Nikke Variksen matka makujen maailmassa

Maailmalla kiertänyt makututkija Nikke on selvittänyt klassikkalaisten ravintolatottumuksia keräten gallupia koulun käytävillä

Ruokaa etsimässä

Eläm­me aika­kaut­ta, jol­loin pit­sa­kus­ki tu­lee po­lii­sia no­pe­am­min koti­o­vel­le.  Ruo­kai­lu toi­mii päi­vit­täin ener­gi­an­läh­tee­nä, mie­li­hy­vän tuot­ta­ja­na sekä toi­sil­le jopa elä­män­ta­pa­na.  Ruo­an teh­tä­vä on myös vah­vis­taa ys­tä­vyys­suh­tei­tam­me ja osoit­taa eri kult­tuu­rien rik­kauk­sia – ruo­ka yh­dis­tää mei­tä kaik­kia!  Ehkä ih­mis­ten tu­li­si hy­lä­tä tri­vi­aa­lit mur­heen­sa ja kes­kit­tyä elä­mäs­sä sii­hen olen­nai­seen… eli syö­mi­seen!

Ku­ten van­ha sa­nan­las­ku ker­too ”Ruo­ka mie­hen tiel­lä pi­tää!”, mut­ta mis­tä löy­tää se tie par­haim­piin ruo­ka­paik­koi­hin Kuo­pi­os­sa?  Löy­tyy­kö nii­tä muh­ke­an Ant­ti­lan ra­ken­nuk­sen ta­kaa vai pii­les­ke­lee­kö nii­tä ken­ties maan­ka­ma­ran alla tori­re­mon­tin syö­ve­reis­sä?  Nyt on tul­lut aika sel­vit­tää, mis­tä klas­sik­ka­lai­set ha­ke­vat saf­kan­sa!

Tuo­ree­seen si­säi­seen tut­ki­muk­seen poh­jau­tu­vien sa­lais­ten tie­to­jen mu­kaan tä­män kou­lun op­pi­lai­den kah­te­na suu­rim­pa­na suo­sik­ki­na nou­se­vat ylös jenk­ki­pe­räi­nen McDo­nald’s (aka. mäk­kä­ri) sekä nuo­ri­son pika­ruo­ka­la­hit­ti Sub­way (va­paa kään­nös suo­mek­si – Met­ro).

Maa­il­man­laa­jui­nen ruo­ka­ket­ju McDo­nald’s on le­vit­täy­ty­nyt jo jo­kai­seen maa­han (Poh­jois-Ko­re­aa lu­kuun ot­ta­mat­ta) ja on esi­mer­kik­si Bra­si­li­an suu­rin kan­san työl­lis­tä­jä.  ”Su­bis­sa” puo­les­taan saa ti­la­ta hen­ki­lö­koh­tai­sien va­lin­to­jen kaut­ta höys­tet­ty­jä pa­ton­ke­ja.  Myy­tin mu­kaan pa­ton­ki- ja täy­te­va­li­koi­mas­ta voi saa­da muo­dos­tet­tua yli kak­si mil­joo­naa eri kom­bi­naa­ti­o­ta, min­kä an­si­os­ta pys­tyy naut­ti­maan eri yh­dis­tel­män jo­kai­sel­la ruo­kai­lu­ker­ral­la.

Mo­lem­mis­sa ky­sees­sä ole­vis­sa pika­ruo­ka­lois­sa saa­vat opis­ke­li­jat alen­nuk­sia!  Mäk­kä­ris­sä saa opis­ke­li­ja­kor­tin avul­la il­mai­sek­si Plus-ate­ri­a­y­len­nyk­sen ate­ri­al­leen ja Sub­ways­sa pää­see naut­ti­maan pää­tä­hui­maa­vas­ta 10 pro­sen­tin alen­nuk­ses­ta.

Mui­hin suo­si­tuim­piin ra­vin­to­loi­hin kuu­lu­vat Ama­ril­lo, Memp­his sekä kii­na­lai­set (Dra­gon Shen, Chi Foo ja Can­ton Hin). piz­za-ke­bab­ruo­ka­lois­ta yk­kös­si­jal­le tais­te­li it­sen­sä Amo­re maa­gi­sil­la au­ton ren­kaan ko­koi­sil­la piz­zoil­lan­sa, vaik­ka­kin ni­mel­tä mai­nit­se­ma­ton kyy­ni­nen klas­sik­ka­lai­nen kri­ti­soi sen ves­so­jen tör­kyi­syyt­tä.

Kai­ken kaik­ki­aan klas­sik­ka­lais­ten ylei­nen mie­li­pide ruo­kai­lu­pai­kois­ta on po­si­tii­vi­nen.  Joh­tu­nee­ko tämä sit­ten run­saas­ta va­lin­nan­va­ras­ta (ky­se­lys­sä tuli ilmi jopa 40 eri ruo­ka­paik­kaa) vai sii­tä, ett­ei ole pa­rem­mas­ta­kaan tie­toa?  Ruo­kai­le­mi­nen on aina tut­ki­mus­mat­ka uu­teen maku­maa­il­maan, jo­ten kan­nat­taa pi­tää vaih­to­eh­dot avoin­na ja ko­keil­la uu­si­a­kin ra­vin­to­loi­ta.  Toi­saal­ta ”kun on ker­ran löy­tä­nyt hy­vän pai­kan, mik­si sitä tur­haan vaih­ta­maan?” to­te­aa iso­äi­ti­ni ja va­raa jo kah­dek­sat­ta ker­taa mat­kaa sa­mal­le Gran Ca­na­ri­an saa­rel­le…

 Nik­ke Va­ris

Non So­lumSyk­sy 20123.12.2012