Lopuksi kiitokset ja tulevaisuutta

Digiaikaa ja kehittämistä

Klas­si­kan ensi luku­vuo­den tee­mat ovat vah­vas­ti lu­ki­oi­den ope­tus­suun­ni­tel­ma­työs­sä, Poh­jois-Sa­von Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an laa­dun ke­hit­tä­mi­ses­sä, di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä, säh­köi­sen yli­op­pi­las­tut­kin­toon val­mis­tau­tu­mi­ses­sa ja koko Klas­si­kan yh­tei­sön hy­vin­voin­nin edel­leen ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Lukiolaisen kannettavan tietokoneen muistilista

Jo­kai­sen uu­den ja miks­ei van­hem­man­kin Klas­si­kan opis­ke­li­jan on har­ki­ten va­lit­ta­va oma hen­ki­lö­koh­tai­nen pää­te­lai­te opis­ke­lui­hin. Seu­raa­vien oh­jei­den mu­kaan voi omaa pää­tös­tä kyp­sy­tel­lä:

  1. Abit­ti-yh­teen­so­pi­vuus – Säh­köi­nen yo-koe vai­kut­taa lait­teen tyyp­piin. Sitä var­ten on ol­ta­va kan­net­ta­va tie­to­kone, joka käyn­nis­tyy Abit­ti-sys­tee­miin. Di­ga­bi.fi:ssä on tek­ni­siä oh­jei­ta tä­män suh­teen. HUOM! Vii­väs­ty­tä Win10 käyt­tö­jär­jes­tel­män la­taa­mis­ta tai os­ta­mis­ta, kos­ka alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan ko­net­ta ei voi käyn­nis­tää ul­koi­sil­ta muis­ti­ti­kuil­ta. Tie­do­tam­me syk­syl­lä li­sää.
  2. Akku kes­tää päi­vän ajan to­del­lis­ta käyt­töä.
  3. Kone on jä­mäk­kä, kes­tää kan­te­lun.
  4. Mah­tuu rep­puun tai käsi­lauk­kuun
  5. Onko näp­päi­mis­tös­sä ”tun­toa” ja mah­tuu­ko sitä käyt­tä­mään?
  6. Toi­mii­ko kos­ke­tus­hii­ri (tai kos­ke­tus­näyt­tö, jos on) kun­nol­la?
  7. Käyn­nis­ty­mis­a­jal­la on mer­ki­tys­tä. Pit­kä vii­ve hait­taa päi­vän ai­kaan mo­neen ker­taan, kos­ka läp­pä­ri sul­je­taan jopa kym­me­niä ker­to­ja päi­väs­sä.
  8. Kuin­ka pit­kä lai­te­ta­kuu tai huol­to­so­pi­mus on? Voi­ko sel­lai­sen os­taa? Puut­tu­mi­nen ker­too, että vara­o­si­a­kaan ei vält­tä­mät­tä saa.

Klas­sik­ka isän­nöi/jär­jes­tää yh­teis­työs­sä Sa­vo­nia AMK:n kans­sa kah­ta isoa ta­pah­tu­maa heti syk­syl­lä 2015.

Klassikan ABIT 2015

Klas­si­kan abi­vuo­den opis­ke­li­joi­den häm­mäs­tyt­tä­vät me­di­a­jil­kai­sut ovat nau­rat­ta­neet mei­dät ihan kip­pu­raan asti ja hei­dän vii­mei­nen vi­deo an­taa oh­jei­ta tu­le­vil­le abeil­le. Läm­pi­mät kii­tok­set koko tii­mil­le Klas­si­kan hen­gen vaa­li­mi­ses­ta omal­la hy­vin lah­jaak­kaal­la ta­val­la. Tu­let­te kaik­ki me­nes­ty­mään näil­lä eväil­lä jot­ka olet­te Klas­si­kas­ta saa­neet, mut­ta en­nen­kaik­kea sil­lä asen­teel­la, jota olet­te osoit­ta­neet omaa työ­tän­ne ja Klas­sik­kaa koh­taan.

Koko hen­ki­lö­kun­ta kiit­tää läm­pi­mäs­ti tei­tä kaik­kia!

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015