Kokemuksia Klassikan tiimijaksosta

Aino Laukkanen, Elviira Moilanen ja Ulpu Ålander

Tii­mi­jak­so al­kaa olla lo­puil­laan, ja on aika ky­sel­lä mu­ka­na ol­lei­den opis­ke­li­joi­den mie­li­pi­tei­tä jak­son ajal­ta. Tun­nel­ma on ol­lut ylei­ses­ti ot­ta­en vaih­te­le­va. Jak­so al­koi hie­man nih­ke­äs­ti, mut­ta skep­ti­set en­nak­ko­luu­lot kui­ten­kin häl­ve­ni­vät jak­son ede­tes­sä. Opis­ke­li­joi­den mie­li­pi­teet ja­kau­tui­vat kah­tia: po­si­tii­vi­siin ja ne­ga­tii­vi­siin. 

Tii­mi­jak­so he­rät­ti jois­sa­kin opis­ke­li­jois­sa ne­ga­tii­vi­sia tun­tei­ta. Osa op­pi­lais­ta ker­toi, että he oli­si­vat op­pi­neet enem­män ta­val­li­sen jak­son ai­ka­na. Syy­nä tä­hän saat­toi olla se, että osa koki tii­mi­jak­son se­ka­va­na. Idea ja suun­nit­te­lu saat­toi­vat toi­mia, mut­ta itse to­teu­tus on­tui. Opis­ke­li­jat ke­hot­ta­vat­kin opet­ta­jia har­kit­se­maan, mi­ten tii­mi­jak­soa to­teut­taa tu­le­vai­suu­des­sa uu­del­leen.  

Ne­ga­tii­vis­ten kom­ment­tien li­säk­si saa­tiin myös po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Ylei­ses­ti ot­ta­en opis­ke­li­jat kom­men­toi­vat tii­mi­jak­son ol­leen ren­to, mie­len­kiin­toi­nen ja haus­ka. Li­säk­si se toi mu­ka­vaa vaih­te­lua ta­val­li­sel­le opis­ke­lul­le. Tii­mi­jak­so ko­hot­ti op­pi­lai­den vä­lis­tä yh­teis­hen­keä, sil­lä kaik­ki ja­koi­vat sa­mat tun­teet ja ko­ke­muk­set. Opis­ke­li­joi­den mu­kaan oli mu­ka­va tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin, sil­lä uu­des­sa op­pi­mis­ym­pä­ris­tös­sä ei van­ho­ja tut­ta­vuuk­sia juu­ri löy­ty­nyt.  

Opis­ke­li­joi­den ko­ke­muk­set työ­mää­rän osal­ta vaih­te­li­vat: osa koki työ­tä ole­van lii­kaa, ja osan mu­kaan jak­so oli ”chill”.  Äi­din­kie­len opet­ta­ja Hen­na Hä­my­nen ar­ve­lee, että nor­maa­lin opis­ke­lun al­ka­es­sa tii­mi­jak­son opis­ke­lua saat­taa tul­la jopa ikä­vä. Jos ta­val­li­ses­sa jak­sos­sa luku­ai­nei­ta on kuu­si tai seit­se­män, saat­taa tii­mi­jak­so sii­hen ver­rat­tu­na tun­tua yl­lät­tä­vän hel­pol­ta.

Tii­mi­jak­so hui­pen­tui lop­pu­bi­lei­siin.

Loppubileiden järjestely

Juh­la­tun­nel­mis­sa

24.11 pi­det­tiin tii­mi­jak­son lop­pu­bi­lei­tä. Opis­ke­li­joi­den val­mis­te­li­vat juh­laa tors­tai­na ja per­jan­tain aa­mu­na, ja bi­lei­den jär­jes­te­ly oli mel­kein ko­ko­naan opis­ke­li­joi­den vas­tuul­la. Tii­mit ja­et­tiin nel­jään eri ryh­mään, joil­la oli omat teh­tä­vän­sä val­mis­te­lus­sa: Jär­jes­te­ly­ryh­mä, tar­joi­lu­ryh­mä, oh­jel­ma­ryh­mä ja me­di­a­ryh­mä.

Ko­ris­tei­ta te­ke­mäs­sä

Jär­jes­te­ly­ryh­mä työs­ken­te­li pää­a­si­as­sa sa­lis­sa ja var­mis­ti, että kaik­ki on pai­kal­laan en­nen bi­lei­tä. Aa­mul­la sa­lis­sa kiin­ni­tet­tiin en­tis­ten van­ho­jen­tans­sien ko­ris­tei­ta, mut­ta osa oli itse teh­tyä tai kau­pas­ta os­tet­tua. Ilta­päi­väl­lä eril­li­nen pur­ku­ryh­mä siis­ti pai­kan.

Tar­joi­lu­ryh­mä suun­nit­te­li os­tos­lis­taa, ja kävi Pris­mas­sa os­ta­mas­sa kai­ken­lais­ta her­kul­lis­ta syö­tä­vää. Puo­len­tois­ta tun­nin herk­ku­jen­haa­li­mis­ret­ki ta­pah­tui tors­tai­na ilta­päi­väl­lä ja li­sää os­tet­tiin per­jan­tai­aamu­na­kin. Per­jan­tai­na her­kut ka­tet­tiin tar­joi­lu­pöy­dil­le juh­lia var­ten.

Oh­jel­ma­ryh­män teh­tä­vä­nä oli jär­jes­tää mu­ka­vaa viih­det­tä ja ta­pah­tu­mis­ta bi­leis­sä.

Me­di­a­ryh­mä huo­leh­ti bi­lei­den nä­ky­vyy­des­tä so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja kou­lun omas­sa leh­des­sä, Non So­lu­mis­sa. Juh­lis­ta kir­joi­tet­tiin teks­tiä kou­lun si­vuil­le, ja ta­pah­tu­mas­ta luo­tiin Snapc­hat- ja Ins­tag­ram. 

Me­di­a­ryh­mä tie­do­tus­työn ää­rel­lä.

 

Tar­joi­lu­ryh­mä kävi os­ta­mas­sa herk­ku­ja juh­laan.

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017