Suomen 100 itsenäisyyden vuotta

Hanna Leppävuori

Suo­men it­se­näi­syy­den vuo­sia muis­tel­les­sa en­sim­mäi­si­nä mie­lee­ni tu­le­vat käy­dyt so­dat ja nii­den jäl­kei­set jäl­leen­ra­ken­nus­vuo­det. Sa­dan vuo­den ai­ka­na on kui­ten­kin eh­ti­nyt ta­pah­tua pal­jon muu­ta­kin. Alta löy­dät lis­tauk­sen, jos­sa ker­ro­taan yksi ta­pah­tu­ma kul­ta­kin it­se­näi­syy­den vuo­del­ta. Ei, sii­hen ei ole kir­jat­tu so­tien kään­tei­tä tai al­ka­mis- ja lop­pu­mis­vuo­sia, vaan pie­niä ja vä­hän suu­rem­pi­a­kin ta­pah­tu­mia, jot­ka ne­kin ovat osa his­to­ri­aam­me. Tämä lis­taus­pro­jek­ti vaa­ti use­am­man tun­nin tie­to­ko­neen ää­rel­lä, mut­ta suu­rin apu löy­tyi kui­ten­kin mum­mo­la­ni kir­ja­hyl­lys­tä.

1917 Suo­men it­se­näi­syys­ju­lis­tus hy­väk­sy­tään edus­kun­nas­sa 6. jou­lu­kuu­ta

1918 Suo­mes­ta­kin oli tu­los­sa mo­nar­kia ku­ten Ruot­sis­ta, mut­ta suun­ni­tel­tu ku­nin­gas­eh­do­kas Fried­rich Karl luo­puu Suo­men ku­nin­kuu­des­ta

1919 Carl Gus­taf Man­ner­heim saa avio­eron vai­mos­taan Anas­ta­sia Man­ner­hei­mis­ta (os. Ara­po­va)

1920 Suo­mes­sa sol­mi­taan 23 600 avio­liit­toa

1921 Edus­kun­ta hy­väk­syy lain ylei­ses­tä oppi­vel­vol­li­suu­des­ta.

1922 Suo­mes­sa sää­de­tään us­kon­non­va­paus­laki

1923 Suo­men en­sim­mäi­nen jul­ki­nen ra­di­o­kon­sert­ti Hel­sin­gis­sä

1924 Si­be­liuk­sen seit­se­mäs sin­fo­nia val­mis­tuu.

1925 Suo­mi voit­taa en­sim­mäi­sen Suo­mi-Ruot­si -yleis­ur­hei­lu­maa­ot­te­lun.

1926 Suo­men Yleis­ra­dio aloit­taa omat ra­di­o­lä­he­tyk­set

1927 Edus­kun­ta­ta­lon pe­rus­kivi muu­ra­taan

1928 Suo­men en­sim­mäi­nen jul­ki­nen uima­hal­li ava­taan Hel­sin­gis­sä Yr­jön­ka­dul­le

1929 Imat­ran­kos­ken voi­ma­lai­tos val­mis­tuu

1930 La­pu­an liik­keen or­ga­ni­soi­ma ta­lon­poi­kais­mars­si Hel­sin­gis­sä

1931 En­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen ääni­elo­kuva Sano se suo­mek­si val­mis­tuu

1932 Ilta-Sa­no­mien en­sim­mäi­nen nu­me­ro il­mes­tyy

1933 Es­ter Toi­vo­nen va­li­taan Miss Eu­roo­pak­si

1934 It­se­näi­syys­päi­väs­tä tu­lee vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä

1935 Ka­le­va­la täyt­tää 100 vuot­ta

1936 Kou­lu­lai­sia kiel­le­tään liit­ty­mäs­tä po­liit­ti­siin jär­jes­töi­hin

1937 Kela aloit­taa toi­min­tan­sa

1938 Suo­men Latu pe­rus­te­taan

1939 Kir­jai­li­ja F.E. Sil­lan­pääl­le myön­ne­tään kir­jal­li­suu­den No­bel -pal­kin­to

1940 Suo­mes­sa kiel­le­tään tal­vi­so­taa kä­sit­te­le­vän kir­jal­li­suu­den jul­kai­se­mi­nen Neu­vos­to­lii­ton vaa­ti­muk­ses­ta

1941 Kah­vin myyn­ti lo­pe­te­taan Suo­mes­sa ja va­ras­tois­sa ole­va kah­vi käy­te­tään kor­vik­kee­seen

1942 Sa­no­ma­leh­tien pää­toi­mit­ta­jat saa­vat val­ti­on tie­do­tus­lai­tok­sel­ta oh­jeet, kuin­ka Sak­sas­ta tu­lee kir­joit­taa

