Testi: Kuinka suomalainen olet?

Jannika ja Maija

Tämä ammattilaisten suunnittelema testi kertoo sinulle, kuinka suomalainen olet. Testin tulos on yksiselitteinen ja luotettava, eikä siitä voi valittaa. Varoitus: Mikäli pahoitat mielesi herkästi, keskustele lääkärisi kanssa tai kysy neuvoa apteekista ennen testin tekemistä.  

Lue tämä pak­kaus­se­los­te huo­lel­li­ses­ti en­nen tes­tin käyt­tä­mis­tä.  

 A. To­ril­la ja­e­taan il­mai­sia äm­pä­rei­tä. Mo­nel­ta­ko aa­mul­la me­net jo­not­ta­maan? 

 1. Äm­pä­ri?! Äm­pä­rei­tä saa kau­pas­ta pa­ril­la eu­rol­la, jo­ten en mene jo­not­ta­maan. 
 2. En mene jo­not­ta­maan, mut­ta saa­tan ot­taa äm­pä­rin ohi­kul­ku­mat­kal­la, jos jono ei ole pit­kä. 
 3. Saa­vun pai­kal­le kun eh­din ja toi­von että äm­pä­rei­tä on vie­lä jäl­jel­lä. 
 4. Me­nen jo­not­ta­maan aa­mul­la pari tun­tia en­nen ta­pah­tu­man al­kua. 
 5. Ra­kas­tan il­mai­sia äm­pä­rei­tä ja har­ras­tan jo­not­ta­mis­ta. Me­nen siis pai­kal­le jo edel­li­se­nä il­ta­na. 

 B. Mi­ten vie­tät per­jan­tai-il­ta­si?

 1. Suu­res­sa gaa­las­sa, jos­sa on pal­jon ih­mi­siä ja small tal­kia. 
 2. Nu­kun.  
 3. Vie­tän koti-il­lan yk­sin tai muu­ta­man hy­vän ka­ve­rin kans­sa. 
 4. Me­nen ka­ve­rei­den kans­sa baa­riin. 
 5. Kal­sa­ri­kän­nit yk­sin ko­to­na. 

 C. Lä­hes­tyt sa­tees­sa bus­si­py­säk­kiä, jon­ka ka­tok­ses­sa sei­soo jo joku. Mis­sä odo­tat bus­sia?

 1. Me­nen ka­tok­seen ja jut­te­len siel­lä ole­van hen­ki­lön kans­sa. 
 2. Me­nen ka­tok­seen. 
 3. Py­sä­kil­lä, mut­ta en mene ka­tok­seen. 
 4. Jään 10 met­rin pää­hän py­sä­kis­tä. 
 5. Me­nen seu­raa­val­le tyh­jäl­le bus­si­py­sä­kil­le. 

 D. Pää­set bus­siin, jos­sa kai­kil­la kah­den pai­koil­la is­tuu joku. Mi­hin is­tut?

 1. Is­tun nel­jän pai­kal­le ja ryh­dyn jut­te­le­maan ven­to­vie­rai­den kans­sa. 
 2. Is­tun ven­to­vie­raan vie­reen. 
 3. Huo­maan bus­sis­sa ka­ve­ri­ni ja is­tun hä­nen vie­reen­sä. 
 4. Jään sei­so­maan bus­sin­kes­ki­o­saan.  
 5. Pois­tun bus­sis­ta ja odo­tan seu­raa­vaa toi­vo­en, ett­ei se­kin ole täyn­nä. 

E. Mikä on lem­pi­vuo­den­ai­ka­si?

 1. Ra­kas­tan kaik­kia vuo­den­ai­ko­ja, joi­hin kuu­luu los­ka ja pi­meys! 
 2. Syk­sy 
 3. Ke­vät 
 4. Tal­vi 
 5. Kesä 

 F. Pal­jon­ko kah­via juot päi­väs­sä?

 1. Hyi, kah­vi on pa­haa, jo­ten en juo sitä. 
 2. Jos­kus har­voin ehkä yh­den ku­pin. 
 3. 1-2 kup­pia lä­hes joka päi­vä. 
 4. 4-5 kup­pia päi­väs­sä. 
 5. Kah­via pi­tää olla koko ajan mu­ka­na. 

