­lan ja penk­ka­ri­päi­vän jär­jes­te­lyis­tä. Kak­ko­set jär­jes­tä­vät pot­ki­ai­set ja huo­leh­ti­vat wan­ho­jen päi­vän tun­nel­mas­ta. Yk­kö­set jär­jes­tä­vät vap­pu­juh­lan. Ryh­män­oh­jaa­jat ovat opis­ke­li­joi­den apu­na juh­lien ide­oin­nis­sa.

Li­säk­si opis­ke­lu­vuo­teen kuu­lu­vat yk­kös­ten päi­vä, Klas­si­kan päi­vä, yli­op­pi­las­juh­lat, it­se­näi­syys­päi­vän juh­la ja ke­vät­juh­la. Li­säk­si opis­ke­li­ja­kun­ta ide­oi koko kou­luyh­teis­töä ilah­dut­ta­via tee­ma­päi­viä opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen joh­dol­la.

Hali­nal­let penk­ka­reis­sa

Kuoro ja lauluyhtye

Kai­kis­sa ta­pah­tu­mis­sa tär­keä tun­nel­man luo­ja on kou­lum­me kuo­ro, joka on avoin kai­kil­le in­nok­kail­le lau­la­jil­le ja soit­ta­jil­le. Kuo­ro ja lau­lu­yh­tye mu­si­soi­vat mu­sii­kin leh­to­ri Mer­vi Ko­va­sen oh­jauk­ses­sa.

Kestävä kehitys KEKE

Kou­lum­me toi­mii ak­tii­vi­ses­ti kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edel­lä­kä­vi­jä­nä. Tee­ma­päi­vien ja kier­rä­tyk­sen li­säk­si KE­KET huo­leh­ti­vat mm. kou­lun vi­her­viih­tyi­syy­des­tä. Ter­ve­tu­loa mu­kaan ke­kei­le­mään.

Klas­si­kan kuo­ro hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa 2020

Opin­to-opas 2024 - 2025Non Scho­lae - Sed Vi­tae5.6.2024