1943 Hit­le­rin pää­ma­jas­sa vie­rai­lee Lot­ta Svärd -jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Fan­ni Luuk­ko­nen

1944 Elo­kuva-alan Jus­si -pal­kin­not ja­e­taan en­sim­mäis­tä ker­taa

1945 Tove Jans­so­nin en­sim­mäi­nen Muu­mi -kir­ja, Muu­mit ja suu­ri tuho­tul­va, jul­kais­taan ruot­sik­si.

1946 Tam­pe­reel­la ava­taan Le­nin-mu­seo

1947 Sen­suu­ri lak­kau­te­taan Suo­mes­sa

1948 Suo­mi saa­vut­taa 20 mi­ta­lia Lon­toon kesä­o­lym­pi­a­lai­sis­sa. Lue jut­tu suo­ma­lais­ten ur­hei­lu­me­nes­tyk­ses­tä täs­tä leh­des­tä.

1949 En­sim­mäi­nen Ju­ko­lan vies­ti juos­taan

1950 Hel­sin­gin kau­pun­ki täyt­tää 400 vuot­ta

1951 En­sim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen Aku Ank­ka –leh­ti il­mes­tyy

1952 Olym­pi­a­lai­set jär­jes­te­tään Hel­sin­gis­sä

1953 Hel­sin­gis­sä pal­jas­te­taan Eino Lei­non pat­sas

1954 Väi­nö Lin­nan teos Tun­te­ma­ton so­ti­las jul­kais­taan.

1955 Suo­mi saa Yh­dis­ty­nei­den Kan­sa­kun­tien jä­se­nyy­den

1956 Neu­vos­to­liit­to pa­laut­taa Pork­ka­lan­nie­men Suo­mel­le

1957 Suo­men mark­ka de­val­voi­daan 39 pro­sen­til­la

1958 Liik­ku­va po­lii­si saa käyt­töön­sä en­sim­mäi­set ajo­tapa­val­von­ta­ka­me­rat

1959 Ou­lus­sa pi­de­tään yli­o­pis­ton vih­ki­äi­set

1960 Kes­ki-Suo­men ja Poh­jois-Kar­ja­lan lää­nit pe­rus­te­taan

1961 Juri Ga­ga­rin vie­rai­lee Suo­mes­sa

1962 Piek­sä­mäki ja Var­kaus muut­tu­vat kaup­pa­lois­ta kau­pun­geik­si

1963 Pen­ni tu­lee ta­kai­sin käyt­töön

1964 Pro­fes­so­ri Ola­vi Erä­met­sä on­nis­tuu en­sim­mäi­se­nä löy­tä­mään luon­nos­ta alku­ai­net­ta nro 61 eli luon­nonp­ro­me­tiu­mia

1965 Suo­mes­sa jär­jes­te­tään Tam­pe­reel­la en­sim­mäis­tä ker­taa jää­kie­kon MM-kil­pai­lut

1966 Juok­si­ja Han­nes Ko­leh­mai­nen kuo­lee

1967 Si­be­lius -mo­nu­ment­ti pal­jas­te­taan Hel­sin­gis­sä

1968 Urho Kek­ko­nen va­li­taan Suo­men tasa­val­lan pre­si­den­tik­si kol­man­nen ker­ran

1969 Kes­ki­o­lu­en myyn­ti va­pau­tuu eli sitä saa al­kaa myy­dä vä­hit­täis­kau­pois­sa

1970 Kor­ke­a­kou­lu­lain kii­reh­ti­mi­sek­si Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa al­kaa lu­en­to­lak­ko, joka le­vi­ää myös mui­hin kor­ke­a­kou­lui­hin

1971 Kou­lut siir­ty­vät vii­si­päi­väi­seen työ­viik­koon

1972 Tu­run vii­mei­nen rai­ti­o­vau­nu­vuo­ro aje­taan

1973 Laki nel­jän vii­kon vuo­si­lo­mas­ta as­tuu voi­maan

1974 Suo­mes­sa on mus­ta jou­lu.

1975 Tur­va­vyön­käyt­tö­pak­ko hen­ki­lö­auto­lii­ken­tees­sä as­tuu voi­maan

1976 Vaa­li­kel­poi­suus ikä­raja las­ke­taan 18 vuo­teen

1977 Lä­he­te­tään en­sim­mäi­nen vä­ril­li­nen tv-uu­tis­lä­he­tys Suo­mes­sa, mut­ta val­ta­o­sal­la kat­so­jis­ta on vie­lä mus­ta­val­ko­tele­vi­sio

