Urheilulukion valmennus

Jokainen urheilulukiolainen asettaa omat tavoitteensa lukuvuoden alussa

Urheilulukiolaisen opintosuunnitelma

Luku­vuo­den alus­sa jo­kai­nen ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen aset­taa ta­voit­teet, joi­den poh­jal­ta hän ai­koo ke­hit­tyä sekä ur­hei­li­ja­na että opis­ke­li­ja­na. Opis­ke­li­ja alle­kir­joit­taa val­men­nus­so­pi­muk­sen, jol­la hän si­tou­tuu ur­hei­lu­lu­ki­on peli­sään­töi­hin. Mi­kä­li opis­ke­li­ja lai­min­lyö opis­ke­lun­sa tai val­men­nuk­sen­sa, voi­daan hä­net siir­tää pois ur­hei­lu­lu­ki­os­ta.

Ur­hei­lu­lu­ki­on opis­ke­li­jat va­lit­se­vat lii­kun­nan so­vel­ta­via kurs­se­ja (= val­men­nus­ta) vä­hin­tään 12 kurs­sia (LOPS 2016) tai 24 opin­to­pis­tet­tä ur­hei­lu­val­men­nus­ta (LOPS 2021).

LOPS 2021: Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa opis­ke­le­va on oi­keu­tet­tu vä­hen­tä­mään 16 opin­to­pis­tet­tä ylei­sen tun­ti­jaon pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta, mut­ta opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa vä­hin­tään puo­let lu­ki­on jo­kai­sen pa­kol­li­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta opin­nois­ta. Yli­op­pi­las­ko­kees­sa kir­joi­tet­ta­vien ai­nei­den opin­nois­ta on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kaik­ki pa­kol­li­set opin­to­jak­sot.

LOPS 2016: Ur­hei­lu­lu­ki­os­sa opis­ke­le­va on oi­keu­tet­tu vä­hen­tä­mään kah­dek­san kurs­sia ylei­sen tun­ti­jaon pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta, mut­ta opis­ke­li­jan tu­lee kui­ten­kin suo­rit­taa vä­hin­tään puo­let lu­ki­on jo­kai­sen pa­kol­li­sen oppi­ai­neen pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta. Yli­op­pi­las­ko­kees­sa kir­joi­tet­ta­vien ai­nei­den kurs­seis­ta on kui­ten­kin suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään kaik­ki pa­kol­li­set kurs­sit.

Urheilulukiolaisten palveluja

Kai­kil­la ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sil­la on mah­dol­li­suus käy­dä lää­kä­rin­tar­kas­tuk­ses­sa yh­teis­työ­so­pi­muk­sen mää­rit­te­le­mään hin­taan. Tar­kas­tuk­set, sa­moin kuin ur­hei­lu­vam­mat, hoi­taa Ter­veys­talo.

Kaik­ki ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­set saa­vat hal­li­kor­tit, joil­la ar­ki­sin klo 8 – 16 pää­see har­joit­te­le­maan Kuo­pi­on hal­lin­noi­mil­le suo­ri­tus­pai­koil­le. Ha­lu­tes­saan voi myös lu­nas­taa su­per­kor­tin (hin­ta 73,10 eu­roa), jol­la pää­see har­joit­te­le­maan myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin.

Muis­ta pal­ve­luis­ta ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sil­le tie­do­te­taan luku­vuo­den aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa sekä Klas­si­kan ur­hei­lu­lu­ki­on verk­ko­si­vuil­la luku­vuo­den ai­ka­na. Lisä­tie­to­ja an­taa ur­hei­lu­koor­di­naat­to­ri Jyr­ki Blom.

Kuopion alueen urheiluakatemia

Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mia on ur­hei­li­joi­den ja val­men­ta­jien, oppi­lai­tos­ten ja kun­tien, ur­hei­lu­seu­ro­jen sekä eri­lai­sia tuki- ja asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­vien ta­ho­jen muo­dos­ta­ma ver­kos­to. Klas­sik­ka on osa Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aa, joka on osa­na val­ta­kun­nal­lis­ta ur­hei­lu­a­ka­te­mi­a­oh­jel­maa.

Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mia tar­jo­aa hy­vät mah­dol­li­suu­det ur­hei­lu-uran ja opis­ke­lun yh­dis­tä­mi­seen. Ver­kos­tom­me mah­dol­lis­taa niin am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen, lu­kio-opin­to­jen kuin kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non­kin suo­rit­ta­mi­sen ja val­men­tau­tu­mi­sen hy­vis­sä olo­suh­teis­sa. Toi­min­nas­sam­me on mu­ka­na 8 poh­jois­sa­vo­lais­ta oppi­lai­tos­ta jois­sa py­ri­tään huo­mi­oi­maan hui­pul­le täh­tää­vien ur­hei­li­joi­den päi­vit­täis­val­men­nuk­sen ja kil­pai­lu­mat­ko­jen mu­ka­naan tuo­maat haas­teet mm. jär­jes­tä­mäl­lä jous­ta­via opis­ke­lu­jär­jes­te­ly­jä.

Val­men­tau­tu­mi­sen osal­ta suun­nit­te­lem­me ja to­teu­tam­me päi­vit­täis­val­men­nus­ta yh­teis­työs­sä ur­hei­lu­seu­ro­jen kans­sa. Vä­li­täm­me li­säk­si ur­hei­li­jan uran kan­nal­ta mer­kit­tä­viä tuki- ja asi­an­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta.

Kuo­pi­on alu­een ur­hei­lu­a­ka­te­mia on Suo­men Olym­pi­a­ko­mi­te­an hy­väk­sy­mä huip­pu-ur­hei­lu­a­ka­te­mia: ur­hei­lu­a­ka­te­mia täyt­tää vaa­di­tut laa­tu­kri­tee­rit niin opis­ke­lun, val­men­nuk­sen, olo­suh­tei­den kuin hal­lin­non­kin osal­ta ja on val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vä toi­mi­ja ur­hei­li­joi­den opis­ke­lun ja val­men­tau­tu­mi­sen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa ja laa­duk­kaan päi­vit­täis­val­men­nuk­sen mah­dol­lis­ta­ja­na.

Vuo­den ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen 2021, 2022 ja 2023 – Art­tu Heik­ki­nen

Opin­to-opas 2023 - 2024Non Scho­lae - Sed Vi­tae8.6.2023