Yhteyksiä Eurooppaan EYP

Eevi Pulkkinen, Riikka Kosonen, Roosa Granander, Hilja Hautamäki, Roosa Jussila, Sini Tikkanen, Olivia Lyyra, Heta Oikarinen ja Tuomas Heikkinen

Mikä ihmeen EYP?

EYP – Eu­roo­pan nuor­ten par­la­ment­ti, (Eu­ro­pe­an Youth Par­li­a­ment Fin­land) on nuo­ri­so­jär­jes­tö, joka pyr­kii edis­tä­mään kan­sain­vä­li­sen EYP:n to­teu­tu­mis­ta Suo­mes­sa. Pää­ta­voit­tee­na on an­taa nuo­ril­le mah­dol­li­suuk­sia ja tätä kaut­ta ins­pi­roi­da hei­tä. Koh­de­ryh­mä­nä ovat 16–22 -vuo­ti­aat, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta, mat­kus­ta­mi­ses­ta, kie­lis­tä tai uu­sien ih­mis­ten ta­paa­mi­ses­ta.
Toi­min­ta pe­rus­tuu is­tun­toi­hin, jot­ka si­säl­tä­vät alu­eel­li­sia ja kan­sal­li­sis­ta is­tun­nois­ta. Is­tun­not si­mu­loi­vat Eu­roo­pan par­la­men­tin mal­lia ja an­ta­vat to­den­tun­tui­sen ko­ke­muk­sen sii­tä, mil­lais­ta oi­ke­as­ti is­tun­nois­sa on.
Peri­aat­tee­na on, että ta­pah­tu­mis­sa nuo­ret pää­se­vät kes­kus­te­le­maan ajan­koh­tai­sis­ta eu­roop­pa­lai­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä omis­ta läh­tö­koh­dis­taan.

Ensimmäiset askeleet

Saa­vuim­me Joen­suu­hun per­jan­tai­na nel­jän ai­kaan. Olim­me kaik­ki sat­tu­mal­ta osu­neet sa­maan bus­siin. Läh­dim­me suun­nis­ta­maan koh­ti Ly­se­on lu­ki­o­ta, jos­sa alku­il­moit­tau­tu­mi­sen jäl­keen veim­me ta­va­rat ma­joi­tus­luok­kiin.  

Ihmisoikeuksia, koulutusta ja ympäristöä

Jo­kai­nen meis­tä oli etu­kä­teen va­lin­nut an­ne­tuis­ta vaih­to­eh­dois­ta kol­me eni­ten kiin­nos­ta­vaa ai­het­ta, jois­ta jo­ta­kin pää­si­sim­me vii­kon­lo­pun ai­ka­na kä­sit­te­le­mään. Ai­heet liit­tyi­vät esi­mer­kik­si ih­mis­oi­keuk­siin, kou­lu­tuk­siin ja ym­pä­ris­töön. 

Avajaiset

Per­jan­tai-il­ta­na oh­jel­mas­sa oli ava­jais­se­re­mo­nia, jos­sa eri ih­mi­set, ku­ten Joen­suun Ly­se­on reh­to­ri ja Eu­roo­pan nuor­ten par­la­men­tin pre­si­dent­ti, pi­ti­vät pu­hei­ta. Sen jäl­keen pää­sim­me tu­tus­tu­maan omiin ryh­miim­me eri­lai­sia tu­tus­tu­mis­pe­le­jä pe­la­ten.   

Komiteatyötä

Lau­an­tai­aa­mu­na  al­koi ko­mi­te­a­työ eli ai­hei­den työs­tä­mi­nen. Aloi­tim­me ai­heen mää­rit­te­le­mi­sel­lä ja ra­jaa­mi­sel­la. En­sin mie­tim­me, mitä ai­hee­seen liit­ty­viä on­gel­mia yh­teis­kun­nas­sam­me on ja sen jäl­keen ryh­dyim­me poh­ti­maan rat­kai­su­ja. Työs­tim­me ai­het­ta aluk­si piir­tä­mäl­lä ja post it –la­puil­le kir­joit­ta­mal­la, min­kä jäl­keen siir­ryim­me kir­joit­ta­maan tuo­tok­sia puh­taak­si. Päi­vän lo­puk­si meil­lä oli val­mii­na rat­kai­sut oman ko­mi­te­am­me kä­sit­te­le­miin on­gel­miin.

Teemajuhlat

Il­lal­la oli oh­jel­mas­sa 90-lu­vun tee­ma­juh­lat, joi­hin oli saa­nut tuo­da tee­maan liit­ty­vän asun. Tar­jol­la oli na­pos­tel­ta­vaa ja juh­la­ti­las­sa eli kou­lun sa­lis­sa soi 90-lu­vun mu­siik­ki.  

Väittelytilaisuus

Vii­mei­sen päi­vän eli sun­nun­tain oh­jel­mis­ton kat­toi väit­te­ly­ti­lai­suus, jos­sa jo­kai­nen ryh­mä esit­te­li vuo­rol­laan oman ai­heen­sa ja ko­et­ti saa­da suun­ni­tel­man­sa kä­sit­te­le­mien­sä on­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si läpi mui­den an­ta­es­sa ää­niä joko puo­les­ta tai vas­taan. Väit­te­lyyn kuu­lui­vat jo­kai­sen ryh­män koh­dal­la avaus­puhe, vas­taus­pu­heet + esit­te­le­mäs­sä ole­van ryh­män vas­taus­puhe näi­hin, kol­me ky­sy­mys­kier­ros­ta ja lop­pu­puhe, jol­la vie­lä vii­mei­sek­si ve­dot­tiin mui­ta ryh­miä ää­nes­tä­mään hy­väk­sy­väs­ti.

Oppia ja uusia kavereita

Ko­ko­nai­suu­des­saan ko­ke­mus oli hy­vin opet­ta­vai­nen ja sen kaut­ta sai pal­jon uu­sia ka­ve­rei­ta ja muis­to­ja, jot­ka kul­ke­vat rin­nal­la pit­kään.

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017