Klassikan Minun Suomeni -juhla

Teksti Henna Hämynen ja kuvat Juuso Jonninen

Maa­nan­tai­na 4. jou­lu­kuu­ta vie­tet­tiin Klas­si­kal­la Suo­men sata­vuo­tis­juh­laa tee­mal­la Mi­nun Suo­me­ni. Päi­väl­lä kou­lun oma väki juh­lis­ti Suo­men it­se­näi­syyt­tä. Ilta­juh­laan kut­sut­tiin koti­jou­kot. Lip­pu­tuo­tot lah­joi­tet­tiin opis­ke­li­joi­den toi­veen mu­kaan pie­nil­le, uu­sil­le suo­ma­lai­sil­le eli Ky­sin kes­ku­sil­le.

Mu­sii­kin opet­ta­ja Mer­vi Ko­va­nen ja äi­din­kie­len opet­ta­ja Hen­na Hä­my­nen aloit­ti­vat juh­lan suun­nit­te­lun jo vii­me ke­vää­nä. Heti ensi­vai­hees­sa mu­kaan suun­nit­te­luun pyy­det­tiin kaik­ki pro­duk­ti­os­ta in­nos­tu­neet klas­sik­ka­lai­set. Pe­rus­a­ja­tuk­se­na oli, että opis­ke­li­jat sai­si­vat esi­tel­lä tai­to­jaan mah­dol­li­sim­man moni­puo­li­ses­ti.

Juh­lan val­mis­tu­mi­nen on vaa­ti­nut kym­me­niä ja taas kym­me­niä tree­ni­tun­te­ja.

Tuo­mas Heik­ki­nen ru­noi­li pää­sy­lip­puun myös ru­non Suo­men it­se­näi­syy­des­tä:

”Shh.. kuun­te­le.”
Tuu­li kuis­kai­lee kau­kai­suu­des­sa.
Ku­kat no­jaa­vat ku­lu­nei­ta ki­viä vas­ten,
ja nii­den val­koi­set terä­leh­det pu­to­a­vat si­nis­ten kyy­nel­tem­me ta­voin maa­han.
Sy­ty­tän kynt­ti­län,
ja kii­tän tei­tä,
mei­dän va­pau­des­tam­me.

Juh­lan oh­jel­ma koos­tui mu­sii­kis­ta, tans­sis­ta, voi­mis­te­lus­ta, näy­tel­mäs­tä, ru­nos­ta ym.

Käsi­oh­jel­mas­ta ja pää­syli­puis­ta vas­ta­si­vat Mira Lai­ti­nen ja Tuo­mas Heik­ki­nen kuva­tai­teen opet­ta­ja Jou­ni Ho­lo­pai­sen avus­tuk­sel­la.

Juh­lan käsi­oh­jel­ma

Käsi­oh­jel­ma ker­too tar­kem­mat tie­dot oh­jel­mas­ta.

Wil­ja­mi Jo­ke­la, Anni Lou­he­lai­nen ja Miia Soi­ni­nen juon­si­vat koko juh­lan ren­nos­ti ja luo­val­la ot­teel­la.

Miia Soi­ni­nen, Wil­ja­mi Jo­ke­la ja Anni Lou­he­lai­nen juon­si­vat juh­lan. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Juh­laa var­ten koot­tu Sir­kus Klas­sin­dia esit­ti hui­mia temp­pu­ja. Esiin­ty­jien tai­ta­vas­ti va­li­tut vä­rik­käät pu­vut lois­ti­vat la­vas­teil­la luo­dus­ta suo­ma­lai­ses­ta met­sä­mai­se­mas­ta.

Sir­kus Klas­sin­dia. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Klas­si­kas­sa on us­ko­mat­to­man pal­jon tai­ta­via lau­la­jia. Kuo­ros­sa hei­tä oli vii­ti­sen­kym­men­tä ja lau­lu­yh­ty­ees­sä kym­men­kun­ta. Eikä unoh­de­ta mai­ni­o­ta bän­diä! Mer­vin oh­jauk­ses­sa lau­la­jat ja soit­ta­jat esit­ti­vät kap­pa­lei­ta it­se­näi­sen Suo­men eri ajoil­ta. Juh­la hui­pen­tui bän­din pot­pu­riin, joka oli koot­tu 2000-lu­vun suo­sik­ki-is­kel­mis­tä.

