Startup-lukiolaiset tutustumassa yritysmaailmaan Slushissa

Tuomas Alanen

Pää­sim­me tu­tus­tu­maan Star­tup-lu­ki­on tii­moil­ta yrit­tä­jyys­ta­pah­tu­ma Slus­hiin per­jan­tai­na 1.12. Klas­si­kal­ta opis­ke­li­joi­ta mat­kaan läh­ti nel­jä ja koko Star­tup-lu­ki­on jouk­ko pai­kan­pääl­lä oli 29 opis­ke­li­jaa ja kak­si opet­ta­jaa. Sää Hel­sin­gis­sä oli ta­pah­tu­man ajan ta­pah­tu­man ni­men Slush ve­roi­nen eli los­kaa ja soh­joa oli kaik­ki­al­la. Pää­syn tä­hän 20 000 ih­mi­sen ta­pah­tu­maan mah­dol­lis­ti Slus­hin CEO Ma­ri­an­ne Vik­ku­la yh­teis­työs­sä Star­tup-lu­ki­on reh­to­rin Pek­ka Peu­ran kans­sa. Pää­sim­me kier­te­le­mään eri yri­tys­ten pis­teil­lä kat­so­mas­sa hei­dän tuot­tei­taan. Pää­sim­me myös­kin käy­mään Pet­te­ri Ko­po­sen si­joi­tus­yh­tiö Li­fe­li­ne Ven­tu­re­sin telt­taan, jos­sa yri­tyk­set, joi­hin he ovat si­joit­ta­neet pää­se­vät hie­ro­maan kaup­paa, kuu­le­maan Pet­te­ris­tä it­ses­tään ja si­joi­tus­yh­ti­ös­tä.

Pai­kan pääl­lä Slus­his­sa oli 2 600 star­tup-yri­tys­tä, 1500 si­joit­ta­jaa ja 600 jour­na­lis­tiä yli 130 eri val­ti­os­ta. Esil­lä oli lai­das­ta lai­taan eri­lai­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, joi­hin yrit­tä­jät ha­ki­vat ra­hoi­tus­ta eri si­joit­ta­jil­ta. Pai­kan pääl­tä löy­tyi esi­mer­kik­si Lin­non­maan Jaa­jon Vir­tu­al Tra­vel­ler, Eli­sa, DHL, Bosch, Te­kes, Finn­air ja OP. Li­säk­si pai­kan pääl­tä löy­tyi run­saas­ti eri­lai­sia pie­nem­piä toi­mi­joi­ta, jot­ka oli­vat esi­mer­kik­si teh­neet kuit­tien ku­vaus­oh­jel­man, vesi­mit­ta­rien etä­lu­ki­jan, Var­jon vir­tu­aa­li­la­sit ja ala­kou­lu­lais­ten po­si­tii­vi­sen ver­tais­ar­vi­oin­nin oh­jel­man. Mes­su­kes­kuk­ses­sa oli li­säk­si oh­jel­maa kuu­del­la eri la­val­la ja pu­hu­mas­sa oli esi­mer­kik­si Su­per­cel­lin yksi pe­rus­ta­jis­ta, Ilk­ka Paa­na­nen, en­ti­nen F1-kul­jet­ta­ja Mika Häk­ki­nen ja Al Gore.

Star­tup-lu­ki­on Slush-po­ru­kan ryh­mä­kuva

Ta­pah­tu­ma oli to­del­la mie­len­kiin­toi­nen ja näh­tä­vää oli to­del­la pal­jon. Vaik­ka ai­kaa oli 3,5 tun­tia va­rat­tu kier­te­le­mi­seen, en ke­ren­nyt kier­tä­mään kuin noin rei­lun puo­let esil­lä ol­leis­ta pis­teis­tä. Jos tar­jou­tuu mah­dol­li­suus läh­teä ensi vuon­na­kin pai­kan pääl­le, pi­tää har­ki­ta va­ka­vis­saan mo­lem­pien päi­vien va­raa­mis­ta kier­te­le­mi­seen, niin pää­see nä­ke­mään kaik­ki pis­teet ja eh­tii myös kuun­te­le­maan jon­kun pu­heen­vuo­ron­kin! Mut­ta eh­dot­to­mas­ti Slush on ko­ke­mi­sen ar­voi­nen ta­pah­tu­ma ja jos tu­lee mah­dol­li­suus läh­teä uu­des­taan, niin tart­tui­sin eh­dot­to­mas­ti mah­dol­li­suu­teen ja suo­sit­te­len ilo­mie­lin myös muil­le­kin! Ta­pah­tu­mas­ta pys­tyi am­men­ta­maan mo­nia hy­viä ide­oi­ta oman ide­an jat­ko­ke­hit­tä­mi­seen ja myös­kin hy­viä vink­ke­jä ylei­ses­ti­kin ot­ta­en, ku­ten hy­vis­tä verk­ko­kurs­seis­ta ynnä muis­ta elä­mää hel­pot­ta­vis­ta asi­ois­ta.

https://klas­sik­ka.kurs­si.tv/per­ma­link/v125879666514vpqr55t/

Li­sää ku­via Slus­his­ta tääl­tä: https://flic.kr/s/aHs­maUsxjH

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017