The Classified Band – bilebändi, joka saa lukiolaisetkin joraamaan

Haidar Al-Morayed, Vilma Taiponen ja Julia Siimento

Tii­mi­jak­son lop­pu­bi­leet jär­jes­tet­tiin 24.11 kou­lum­me sa­lis­sa. Bi­leis­sä esiin­tyi en­tis­ten klas­sik­ka­lais­ten muo­dos­ta­ma The Clas­si­fied Band. Upe­an esi­tyk­sen jäl­keen kä­vim­me haas­tat­te­le­mas­sa bän­din jä­se­niä.

Lop­pu­bi­leis­sä oli ai­van lois­ta­va tun­nel­ma, jos­ta voim­me kiit­tää siel­lä esiin­ty­nyt­tä bän­diä. The Clas­si­fied Band koos­tuu vuo­si­na 2010-2013, Rii­kan ta­pauk­ses­sa vä­hän ai­em­min, klas­si­kas­sa opis­kel­leis­ta hen­ki­löis­tä: ba­sis­ti Iiro Ke­rä­ses­tä, kos­ket­ti­mien Eetu Raa­ti­kai­ses­ta, ki­ta­ris­ti Pet­te­ri Kos­ki­vuo­res­ta, rum­pa­li Mar­kus Ko­po­ses­ta sekä lau­lu­puo­les­ta huo­leh­ti­nees­ta Riik­ka Sal­mi­ses­ta. Ky­se­lim­me heil­tä muu­ta­mia ky­sy­myk­siä esiin­ty­mi­seen ja bän­din pe­rus­ta­mi­seen liit­ty­en.

Mil­loin ja mi­ten pe­rus­tit­te bän­din?

”Aloi­tim­me en­sin nel­jäs­tään il­man Ii­roa, kun suun­nit­te­lim­me oh­jel­maa klas­si­kan ke­vät­juh­laan vuon­na 2010. Sil­loin roo­lit bän­dis­sä oli­vat eri­lai­set, kun esi­mer­kik­si Eetu soit­ti bas­soa. Ke­vät­juh­lan jäl­keen ke­säl­lä ei pi­tä­nyt olla keik­ko­ja, mut­ta nii­tä sit­ten tu­li­kin.

”En­sim­mäi­nen keik­ka oli elo­kuus­sa”, Riik­ka ker­too, jo­hon Pet­te­ri li­sää: ”joku tu­tun tu­tun tut­tu oli me­nos­sa nai­mi­siin, ja pääs­tiin sit­ten sin­ne soit­ta­maan.” Kei­kan jäl­keen he ta­ju­si­vat tar­vit­se­van­sa oi­ke­an ba­sis­tin ja pyy­si­vät myös Ii­roa mu­kaan, ja näin bän­di oli ka­sat­tu. Ni­mek­si pää­tet­tiin The Clas­si­fied Band, kos­ka kaik­ki oli­vat klas­sik­ka­lai­sia ja he ha­lu­si­vat sen tu­le­van ni­mes­tä ilmi.

Mis­tä sait­te ide­an esiin­tyä lop­pu­bi­leis­sä?

”Kek­sin ide­an esiin­tyä tii­mi­jak­son lop­pu­bi­leis­sä jo vii­me ke­sä­nä. Pit­kän pai­nos­tuk­sen jäl­keen sain var­mis­tet­tua var­man esiin­ty­mis­mah­dol­li­suu­den”, Riik­ka to­te­aa.

Kuin­ka pal­jon olit­te val­mis­tau­tu­neet keik­kaa var­ten?

”Olem­me soit­ta­neet esit­tä­mi­äm­me bii­se­jä ai­em­mil­la­kin kei­koil­la. Meil­lä kai­kil­la on töi­tä ja opin­to­ja, jo­ten kym­me­niä bii­se­jä ei ker­keä vi­ri­tel­lä esi­tys­kun­toon. Täl­le kei­kal­le aloim­me val­mis­tau­tu­maan syys-loka­kuus­sa, ja käy­tim­me tree­naa­mi­seen pari vii­kon­lop­pua. Kos­ka tun­nem­me toi­sem­me niin hy­vin ja osaam­me omat hom­mam­me, emme tar­vit­se niin pal­jon tree­niä en­nen keik­kaa. Yh­des­sä teh­tä­vä työ­mää­rä on aika vä­häi­nen, ja tree­naam­me pal­jon it­sek­sem­me”, bän­di­läi­set ker­to­vat. Iiro mai­nit­see, että on to­del­la hie­no jut­tu, että he pys­ty­vät tree­naa­maan klas­si­kan mu­sa­luo­kas­sa.

Mil­lai­set fii­lik­set kei­kas­ta jäi? Jän­nit­ti­kö?

Bän­di oli tyy­ty­väi­nen keik­kaan. Riik­ka mai­nit­see, että hän­tä huo­let­ti aluk­si, läh­tee­kö po­ruk­ka mu­kaan, mut­ta on­nek­si kaik­ki oli­vat mu­ka­na alus­ta asti.

Li­säk­si bän­di­läi­set kiit­ti­vät Joo­naa upeis­ta va­lois­ta, jot­ka kei­kal­le oli lai­tet­tu.

Pet­te­ri on bän­din jän­nit­tä­jä. ”Ei kyl­lä ol­lut ener­gi­aa jän­nit­tää, kun olin ol­lut fluns­sas­sa ja kuu­mees­sa”, hän to­te­aa. Riik­ka ker­too, ett­ei hän­tä jän­ni­tä, mut­ta keik­ka­päi­vi­nä hän saat­taa unoh­taa syö­dä, kos­ka ei vain tule näl­kä. Iiro jat­kaa, että puls­si saat­taa nous­ta juu­ri en­nen keik­kaa, mut­ta pa­niik­kia ei tule. ”Jän­ni­tys joh­tuu vaan sii­tä, että ha­lu­aa pääs­tä sin­ne esiin­ty­mään”, Mar­kus mai­nit­see.

Mil­lai­sia muu­tok­sia olet­te huo­man­neet kou­lus­sa omil­ta ajoil­tan­ne ver­rat­tu­na nyky­päi­vään?

Bän­di ker­too, että hei­dän ai­ka­naan kou­lu oli ai­van eri­nä­köi­nen: au­las­sa ei ol­lut kai­ken­lais­ta hie­noa, mitä siel­lä nyt on, ku­ten VR-la­se­ja. Vaik­ka he oli­vat tääl­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten, oli au­las­sa sil­loin vain pin­gis­pöy­tä ja penk­ke­jä. Myös­kään pe­rus­kor­jaus­ta ei oltu teh­ty.

Ha­lu­at­te­ko sa­noa jo­ta­kin kom­ment­te­ja haas­tat­te­lun­ne lop­puun?

”Kii­tos klas­si­kal­le mah­dol­li­suu­des­ta esiin­tyä bi­leis­sä ja kii­tok­set myös tii­mi­po­ru­kal­le hy­vis­tä lop­pu­bi­leis­tä!”

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017