1978 Edus­kun­ta­ta­lon kol­mi­o­sai­nen laa­jen­nus val­mis­tuu

1979 Sei­nä­jo­el­la jär­jes­te­tään en­sim­mäi­nen Pro­vins­si­rock -fes­ti­vaa­li

1980 Suo­mi alle­kir­joit­taa Köö­pen­ha­mi­nas­sa YK:n yleis­so­pi­muk­sen, joka kiel­tää nais­ten syr­jin­nän

1981 Suo­mes­sa ote­taan käyt­töön kesä­aika

1982 Ka­le­vi Sor­sas­ta tu­lee Suo­men pit­kä­ai­kai­sin pää­mi­nis­te­ri

1983 Pik­ku Kak­ko­sen 1000. tv-lä­he­tys

1984 Fin­lan­dia -pal­kin­to ja­e­taan en­sim­mäi­sen ker­ran

1985 Suo­men lu­ki­o­lais­ten liit­to pe­rus­te­taan

1986 Din­go –yh­tye il­moit­taa lo­pet­ta­mi­ses­taan

1987 Kan­sal­lis­ta sota­ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään en­sim­mäi­sen ker­ran

1988 Suo­men en­sim­mäi­set nais­pa­pit vi­hi­tään vir­kaan­sa

1989 Van­taal­la ava­taan tie­de­kes­kus Heu­re­ka

1990 Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­sen kes­kus­sai­raa­lan (KYKS) nimi vaih­tuu Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­sek­si sai­raa­lak­si eli KYS:ksi

1991 Suo­men väki­luku ylit­tää vii­den mil­joo­nan ra­jan

1992 Suo­mes­sa esi­te­tään en­sim­mäis­tä ker­taa Kau­niit ja roh­ke­at -saip­pu­a­sar­jaa

1993 Ylei­nen hätä­nu­me­ro muut­tuu; 000:sta tu­lee 112

1994 Unes­con maa­il­man­pe­rin­tö­lu­et­te­loon hy­väk­sy­tään Pe­tä­jä­ve­den kirk­ko

1995 Suo­mi voit­taa jää­kie­kon MM-ki­sat

1996 Ylei­söl­le ava­taan maa­il­man suu­rin lumi­lin­na Ke­mis­sä

1997 Veik­ka Gus­tafs­so­nis­ta tu­lee en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen, joka on kii­ven­nyt Mount Eve­res­tin hui­pul­le il­man hap­pi­lait­tei­ta

1998 No­ki­as­ta tu­lee maa­il­man suu­rin mat­ka­pu­he­lin­val­mis­ta­ja

1999 Da­ru­de jul­kai­see Sands­torm -sing­len­sä

2000 Tar­ja Ha­lo­ses­ta tu­lee Suo­men en­sim­mäi­nen nais­puo­li­nen tasa­val­lan pre­si­dent­ti

2001 Suo­ma­lais­hiih­tä­jiä kä­ry­ää do­pin­gis­ta hiih­don MM-kil­pai­luis­sa Lah­des­sa

2002 Vuo­den kat­so­tuin suo­ma­lai­nen ensi-ilta­elo­kuva on Kai­sa Ras­ti­mon oh­jaa­ma Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su

2003 Han­na Pa­ka­ri­ses­ta tu­lee Suo­men en­sim­mäi­nen Idols –tele­vi­si­o­lau­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja

2004 Vuo­den ma­ta­lin läm­pö­tila Suo­mes­sa -38,7˚C mi­ta­taan Sal­lan Na­rus­kas­sa

2005 Suo­men Luon­non Vuo­den tur­ha­ke -ää­nes­tyk­ses­sä voi­ton vie kau­pun­ki­maas­tu­ri

2006 Suo­mi voit­taa Euro­vii­sut Lor­din kap­pa­leel­la Hard Rock Hal­le­lu­jah

2007 Kimi Räik­kö­nen voit­taa For­mu­la1-maa­il­man­mes­ta­ruu­den

2008 Jan­ne Aho­nen voit­taa Kes­ki-Eu­roo­pan mäki­vii­kon vii­den­nen ker­ran

2009 Kar­ja­lan kie­li saa vä­hem­mis­tö­kie­len ase­man Suo­mes­sa

2010 Kuo­pi­on yli­o­pis­to ja Joen­suun yli­o­pis­to yh­dis­ty­vät, ja näin Itä-Suo­men yli­o­pis­to aloit­taa toi­min­tan­sa

2011 Lap­peen­ran­nas­sa sul­je­taan vuon­na 1918 pe­rus­tet­tu Kon­nun­suon van­ki­la

2012 Ro­bin jul­kai­see sing­len­sä Front­si­de Ol­lie

2013 Hel­sin­gin Sa­no­mat muut­tuu tab­loid-ko­koon

2014 Lii­ken­ne­tur­va täyt­tää 75 vuot­ta

2015 Suo­meen saa­puu 32 476 tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa

2016 Län­si­met­ro ei val­mis­tu

2017 Suo­mi on ol­lut 100 vuot­ta it­se­näi­nen val­tio. On­nea!

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017