Gallup suomalaisuudesta

Eevi Pulkkinen, Oona Sikanen ja Kiia Turunen

Ky­syim­me Klas­si­kan kou­lun op­pi­lail­ta kak­si ky­sy­mys­tä liit­ty­en suo­ma­lai­suu­teen ja itse Suo­meen.

 1. Mitä suo­ma­lai­suus mer­kit­see si­nul­le?
 2. Mis­tä asi­ois­ta olet Suo­mes­sa yl­peä?

Sal­la Nic­holls, 15

 1. Olen yl­peä sii­tä, että olen suo­ma­lai­nen ja että saan olla osa tätä hie­noa kan­saa, joka Suo­mes­sa asuu.
 2. Suo­mes­sa on hyvä kou­lus­ta­so ja tääl­lä jo­kai­nen saa teh­dä mitä ha­lu­aa. Tääl­lä on tasa-ar­vois­ta ja saa olla oma it­sen­sä. Suo­ma­lai­nen kan­sa on hy­väk­sy­vää ja ri­kol­li­suut­ta on vä­hän. Suo­mi on yksi maa­il­man par­hais­ta mais­ta asua.

Ee­me­li Muu­rai­nen ja Kiia Cork, 16

Kiia

 1. En tie­dä. Olen kak­sois­kan­sa­lai­nen, enkä näe sii­nä mi­tään ko­vin eri­kois­ta. On­han se hie­noa asua täl­lai­ses­sa pik­ku maas­sa.
 2. Olen yl­peä ter­vey­den­huol­los­ta ja sii­tä, että Suo­mes­sa asi­at hoi­de­taan hy­vin. Kou­lu­tus­kin on aika hyvä.

Ee­me­li

 1. On­han suo­ma­lai­suus aika tär­keä osa mi­nua. Saan kyl­lä olla yl­peä sii­tä, että olen suo­ma­lai­nen.
 2. Han­ka­la ky­sy­mys. Ehkä sii­tä, että Suo­mi on hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­ta, jos­sa kou­lu­tus pe­laa ja val­tio pää­osin toi­mii. Ja tie­tys­ti hy­väs­tä ur­hei­lu­me­nes­tyk­ses­tä.

Vil­ma Tai­po­nen, 16

 1. Suo­ma­lai­suus mer­kit­see sitä, että saa pu­hua omaa äi­din­kiel­tä ja että saa va­paas­ti il­mais­ta omaa kult­tuu­ria. Ja kos­ka Suo­mi on ava­ra­kat­sei­nen maa, saa muul­la­kin ta­voin olla oma it­sen­sä.
 2. Olen yl­peä Sau­li Nii­nis­tös­tä ja  hä­nen Len­nu-koi­ras­taan.

Nel­li Ero­nen, 16

 1. Suo­ma­lai­suus mer­kit­see sel­lais­ta voi­ton­tah­toa ja si­sua teh­dä asi­oi­ta.
 2. Mei­na­sin en­sin sa­noa hal­li­tus­jär­jes­tel­mäs­tä, mut­ta täl­lä het­kel­lä se ei kyl­lä ole ko­vin hy­väl­lä mal­lil­la. Var­maan sii­tä, että meil­lä on tääl­lä hyvä olla ja ter­vey­den­huol­to on kun­nos­sa. Asi­at ovat aika hy­vin.

San­te­ri So­ran­ta, 16

 1. Suo­ma­lai­suus mer­kit­see isän­maal­li­suut­ta. On kiva asua Suo­men­maas­sa. Suo­mes­sa on kor­kea kou­lu­tus­taso ja hom­ma pyö­rii hy­vin
 2. Olen yl­peä Suo­men La­pis­ta ja Suo­men luon­nos­ta. Esi­mer­kik­si Suo­men kala­ve­det ovat huip­pu­luok­kaa maa­il­man­ta­sol­la. Luon­nos­ta voi jo­kai­nen suo­ma­lai­nen olla yl­peä.  Ja puh­taas­ta il­mas­tos­ta.

Mo­ritz Mül­ler, 16

 1. Se mer­kit­see sitä, että asuu Suo­mes­sa ja kuu­luu sii­hen yh­tei­söön, mikä Suo­mes­sa on. Se mer­kit­see myös isän­maal­li­suut­ta. Suo­ma­lai­suus ei kau­he­as­ti mer­kit­se mi­nul­le.
 2. Hy­vin­voin­nis­ta, kou­lu­tuk­ses­ta ja ta­val­laan täs­tä jär­jes­tel­mäs­tä. Sii­tä että asi­at toi­mi­vat tosi hy­vin. Elin­taso on kor­kea.

Essi Lap­pa­lai­nen, 17

 1. Kun on syn­ty­nyt Suo­mes­sa, niin suo­ma­lai­suus­han on si­ten iso osa iden­ti­teet­tiä.
 2. Jot­kut­han nä­ke­vät suo­ma­lai­set aika ju­roi­na per­soo­ni­na, mut­ta itse ha­lu­an näh­dä suo­ma­lai­set si­suk­kai­na ja oma­päi­si­nä, jot­ka ta­voit­te­le­vat iso­ja asi­oi­ta. Ja myös Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä on mah­ta­va!

Riik­ka Ko­so­nen, Sini Tik­ka­nen ja Roo­sa Jus­si­la, 17

Riik­ka

 1. Pe­rik­si­an­ta­mat­to­muut­ta ja ko­vaa työ­tä.
 2. Puh­taas­ta luon­nos­ta, ter­vey­den­huol­los­ta ja kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäs­tä sekä tasa-ar­voi­ses­ta yh­teis­kun­nas­ta.

Sini

 1. Va­paut­ta.
 2.  Suo­ma­lai­ses­ta luon­nos­ta ja suo­ma­lais­ten iha­nan eri­koi­sis­ta luon­teen­piir­teis­tä, ku­ten vaik­ka maa­il­man­kuu­lus­ta int­ro­vert­tiy­des­tä, ett­ei us­kal­le­ta seis­tä bus­si­py­sä­kil­lä kol­mea met­riä lä­hem­pä­nä tois­ta.

Roo­sa

 1. Suo­ma­lais­ta si­sua.
 2. Puh­taas­ta luon­nos­ta ja eko­lo­gi­suu­des­ta.
NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017