Sähköinen ylioppilastutkinto tulee

Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, YTL, on päät­tä­nyt, että en­sim­mäi­set säh­köi­set yli­op­pi­las­ko­eet pi­de­tään syk­syl­lä 2016. Koe­ai­nei­na ovat täl­löin sak­sa, maan­tie­de ja fi­lo­so­fia. Tä­män jäl­keen säh­köi­ses­ti kir­joi­tet­ta­vat ai­neet li­sään­ty­vät vai­he vai­heel­ta si­ten, että vii­mei­se­nä säh­köis­te­tään ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­kir­joi­tus ke­vääl­lä 2019.

YTL on ku­lu­va­na luku­vuon­na Di­ga­bi-säh­köis­tä­mis­pro­jek­tin­sa vä­li­tyk­sel­lä ulot­ta­nut säh­köi­sen yli­op­pi­las­ko­keen val­mis­te­lut koko Suo­men lu­ki­oi­hin.  Pro­jek­ti käyn­nis­tyi jo hel­mi­kuus­sa 2013. Täl­lä het­kel­lä on ole­mas­sa lis­ta oh­jel­mis­ta, jot­ka tu­le­vat ole­maan ko­keis­sa sal­lit­tu­ja. Ko­ke­laan pää­te­lait­teen mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set on myös jul­kais­tu. Koe­lait­tei­den käyt­tö­jär­jes­tel­mä­nä toi­mii muis­ti­ti­kul­ta käyn­nis­tet­tä­vä Li­nux-poh­jai­nen Di­ga­bi­OS.

Abit­ti-koe­jär­jes­tel­män en­sim­mäi­nen ver­sio jul­kais­tiin tam­mi­kuus­sa 2015. Tänä ke­vää­nä YTL on vel­voit­ta­nut tes­taa­maan tuo­ta koe­jär­jes­tel­mää jo­kai­ses­sa lu­ki­os­sa. Klas­si­kal­la sitä tes­ta­taan leh­to­ri Anna Ma­li­sen sak­san ryh­mäs­sä ja leh­to­ri Mar­ja Tih­ta­ri­nen-Ul­ma­sen bi­o­lo­gi­an ryh­mäs­sä. Ensi loka­kuus­sa Suo­men kai­kis­sa lu­ki­ois­sa jär­jes­te­tään säh­köi­nen har­joi­tus­koe äi­din­kie­les­sä.

Kuo­pi­on kau­pun­gis­sa on toi­mi­nut säh­köi­sen yli­op­pi­las­tut­kin­non koor­di­noin­ti­ryh­mä. Klas­si­kal­ta täs­sä ryh­mäs­sä on jä­se­ne­nä leh­to­ri Sep­po Ve­nä­läi­nen.

Hands on!

Joh­toa riit­tää…

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015