Kuo­ro ja soit­ta­jat esit­ti­vät tai­to­jaan moni­puo­li­ses­ti. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Ur­hei­lu­lu­ki­on mo­net täh­det pää­si­vät esit­te­le­mään osaa­mis­taan. Ur­lun poi­kien sau­va­voi­mis­te­lu­tun­ti ir­rot­ti ylei­sös­tä vil­pit­tö­mät suo­si­on­o­soi­tuk­set.

Tun­te­mat­to­man so­ti­laan rep­liik­ke­jä on pai­net­tu pää­hän elo­kuus­ta al­ka­en. Pu­vut ja va­rus­teet so­ti­lail­le saa­tiin lai­naan Sy­vän­nie­men Her­man­nin kesä­te­at­te­ris­ta. Har­joit­te­lun ai­ka­na tar­vit­tiin myös ener­gi­a­tank­kaus­ta.

Esi­tyk­ses­sä eläy­ty­mi­nen so­dan kau­hui­hin oli va­kuut­ta­vaa. Joo­na Pe­so­sen va­lais­tus- ja ääni­maa­ilma loi­vat koh­tauk­seen us­kot­ta­van tun­nel­man.

Joo­na Pe­so­nen vas­ta­si esi­tyk­sen va­lais­tuk­ses­ta ja Tun­te­mat­to­man so­ti­laan ääni­maa­il­mas­ta. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Alek­sis Tam­mi Tun­te­mat­to­man so­ti­laan roo­lis­sa. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Tans­si­jat Hil­la Pel­lik­ka ja Eve­lii­na Sa­vi­nai­nen loi­vat ko­re­o­gra­fi­an lau­luun Elä­mää juok­su­hau­dois­sa. Esi­tyk­ses­sään he toi­vat esiin nai­sen näkö­kul­man ja koh­ta­lon so­dan kou­ris­sa. Tyt­tö­jen esi­tys her­kis­ti kat­so­jat kyy­ne­liin.

Aura Kois­ti­na­ho seu­raa maa­il­man­mes­ta­ri Tuu­li Ma­tin­sa­lon ja­lan­jäl­kiä. Esi­tyk­sen ta­sos­ta en­nus­ta­en hui­pul­le saak­ka.

Aura Kois­ti­na­hon ae­ro­bi­cin vauh­ti nos­ti kat­so­jien­kin syk­keen. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Kil­pa­tans­si­jat Es­ter Pen­ti­käi­nen ja Sa­mu­li Perä­maa tans­si­vat yh­den Suo­men suo­si­tuim­mis­ta hää­vals­seis­ta, Ak­se­lin ja Eli­nan hää­vals­sin, kuo­ron sä­es­tyk­sel­lä.

Es­ter Pen­ti­käi­sen ja Sa­mu­li Perä­maan tans­sin tai­kaa. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Myös Klas­si­kan reh­to­rit kan­toi­vat kor­ten­sa ke­koon va­lai­se­mal­la 1980-lu­vun jup­peut­ta ja junt­teut­ta.

Klas­si­kat joh­to­täh­det. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Pe­rin­tei­sen runo-osuu­den hoi­ti Suo­mi-nei­to Alii­na Hyn­ni­nen Mun­sa­lan kan­sal­lis­pu­vus­sa. Hän esit­ti nuo­ren Tuo­mas Veh­vi­läi­sen ru­non It­se­näi­syys.

Suo­mi-nei­to Alii­na Hyn­ni­nen. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Kai­ken ta­ka­na on kou­lum­me tai­ta­va tek­niik­ka­ryh­mä.

Kii­tos ylei­söl­le. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Läm­min kii­tos kai­kil­le juh­lan val­mis­te­lui­hin osal­lis­tu­neil­le. Kii­tok­set Ee­mi­län koti­mu­se­ol­le valo­ku­vis­ta ja rin­ta­ma­kir­jees­tä. Läm­min kii­tos ylei­söl­le. Lip­pu­tuot­to lah­joi­te­taan Ky­sin kes­ko­sil­le. Luo­vu­tus­ti­lai­suu­des­ta tu­lee päi­vi­tys kou­lun etu­si­vul­le jou­lu­kuun ai­ka­na.

Ur­lun po­jat sau­va­jump­paa­vat Jyr­ki Blo­min oh­jauk­ses­sa. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

Hil­la Pel­li­kan ja Eve­lii­na Sa­vi­nai­sen esi­tys toi so­taan nai­sen ää­nen tans­sin kaut­ta. Kuva: Hovi­ku­vaa­ja Juu­so Jon­ni­nen

NON SO­LUMJou­lu­kuu 2017 – Suo­mi 100 -pai­nos8.12.2017