Oppilaskunnan toiminta

Opis­ke­li­ja­kun­ta aloit­ti toi­min­tan­sa heti syk­syl­lä. Pul­ju toi­mi ak­tii­vi­ses­ti koko luku­vuo­den ajan. Pul­jun va­li­koi­maa täy­den­net­tiin mm. kon­sep­ti­pa­pe­ril­la ja pil­til­lä. Myös kir­ja­myyn­ti toi­mi te­hok­kaas­ti. Jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut YYA-ta­pah­tu­ma, jos­sa ke­rät­tiin ra­haa kum­mi­op­pi­laal­lem­me, jär­jes­tet­tiin to­tut­tuun ta­paan. Syk­syn taks­vär­kin koh­tee­na oli WWF:n “Pe­las­ta­kaa tal­vi­la­jit”-ke­räys. Taks­vär­kin tuot­to oli hui­mat yli 3 000 €.

Syk­syn uusi ta­pah­tu­ma, lii­kun­ta­päi­vä, osoit­tau­tui me­nes­tyk­sek­si. Lä­hes koko kou­lu saa­tiin liik­keel­le lu­kuis­ten la­jien voi­min. Va­lit­ta­va­na oli mm. pesä­pal­loa, kun­to­sa­lia ja ke­vyt­vene­pur­jeh­dus­ta. Seu­raa­va lii­kun­ta­päi­vä jär­jes­te­tään elo­kuun ai­ka­na.

Toi­min­ta­vuo­si saa­tiin pää­tök­seen sään­tö­mää­räi­sen syys­ko­kouk­sen voi­min. Ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin myös tu­le­va hal­li­tus. Kym­men­hen­ki­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa edus­taa seit­se­män en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jaa ja kol­me toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jaa. En­nen syys­luku­kau­den lop­pua opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus vie­lä ko­hot­ti jou­lu­miel­tä ko­ris­te­le­mal­la kou­lua jou­lu­ko­ris­tein. Au­laan si­joi­tet­tiin teko­kuu­si ja por­taik­koon ri­pus­tet­tiin jou­lu­va­lot.

Uusi hal­li­tus aloit­ti toi­min­nan in­nol­la. Jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa pu­jeen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Oli­ver Kuus­to­nen, vara­pu­heen­joh­ta­jak­si To­pi­as Tam­mi, sih­tee­rik­si Anu Ran­ta­ma, tie­dot­ta­jak­si Satu Tam­me­kann, ra­has­ton­hoi­ta­jak­si Ira Poi­me­la, Pul­ju-vas­taa­vak­si Essi Hy­vä­ri­nen ja ta­pah­tu­ma­vas­taa­vak­si Vee­ra Kärk­käi­nen. Yleis­jä­se­nik­si va­lit­tiin Juho Karp­pi­nen ja Joo­nas Pit­kä­nen.

Heti toi­mi­kau­den alus­sa hal­li­tus kä­sit­te­li muu­ta­mia opis­ke­li­joi­den edun­val­von­nal­li­sia ky­sy­myk­siä. Kes­kus­te­lua käy­tiin mm. läs­nä­olo-oi­keu­den evää­mi­ses­tä oppi­ma­te­ri­aa­lin puut­tu­mi­sen joh­dos­ta sekä hy­väk­sy­tyn kurs­sin uu­si­mi­ses­ta. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus esit­ti näkö­kul­man­sa opet­ta­ja­kun­nal­le. Opet­ta­ja­kun­nan ko­kouk­ses­sa käy­tiin ky­sy­myk­sis­tä ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua, jon­ka joh­dos­ta asi­ois­ta pääs­tiin yh­teis­ym­mär­ryk­seen. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja on edus­ta­nut opet­ta­jain­ko­kouk­ses­sa sään­nöl­li­ses­ti.

Pää­si­äi­se­nä jär­jes­tet­tiin pe­rin­tei­nen muna­jah­ti­ki­sai­lu. Au­laan han­kit­tiin Nin­ten­do Wii peli­kon­so­li pe­lei­neen. Peli­kon­so­li on­kin ol­lut kii­vaas­sa käy­tös­sä ja toi­min­taa on näh­ty aina gol­fis­ta ja nyrk­kei­lys­tä auto­ki­soi­hin. Ke­vään yleis­ko­kouk­ses­sa myön­net­tiin vas­tuu­va­paus vuo­den 2014 hal­li­tuk­sel­le. Ny­kyi­nen hal­li­tus jää kesä­lo­mil­le pir­tein mie­lin, jos­kin Pul­jun kir­ja­kier­toa pyö­ri­te­tään myös ke­säl­lä. Ke­sän ai­ka­na val­mis­tel­laan myös syk­syn lii­kun­ta­päi­vää, mut­ta en­nen kaik­kea: Lo­mail­laan!

Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus toi­vot­taa kai­kil­le au­rin­kois­ta ke­sää!

Vuo­si­ker­to­mus 2014-2015Non Scho­lae - Sed Vi­tae30.5.2015