Kalastajien Suomi100-juhlintaa

Santeri Soranta

Ka­las­tus on tär­keä osa suo­ma­lai­suut­ta. Ka­las­tuk­sen ase­ma on vii­me vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na vaih­tu­nut am­mat­ti­ka­las­tuk­ses­ta lä­hin­nä har­ras­tuk­sek­si. Suo­mi 100-juh­la­vuo­si on ol­lut tär­keä uis­tin­ten val­mis­ta­jil­le ja ke­räi­li­jöil­le. 

Suo­mes­sa, tu­han­sien jär­vien maas­sa, ka­las­tus on kaut­ta ai­kain ol­lut tär­keä pe­rin­ne. Joil­le­kin se on elin­kei­no, toi­sil­le har­ras­tus ja joil­le­kin mu­ka­va tapa viet­tää kesä­il­taa mök­ki­lai­tu­ril­la.

Lä­hes jo­kai­nen suo­ma­lai­nen osaa vä­hin­tään­kin käyt­tää pe­rin­teis­tä mato-on­kea. Suo­mes­sa ka­las­tus oli vii­me vuo­si­tu­han­nel­la mo­nien elin­kei­no, mut­ta vuo­des­ta 1980 am­mat­ti­ka­las­tus on vä­hen­ty­nyt 70 pro­sen­til­la.

Sen si­jaan va­paa-ajan­ka­las­tus on ny­kyi­sin kas­va­maan päin, ja ka­las­ta­jat kil­pai­le­vat kes­ke­nään muun mu­as­sa pilk­ki­mi­ses­sä, veto­uis­te­lus­sa ja per­ho­ka­las­tuk­ses­sa jär­jes­tä­en jopa Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja, jois­sa pal­kin­toi­na on esi­mer­kik­si gril­le­jä ja mön­ki­jöi­tä.

Face­boo­kis­sa ole­van Ka­las­ta­jat-ryh­män yli 32 000 jä­sen­tä ker­too myös sii­tä, että ka­las­tus on suo­ma­lai­sil­le iso jut­tu.

Maa­il­mal­la­kin Suo­mi on tun­net­tu muun mu­as­sa poh­joi­sen kala­ve­sis­tä, jo­ten ka­las­tus on tär­keä osa myös Suo­mi 100-juh­laa. 

Uis­tin­ten val­mis­ta­jat ovat ot­ta­neet Suo­mi 100-juh­la­vuo­den to­sis­saan. Tun­ne­tut suo­ma­lai­set uis­tin­teh­taat, ku­ten Kuu­sa­mon uis­tin, Bete ja Ra­pa­la, ovat suun­ni­tel­leet omat ver­si­on­sa juh­la­uis­ti­mis­ta.

Tun­net­tu­jen uis­tin­fir­mo­jen rin­nal­le on nous­sut myös sa­doit­tain pie­nem­pien vaa­pun­val­mis­ta­jien uniik­ke­ja käsi­töi­tä Suo­men vä­reis­sä. Ka­las­tus­ai­hei­set so­si­aa­li­sen me­di­an pals­tat pur­su­a­vat Suo­mi 100-tuot­tei­ta                      

Suu­rin osa uis­ti­mis­ta on niin kau­nii­ta, ett­ei nii­tä toh­di lait­taa ka­lo­jen pur­ta­vak­si.

Ku­lu­nut vuo­si on var­mas­ti jät­tä­nyt jäl­ken­sä usei­den ke­räi­li­jöi­den raha­pus­siin, sil­lä vii­mei­sen pääl­le vii­la­tut ja mah­dol­li­ses­ti kul­la­tut­kin juh­la­uis­ti­met ei­vät sat­tu­moi­sin ole hal­vim­mas­ta pääs­tä.

Uis­ti­mien li­säk­si kala­mies­ten pu­kin­kon­tis­ta löy­tyy var­mas­ti tänä jou­lu­na myös muun mu­as­sa vir­ve­lin ke­lo­ja sekä va­po­ja. Jos lähi­pii­ris­tä sat­tuu löy­ty­mään ka­las­ta­jia, niin tänä vuon­na jou­lu­lah­ja­i­de­oi­ta tus­kin tar­vit­see ko­vin kau­aa miet­tiä. 

Kuusamon uistin on valmistanut Kuusamo-vuosiuistimia vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2017 vuosiuistin on tehty tietenkin Suomi 100-teemaan. Kuvassa vuosiuistimet vuosilta 2016 ja 2017

 

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017