Horoskooppi vuodelle 2018

Elina Luoranen, Inka Helminen ja Roosa Vänni

Ker­too tu­le­van täh­ti­tai­vas?

Tam­mi­kuus­sa alku­vuon­na syn­ty­neet kau­riit ovat hy­vin tun­teel­li­sia ja hy­vin syö­nei­tä, jou­lu­kink­ku on mais­tu­nut. Tun­teel­li­suu­den ta­kia tär­kei­den pää­tök­sien te­ke­mi­nen voi olla hy­vin vai­ke­aa ja näin ol­len alku­vuo­si voi olla hy­vin ras­kas pi­me­äs­sä ja kyl­mäs­sä tal­ves­sa. Nep­tu­nuk­sen asen­non ol­les­sa koil­li­seen päin maa­pal­los­ta kat­sot­tu­na lop­pu­kuu­kau­den vesi­mie­het ovat taas puo­les­taan hy­vin ah­ke­ral­la tuu­lel­la! Muis­ta­kaa vesi­mie­het kui­ten­kin elää het­kes­sä ja naut­tia elä­mäs­tä esi­mer­kik­si hiih­tä­mäl­lä. 

 

Hel­mi­kuus­sa syn­ty­neet vesi­mie­het ovat Ve­nuk­sen asen­non uh­re­ja ja alt­tii­ta ra­kas­tu­maan. Jos rak­kaut­ta ei kui­ten­kaan löy­dy, vika ei ole pla­nee­tois­sa vaan si­nus­sa, kos­ka et ole pääs­tä­nyt Ve­nuk­sen voi­maa it­see­si. Ys­tä­vän­päi­vä voi toki muut­taa elä­mää­si, jos au­tat elä­mä­si rak­kau­den ylös lumi­pen­kas­ta. Hel­mi­kuun lop­pu­puo­lel­la syn­ty­neet ka­lat puo­les­taan ei­vät vä­li­tä rak­kau­des­ta vaan ovat mie­luum­min yk­sin. He ha­lu­a­vat vain rau­haa en­nen maa­lis­kuus­sa tu­le­vaa hiih­to­lo­maa. Älä ota it­see­si, jos ka­lat ei­vät läm­pe­ne si­nul­le! 

Maa­lis­kuus­sa ka­lat ovat hy­vin ren­tou­tu­nei­ta ja ovat nyt sil­lä tuu­lel­la, että yk­sin­olo saa riit­tää! Rie­hak­kaat ka­lat juh­li­vat koko hiih­to­lo­man ja saat­ta­vat löy­tää elä­män­sä rak­kau­den ja myös sa­mal­la it­ses­tään uu­sia puo­lia. Pi­tää kui­ten­kin va­roa, ett­et ete­ne lii­an no­pe­as­ti ka­lo­jen kans­sa, kos­ka muu­ten voit saa­da kyl­mää kyy­tiä. Lop­pu­kuu­kau­den oi­naat ovat hy­vin stres­saan­tu­nei­ta, kos­ka tal­vi lop­pu­mai­sil­laan ja täy­tyy teh­dä ke­vät­sii­vous! 

Huh­ti­kuus­sa syn­ty­neet oi­naat saa­vat ener­gi­aa au­rin­gos­ta, sil­lä päi­vät al­ka­vat pi­den­tyä huo­mat­ta­vas­ti. Oi­nai­den stres­siä vä­hen­tää tie­toi­suus, että ke­vät ei ole enää kau­ka­na ja kou­lu­a­kin on enää muu­ta­ma kuu­kau­si jäl­jel­lä. Ju­pi­te­rin kier­to­rata ve­tää lop­pu­kuu­kau­den här­kiä koh­ti ur­hei­lua. Hä­rät saat­ta­vat heit­tää tal­vi­tur­kin jo täs­sä kuus­sa tai aloit­taa pesä­pal­lon pe­laa­mi­sen. 

Tou­ko­kuus­sa hä­ril­lä ur­hei­lu jat­kuu, sil­lä Ju­pi­te­rin kier­to­rata on edel­leen sama. Ur­hei­lul­li­set hä­rät ei­vät huo­mi­oi muu­ta ym­pä­ris­töä ko­vin­kaan hy­vin. Kos­ka kaik­ki hei­dän huo­mi­on­sa kes­kit­tyy ur­hei­luun, ih­mis­suh­teet saat­ta­vat kär­siä. Kesä­loma on jo ovel­la ja koh­ta hy­vin kou­lus­sa pär­jän­neet kak­so­set saa­vat to­dis­tuk­set kä­teen. Ei siis ihme, että suvi­vir­si on lä­hel­lä kak­sos­ten sy­dän­tä. 