 G. Mitä ur­hei­lu­la­jia seu­raat eni­ten?

 1. Ame­rik­ka­lais­ta jal­ka­pal­loa 
 2. Jal­ka­pal­loa 
 3. Kei­hään­heit­toa 
 4. For­mu­loi­ta 
 5. Jää­kiek­koa 

 H. Luok­se­si tu­lee ulko­maa­lai­nen vie­ras. Mitä teet?

 1. Pu­hun hä­nen kans­saan su­ju­vaa eng­lan­tia ja teen hä­nen kans­saan ek­soot­tis­ta ruo­kaa. 
 2. Soi­tan hä­nel­le me­tal­li­mu­siik­kia. 
 3. Läm­mi­tän sau­nan ja tar­jo­an suo­ma­lais­ta ruo­kaa sekä olut­ta. 
 4. Työn­nän hä­net sau­naan ja hei­tän sal­mi­a­kit pe­rään. 
 5. En avaa ovea. 

 I. Mitä syöt it­se­näi­syys­päi­vä­nä?

 1. Ti­laan ruo­kaa kii­na­lai­ses­ta ra­vin­to­las­ta.
 2. Haen ruo­at mäk­kä­ris­tä.
 3. Nor­maa­lia ruo­kaa.
 4. Käyn ra­vin­to­las­sa syö­mäs­sä.
 5. Po­ron­kä­ris­tys­tä ja pe­ru­noi­ta. Jäl­ki­ruu­ak­si jo­tain suo­ma­lai­sis­ta mar­jois­ta.

J. Mi­ten vie­tät it­se­näi­syys­päi­vän?

 1. En vie­tä it­se­näi­syys­päi­vää, kos­ka se on tur­ha.
 2. Vie­tän ai­kaa per­heen kans­sa ja käyn jol­lain muis­to­mer­kil­lä.
 3. Kat­son 12 tun­tia Pris­man liu­ku­hih­nan live-lä­he­tys­tä.
 4. Kat­son Tun­te­mat­to­man so­ti­laan ja sen jäl­keen Lin­nan­juh­lat.
 5. Lei­kin anar­kis­tia ja hei­tän pen­kin Si­wan ik­ku­nas­ta si­sään.

Tes­tin tu­los:  

Nou­da­ta ai­kai­sem­min an­net­tu­ja oh­jei­ta oi­ke­an tu­lok­sen saa­mi­sek­si.

Pis­tei­tä 10-19 

Si­nus­sa ei ole suo­ma­lai­suu­teen viit­taa­via piir­tei­tä. Kysy van­hem­mil­ta­si, mis­tä si­nut on ha­et­tu adop­toi­ta­vak­si.  

Pis­tei­tä 20-29 

Si­nus­sa on etäi­ses­ti jo­tain suo­ma­lai­suu­teen viit­taa­vaa, mut­ta olet syr­jäy­ty­nyt suo­ma­lai­ses­ta tapa­kult­tuu­ris­ta. Älä ma­sen­nu (tai ma­sen­nu vaan, se on omi­nais­ta suo­ma­lai­sil­le), sil­lä et ole toi­vo­ton ta­paus. Kes­kus­te­le lää­kä­ri­si kans­sa tar­vit­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä. Hy­vin va­rus­tel­luis­ta ap­tee­keis­ta löy­tyy myös itse­hoi­to­tuot­tei­ta. 

Pis­tei­tä 30-39 

Olet pää­sään­töi­ses­ti suo­ma­lai­nen, mut­ta si­nus­ta voi ha­vai­ta myös suo­ma­lai­sel­le epä­tyy­pil­li­siä piir­tei­tä. Et vält­tä­mät­tä omis­ta omaa poro­tok­kaa tai tie­dä, mi­ten mäm­miä val­mis­te­taan, mut­ta nau­tit kui­ten­kin luon­nos­ta, pe­rin­ne­ruu­is­ta sekä sau­no­mi­ses­ta.  

Pis­tei­tä 40-49 

On­nit­te­lut! Voi­tit pe­lin. Olet suo­ma­lai­nen hen­keen ja ve­reen. Osaat väl­tel­lä so­si­aa­li­sia ti­lan­tei­ta ja nii­hin jou­tu­es­sa olla tar­peek­si kiu­sal­li­nen. Soit­to­lis­tal­ta­si löy­tyy Maam­me-lau­lu sekä Ukko­met­so. Lem­pi­elo­ku­va­si on Tun­te­ma­ton so­ti­las. To­ril­la ta­va­taan! 

Pis­tei­tä 50 

Juk­su­pui­ja­sit­ko­han nyt vä­hän? Ei ku­kaan voi oi­ke­as­ti olla joka asi­an suh­teen noin hul­lu. Suo­ma­lai­set ovat tun­ne­tus­ti reh­tiä kan­saa, jo­ten et sel­ke­äs­ti­kään lä­päis­syt tes­tiä. Hä­peä. 

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017