Pääkirjoitus

Tuomas Alanen

Taas on yksi vuo­si koh­ta vie­räh­tä­nyt koh­ti jou­lua su­ju­vas­ti. Jos ke­laan vuot­ta 2017, on se ol­lut ai­na­kin alle­kir­joit­ta­neel­le yksi kii­rei­sim­mis­tä ai­kai­sem­piin näh­den. Mut­ta sii­nä ajas­sa on pääs­syt ko­ke­maan jos jon­kin­lais­ta.

On ol­lut Slush-ta­pah­tu­maa Hel­sin­gis­sä ja Cheng­dus­sa, Kii­nas­sa; VR-esit­te­lyä Puo­lus­tus­voi­mil­le Tuu­su­las­sa, KEOS-päi­vil­lä Jy­väs­ky­läs­sä, Kou­lu 2030-se­mi­naa­ris­sa Hel­sin­gis­sä ja myös­kin Klas­si­kal­la, kou­lu­rau­han ju­lis­tuk­sen vi­de­oi­mis­ta Mu­a­li­man na­val­ta. Vuo­teen on mah­tu­nut pal­jon ko­et­ta­vaa ja näh­tä­vää.

Tämä vuo­si on myös­kin ol­lut kas­vat­ta­va. On ol­lut pa­ne­lis­tin hom­maa ja kah­des­sa VR-esit­te­lys­sä olin yh­te­nä pu­hu­jis­ta­kin. Pa­ras­ta an­tia on ol­lut ih­mis­ten kans­sa kes­kus­te­le­mi­nen. On pääs­syt tuo­maan omia ide­oi­taan esil­le. Ide­oi­den esil­le tuo­mi­ses­sa Star­tup-lu­ki­os­ta on ol­lut hyö­tyä, kun sen myö­tä on pääs­syt ke­hit­tä­mä­nä omia ajat­te­lun tai­to­ja ja saa­maan eväi­tä ide­oi­den eteen­päin ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Mut­ta tä­hän kul­mi­noi­tuu ky­sy­mys, tar­vit­see­ko aina olla kai­kes­sa mu­ka­na, että pys­tyy ko­ke­maan kaik­kea hui­ke­aa ja upe­aa? Ei vält­tä­mät­tä, sil­lä pi­tää pys­tyä ot­ta­maan kaik­ki ilo irti myös­kin ihan pe­rus­ar­jes­ta.

Myös­kin lepo ja ajan­hal­lin­ta kuu­luu hy­vin tär­ke­ä­nä osa­na tä­hän.

Ku­ten Hel­sin­gin Slus­his­sa Finn­ai­rin Face ID-demo ker­toi läh­te­väs­tä len­nos­ta lo­mal­le Ha­van­naan (oli­si­pa se ol­lut oi­ke­as­ti tosi jut­tu!), pi­tää osa­ta ra­joit­taa myös itse omaa len­tä­mis­tä eri pai­kois­sa. On myön­net­tä­vä, että syyl­lis­tyn sii­hen, että olen jopa lii­an mo­nes­sa asi­as­sa mu­ka­na. On vain lii­an mon­ta ki­vaa asi­aa, jois­sa olla mu­ka­na.

Las­kin juu­ri, että vii­mei­sen nel­jän vii­kon ai­ka­na olen joka vii­kon­lop­pu jos­sa­kin päin hui­te­le­mas­sa eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja lei­reil­lä. Jos­kus pi­tää pys­tyä rau­hoit­tu­maan koti­olo­suh­tei­siin ja ren­tou­tua sekä la­da­ta ak­ku­ja, jot­ta jak­saa taas jat­kaa len­tä­mis­tä. Mut­ta toi­saal­ta kii­rei­nen ajan­jak­so pi­tää mie­len vir­ke­ä­nä, kun jou­tuu kes­kit­ty­mään asi­oi­den hoi­ta­mi­seen ihan eri­lai­sel­la tah­dil­la ja syk­lil­lä. Ja on ih­mi­siä, keil­le se so­pii elä­män­tyy­liin.

Itse koen, että vä­lis­tä pi­tää olla kii­rei­sem­pää, että pys­tyy ar­vos­ta­maan rau­hal­li­sem­pia ajan­jak­so­ja.  Pi­dem­män pääl­le koko ai­kai­nen kii­re ei ole hyvä, kos­ka omat va­paa-ajan har­ras­tuk­set jää­vät si­vul­le ajan­puut­teen vuok­si.

Jou­lu tar­jo­aa ak­ku­jen la­taa­mi­seen hy­vän mah­dol­li­suu­den, kun loma-ai­ka­na pää­see ren­tou­tu­maan ja rau­hoit­tu­maan. Toi­vo­taan, että vuo­des­ta 2018 tu­lee yhtä mie­len­kiin­toi­nen kuin täs­tä­kin ja myös teil­lä, lu­ki­joil­la, tu­li­si ole­maan mie­len­kiin­toi­nen ja mah­ta­va vuo­si 2018, joka tar­jo­ai­si teil­le uu­sia ko­ke­muk­sia!

Vie­täm­me Suo­men 100-vuo­tis­ta it­se­näi­syy­den tai­val­ta tänä vuon­na.

Tä­män juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si ha­lu­sin pa­laut­taa Non So­lu­miin tie­don leh­den pit­käs­tä his­to­ri­as­ta kaik­kien näh­tä­vil­le. Sel­vi­tys­työm­me lop­pu­tu­lok­se­na to­te­sim­me, että leh­ti on il­mes­ty­nyt noin vuo­des­ta 1968 läh­tien ja ha­lu­sim­me­kin pa­laut­taa sen tie­don leh­den kan­teen, jon­ne se kuu­luu pa­raa­ti­pai­kal­le.

Eläm­me nyky­päi­vä­nä kii­reis­tä elä­mää ja ke­hi­täm­me koko ajan kaik­kea uut­ta. On kui­ten­kin jos­kus hyvä myös muis­taa, että van­ho­ja pe­rin­tei­tä ei saa unoh­taa. Non So­lum on yksi niis­tä!

Pa­nee­li­kes­kus­te­lun alus­tus­pu­heen­vuo­ro Kou­lu 2030-juh­la­se­mi­naa­ris­sa lau­an­tai­na 2.12 Hel­sin­gin nor­maa­li­ly­se­ol­la.

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017