100-vuotias Suomi kestävän kehityksen alkutaipaleella

Klassikan opiskelijat pääsivät tutustumaan kestävää kehitystä edistävien järjestöjen toimintaan

Nel­jä klas­si­kan opis­ke­li­jaa kävi Hel­sin­gis­sä osa­na ny­kyi­sin Itä-Suo­men NEST-kes­kuk­sen Timo Ha­ran luot­saa­maa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mat­kaa. Suur­ten pää­tös­ten ja pien­ten nie­tos­ten maas­sa käy­tiin kuun­te­le­mas­sa eri­lais­ten kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen sek­to­ril­la työs­ken­te­le­vien jär­jes­tö­jen esit­te­ly­jä sekä kes­kus­tel­tiin kun­kin jär­jes­tön agen­daan liit­ty­vis­tä ai­heis­ta.

Eri­tyi­sen me­he­vää yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua saa­tiin ai­kaan Meri­haas­sa ope­tus­hal­li­tuk­sen ti­luk­sil­la ope­tus­neu­vos Pau­la Mat­ti­lan joh­dol­la. Pöy­däl­lä oli muun mu­as­sa glo­ba­li­saa­tio ja na­ti­o­na­lis­min mer­ki­tys, me­di­an­luku­tai­to, sekä il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tä.

Suo­men YK-lii­ton ti­lois­sa pe­reh­dyim­me koko mat­kan kan­ta­va­na tee­ma­na ol­lei­siin YK:n aset­ta­man Agen­da 2030 -oh­jel­man ta­voit­tei­siin. Li­säk­si jär­jes­tö­rin­ta­mal­ta edus­tet­tui­na oli­vat maa­il­man las­ten jär­jes­tö Uni­cef ja ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Am­nes­ty In­ter­na­ti­o­nal.

Suo­men YK-lii­tol­la poh­dim­me mu­ail­man ke­hi­tys­tä niin so­si­aa­li­sen, ta­lou­del­li­sen, kult­tuu­ri­sen kuin tie­tys­ti eko­lo­gi­sen kes­tä­vyy­den näkö­kul­mas­ta. Esil­le nos­tet­tiin kie­let ja tulo­erot, kier­to­ta­lous, hii­li­ve­rot.

Agen­da 2030 -ta­voit­tei­ta, sekä näi­den ala­ta­voit­tei­ta tut­kit­tiin pe­rus­teel­li­ses­ti. Ta­voit­tei­den toi­siin­sa lin­kit­ty­mis­tä ja nii­den tä­män­het­kis­tä to­teu­tu­mis­ta luo­dat­tiin myös pe­rin poh­jin.

Luon­nol­li­ses­ti ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen koti­maas­sam­me oli eri­tyi­ses­ti polt­to­pis­tees­sä.

”Hii­li­neut­raa­li, re­surs­si­vii­sas, sekä yh­den­ver­tai­nen, tasa-ar­voi­nen ja osaa­va Suo­mi vuo­teen 2030 men­nes­sä”

Kuu­los­taa hie­nol­ta, mut­ta karu fak­ta on, että var­sin­kin ener­gi­an­tuo­tan­non ynnä muun eko­lo­gi­an sa­ral­la mat­kaa pää­mää­rin on vie­lä reip­paas­ti.

Eräs kei­no edis­tää ta­voit­tei­siin pää­syä ovat muun mu­as­sa yri­tys­ten, kou­lu­jen, vi­ras­to­jen ynnä mui­den teh­tä­vis­sä ole­va yh­teis­kun­ta­si­tou­mus. Myös siis lu­ki­ot voi­vat sel­lai­sen teh­dä. Täs­sä on Klas­si­kan seu­raa­va ta­voi­te kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen tiel­lä.

Ope­tus­hal­li­tus on paik­ka, jos­sa le­gen­dat syn­ty­vät. Tai mel­ko le­gen­daa­ri­sek­si­han uut­ta ope­tus­suun­ni­tel­maa voi­si jo al­kaa luon­neh­ti­maan. Op­sin, kan­san­kie­lel­lä ohop­sin, si­jaan kes­kus­te­lun ai­hee­na oli­vat kes­tä­väm­mät asi­at, joi­ta edel­lä jo lu­e­tel­tiin­kin. Pai­kal­la oli myös edus­tus nor­sun­luu­tor­neis­ta kor­keim­mas­ta, ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ös­tä.

Jär­jes­tö­jen esit­te­lyis­tä Uni­cef oli vuo­ros­sa en­sin. Jär­jes­tön työn­te­ki­jä esit­te­li Uni­ce­fin toi­min­ta­ta­po­ja sekä peri­aat­tei­ta. Toi­mi­van olois­ta kon­sep­tia ha­vain­nol­lis­tet­tiin Ma­la­win val­ti­os­sa teh­dyn työn kaut­ta. Esit­te­lys­sä ko­ros­tet­tiin pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tä­hy­ä­vien muu­tos­ten ha­ke­mis­ta ti­la­päi­sen krii­si­avun ohel­la.

Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tö Am­nes­tyl­la puo­les­taan va­lis­tet­tiin ih­mi­sien oi­keuk­sis­ta.

”Ole se muu­tos, jon­ka maa­il­mas­sa ha­lu­at näh­dä”

-slo­ga­nia to­teu­te­taan muun mu­as­sa kir­joit­ta­mal­la kir­jei­tä ih­mi­soi­keus­luok­kauk­sien uh­reil­le. Myös näyt­töä näi­den toi­mien voi­mas­ta esi­tel­tiin.

Täs­tä kai­kes­ta vii­sas­tu­nee­na ide­oim­me ja to­teu­tim­me myös koko kan­san lu­ki­o­lais­ten ilok­si kes­tä­viä ja ke­hit­ty­nei­tä lau­ta­pe­le­jä. Pää­si­sit­kö sinä ”Maa­il­man ym­pä­ri kes­tä­väs­ti päi­väs­sä”?

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017