Kesä­kuus­sa kak­so­set naut­ti­vat yöt­tö­mäs­tä yös­tä ja ke­rää­vät 7 kuk­kaa tyy­nyn alle. Rak­kaut­ta on siis lu­vas­sa, jos nä­kee unis­saan puo­li­son! Ra­vut ovat puo­les­taan reip­paal­la tuu­lel­la ja ka­las­ta­vat kesä­kuun lo­pun. Saa­lis­ta on lu­vas­sa myös rak­kaus­rin­ta­mal­la. Ol­kaa siis valp­pai­na, kun rapu tu­lee koh­dal­le! 

Hei­nä­kuus­sa ra­vut ovat puo­les­taan in­nok­kai­ta mar­jas­ta­jia ja pa­kas­ti­met pur­su­a­vat itse ke­rät­ty­jä man­si­koi­ta, va­del­mia ja mus­ti­koi­ta. Lei­jo­nat al­ka­vat val­mis­tau­tua tu­le­vaan luku­vuo­teen ke­rää­mäl­lä mo­ti­vaa­ti­o­ta ja unta. Uni­set lei­jo­nat voi­vat olla hie­man är­ty­nei­tä, jo­ten kan­nat­taa py­syä loi­tol­la. 

Elo­kuus­sa syn­ty­neet lei­jo­nat ovat hy­vin reip­paal­la tuu­lel­la ja val­mii­na tu­le­vaan koi­tok­seen. Sa­tur­nuk­sen ren­kaat lä­het­tä­vät lei­jo­nil­le sig­naa­le­ja kes­kit­ty­mään kou­lun aloi­tuk­seen. Lop­pu­kuu­kau­den neit­sy­et ovat hy­vin ah­dis­tu­nei­ta kou­luun pa­luus­ta. Sa­tur­nuk­sen ren­kais­ta ei ole neit­syi­den ta­pauk­ses­sa apua! 

Syys­kuus­sa neit­sy­et saa­vat kui­ten­kin mo­ti­vaa­ti­o­ta kou­luun, sil­lä luon­to al­kaa muut­tua ja niin myös neit­syi­den­kin mie­li­ala sa­mal­la. Syys­kuun vaa’at ovat Mar­sin liik­keen vuok­si in­nol­la odot­ta­mas­sa tu­le­vaa syys­lo­maa! Muis­ta an­taa vaa’an in­toil­la rau­has­sa. 

Loka­kuus­sa syn­ty­neet vaa’at ovat jo ai­van tä­pi­nöis­sään lo­mas­ta! He tu­le­vat saa­maan iki­muis­toi­sen lo­man ja löy­tä­mään uu­den ihas­tuk­sen syys­sa­tei­den kes­kel­tä. Lop­pu­kuu­kau­den skor­pi­o­nit ovat hy­vin sy­väl­lä kaa­mos­ma­sen­nuk­ses­sa, mut­ta ei huol­ta, sil­lä Ura­nus on kal­lel­laan poh­joi­seen ja se tie­tää vain hy­vää. Älä anna rän­tä­ke­lien ma­sen­taa enem­pää, sil­lä koh­ta saa­puu jo py­sy­vä lumi. 

Mar­ras­kuus­sa syn­ty­neet skor­pi­o­nit ovat Mer­ku­riuk­sen vai­ku­tuk­sen alai­si­na, mikä vai­kut­taa skor­pi­o­nien kou­lu­me­nes­tyk­seen hie­man ne­ga­tii­vi­ses­ti. Skor­pi­o­nit ei­vät vält­tä­mät­tä jak­sa pa­nos­taa elä­mään. Lop­pu­kuus­sa syn­ty­neet jou­si­mie­het ovat puo­les­taan hy­vin rau­hat­to­mia, kos­ka tie­tä­vät jou­lun ole­van koh­ta. Muis­ta os­taa jou­si­mie­hel­le jou­lu­ka­len­te­ri, että hän pys­tyy las­ke­maan päi­vät! 

Jou­lu­kuus­sa syn­ty­neet jou­si­mie­het ovat jo in­nois­saan jou­lus­ta ja odot­ta­vat in­nol­la jou­lu­kin­kun syö­mis­tä. Pi­pa­rit ja jou­lu­tor­tut ovat myös mie­les­sä. Päi­vät me­ne­vät jou­lua val­mis­tel­les­sa. Lop­pu­vuo­te­na syn­ty­neet kau­riit ovat hy­vin vä­sy­nei­tä ran­kas­ta syys­luku­kau­des­ta ja ai­ko­vat naut­tia jou­lu­lo­mas­ta täy­sin rin­noin. 

 

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017