Vegaanituotteet testissä

Sata vuot­ta sit­ten Suo­mi kär­si elin­tar­vi­ke­pu­las­ta, jol­loin ih­mi­sil­lä oli ra­vin­toa niu­kas­ti. Ruo­ka­va­lio koos­tui lä­hin­nä pe­ru­nas­ta, mai­to­tuot­teis­ta ja lei­väs­tä, eikä li­haa käy­tet­ty kuin eri­tyi­si­nä juh­la­päi­vi­nä. Sota­vuo­sien jäl­keen  ruo­ka­va­lio muut­tui moni­puo­li­sem­mak­si ja ra­vin­toa oli enem­män saa­ta­vil­la. So­ke­rin, li­han, juus­ton ja voin ku­lu­tus kas­voi, mut­ta nii­den käyt­tö oli sil­ti mal­til­lis­ta ver­rat­tu­na nyky­päi­vään.

Te­ol­lis­tu­mi­sen myö­tä ih­mi­set muut­ti­vat kau­pun­kei­hin ja nai­set läh­ti­vät koko­päi­vä­töi­hin, jol­loin heil­lä ei ol­lut ai­kaa teh­dä per­heel­leen ruo­kaa. Näin val­mis­ruo­at yleis­tyi­vät suo­ma­lais­ten ruo­ka­pöy­dis­sä, jon­ka mah­dol­lis­ti­vat myös mm. mik­ro ja jää­kaap­pi ko­din­kone­rin­ta­mal­la. 90-lu­vun la­man ai­ka­na ruo­as­ta ol­tiin jäl­leen tar­kem­pia ja  se oli yk­sin­ker­tais­ta ja hal­paa koti­ruo­kaa.

Suo­ma­lais­ten ruo­ka­va­lio on moni­puo­lis­tu­nut vii­mei­sen sa­dan vuo­den ai­ka­na hui­mas­ti, mut­ta eri­tyi­ses­ti nyt 2000-lu­vul­la, jol­loin ruo­ka­va­li­on moni­puo­li­suu­den li­säk­si ol­laan kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta myös ruo­an ter­veel­li­syy­teen ja eko­lo­gi­suu­teen.

Ve­gaa­ni­suus on ol­lut pin­nal­la jo pa­rin vuo­den ajan, mut­ta par­hail­laan sitä voi­tai­siin kut­sua tren­dik­si. Syi­tä mik­si ih­mi­set al­ka­vat ve­gaa­nik­si ovat useim­mi­ten eet­ti­set, eko­lo­gi­set tai ter­vey­del­li­set.  Ve­gaa­ni­liit­to mää­rit­te­lee sa­nan ve­gaa­ni näin: ”Ve­gaa­ni on hen­ki­lö, joka ei syö mi­tään eläin­kun­nas­ta pe­räi­sin ole­via tuot­tei­ta ku­ten li­haa, ka­laa, mu­nia, mai­to­tuot­tei­ta ja nii­den joh­dan­nai­sia. Ve­gaa­ni ei myös­kään osta eläin­pe­räi­siä vaat­tei­ta, ku­ten nah­kaa ja vil­laa, eikä tue pal­ve­lui­ta, jot­ka pe­rus­tu­vat eläin­ten riis­toon.” Tun­net­tu­ja ve­gaa­ne­ja ovat mm. Ven­la Savi­kuja, Riku Nie­mi­nen, Ant­ti Lau­no­nen, Mi­ley Cy­rus, Char­les Dar­win, Carl Le­wis ja Ja­red Leto.

Ve­ga­nis­min ja kas­vis­syön­nin yleis­ty­es­sä kau­pat, ra­vin­to­lat ja val­mis­ruo­ka­y­ri­tyk­set ovat pa­nos­ta­neet tyy­dyt­tä­mään ku­lut­ta­jien toi­vei­ta. Uu­sia ve­gaa­ni­tuot­tei­ta on il­mes­ty­nyt kap­poi­hin jää­tä­vät mää­rät vii­mei­sen kah­den vuo­den ai­ka­na ja li­sää on vain tu­los­sa! Alle­kir­joit­ta­nut päät­ti tes­ta­ta Top 5 ve­gaa­ni­tuot­teet per­heel­lään. Raa­tiin kuu­lui vii­si 8-47 vuo­ti­as­ta koe­mais­ta­jaa.

Hovi­ruo­ka Kas­vis­pii­rak­ka (Vi­his), 115 g/ o,95 €, S-mar­ket

+ Mie­lyt­tä­vän ma­kui­nen täy­te, ei he­rä­tä eri­tyi­siä tun­te­muk­sia.

+ So­pi­van ko­koi­nen ja so­pii no­pe­ak­si väli­pa­lak­si

– Lii­an pal­jon tai­ki­naa ( toi­saal­ta jon­kun mie­les­tä tai­ki­na on pii­ra­kois­sa pa­ras osa)

– Ras­vai­nen

3/5

Saa­ri­oi­nen Ve­ge­piz­za, 200 g/1,40 €, S-mar­ket

+ Pe­rin­tei­nen rois­ke­läp­pä, jos­sa uu­te­na maku­vi­vah­tee­na chi­li­syys

-Poh­jaa on pal­jon ja se mais­tuu epä­mie­lyt­tä­väl­le.

2/5

Hovi­ruo­ka Rii­si­pii­rak­ka, 4 x 60 g/ 1,15 € K-Su­per­mar­ket

+ Mau­kas ja ruo­kai­sa, pal­jon rii­si­täy­tet­tä.

-Poh­ja on hie­man lii­an peh­meä ja mu­re­ne­vai­nen.

3½/5

Ape­tit Kas­vis­jau­his­pih­vit Chris­py Chick (pa­kas­te), 240 g/ 2,70 € S-mar­ket

+ Pin­ta on ra­pea

+ Pih­veis­sä on puru­tun­tu­maa, ma­kua voi­si ku­vail­la ka­na­mai­sek­si.

+ Tuo­te on glu­tee­ni­ton, so­pii siis ke­li­aa­ki­koil­le.

– Ras­vai­nen ja suo­lai­nen maku jää suu­hun.

4/5

Kol­men ka­ve­rin jää­te­lö Suk­laa & Päh­ki­nä­ki­nus­ki­kas­ti­ke, 500 ml/ 5,65 € S-mar­ket

+ Päh­ki­nä- ja suk­laa­pa­lat tuo­vat ki­vaa ra­ken­net­ta jää­te­löön.

+ Jää­te­lö on peh­mois­ta, ei ar­vai­si ve­gaa­ni­sek­si.

+ Toi­mii erin­o­mai­ses­ti ma­ke­an­hi­moon.

– Ki­nus­ki on niin ma­ke­aa, että peit­tää jää­te­lön omaa ma­kua al­leen.

– Suk­laa­jää­te­lö on hie­man tunk­kai­sen ma­kuis­ta.

3½/5

Suo­sit­te­len jo­kai­sen ko­kei­le­maan ve­gaa­ni­sia tuot­tei­ta, ihan vaik­ka vaih­te­lun vuok­si. Ve­gaa­ni­set ”mät­tö­tuot­teet” on teh­ty myös seka­syö­jien suu­hun so­pi­vik­si, eikä hin­ta­kaan ole ta­val­li­sia herk­ku­ja kor­ke­am­pi. Jos eri­tyi­ses­ti ve­gaa­ni­nen mät­tö al­koi kiin­nos­ta­maan, Face­boo­kis­sa on ”Sip­si­kal­ja­ve­gaa­nit” ni­mi­nen ryh­mä, joka le­vit­tää ve­gaa­ni­herk­ku­jen ilo­sa­no­maa. Li­säk­si ve­gaa­ni­tuot­teet.net si­vul­la on lis­tat­tu­na eri­lai­sia ve­gaa­ni­tuot­tei­ta, jot­ka kaik­ki löy­ty­vät pe­rus­mar­ke­teis­ta.

http://www.ve­gaa­ni­tuot­teet.net/

https://www.face­book.com/groups/1701571030062709/

http://ve­gaa­ni­liit­to.fi/

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017