Uusia tuulia toimituksessa

Non Solum - Pääkirjoitus

Muis­tan hy­vin, kuin­ka kak­si vuot­ta sit­ten pää­dyin kir­joit­ta­maan Non So­lu­mia. Se ei ol­lut oma ide­a­ni, mut­ta ei mis­sään ni­mes­sä huo­no sel­lai­nen. Mi­nut vär­vät­tiin suo­raan äi­kän tun­nil­ta toi­mi­tuk­sen ko­kouk­seen, jos­sa is­tus­ke­lin kat­toon tui­jo­tel­len ja miet­tien min­ne olin oi­kein jou­tu­nut. En itse asi­as­sa edes muis­ta en­sim­mäis­tä kir­joit­ta­maa­ni jut­tua.

Hom­ma läh­ti liik­keel­le ri­pe­äs­ti ja huo­ma­sin ki­pit­tä­vä­ni kuu­li­ai­ses­ti pala­veri­pöy­dän ää­reen aina kun käs­ky kävi. Po­ruk­ka ym­pä­ril­lä­ni vaih­tui abien kir­ma­tes­sa luku­lo­mal­le ja uu­sien häm­men­ty­nei­den yk­kös­ten hii­pies­sä oves­ta si­sään sil­mät pyö­rei­nä.

Tänä syk­sy­nä muu­tos oli­kin ta­val­lis­ta suu­rem­pi. Saim­me Ker­tun uu­dek­si kait­si­jak­sem­me ja Kou­lun leh­ti -kurs­sin myö­tä uu­sia toi­mit­ta­jia enem­män kuin ku­kaan osa­si toi­voa. Leh­ti siir­re­tään täs­tä nu­me­ros­ta al­ka­en net­tiin lu­et­ta­vak­si, ja saim­me­pa leh­del­le Twit­ter-ti­lin­kin. Kyl­lä oli­si­vat vuo­si­kym­me­niä sit­ten leh­teä kä­sin kir­joit­ta­neet klas­sik­ka­lai­set ih­me­tel­leet, jos oli­si­vat täs­tä tien­neet!

Muu­tok­set ovat eh­dot­to­mas­ti hy­väk­si. Il­man nii­tä leh­ti me­net­täi­si hil­jal­leen ajan­koh­tai­suut­taan ja unoh­tui­si. En epäi­le, ett­eikö Non So­lu­min hen­ki tu­li­si py­sy­mään mu­ka­na leh­den­te­os­sa uu­dis­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Leh­teä teh­dään opis­ke­li­joi­den voi­min, opis­ke­li­joi­ta var­ten.

Pe­rin­ne tu­lee py­sy­mään Klas­si­kas­sa vie­lä kau­an sen jäl­keen, kun olen itse tääl­tä läh­te­nyt ja seu­raa­va omaa sel­vä­jär­ki­syyt­tään epäi­le­vä pää­toi­mit­ta­ja tus­kai­lee ole­mat­to­man pää­kir­joi­tuk­sen kans­sa dead­li­nen ko­pu­tel­les­sa taka­rai­vos­sa. Vä­lil­lä is­ke­väs­tä luo­mi­sen tus­kas­ta huo­li­mat­ta leh­den te­ke­mi­nen on ol­lut an­toi­saa ja opet­ta­nut mo­nen­lais­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta. Se on var­mas­ti yksi asi­ois­ta, jot­ka tu­le­vat en­sik­si mie­leen vuo­sien ku­lut­tua lu­ki­o­ai­ko­ja muis­tel­les­sa.

Nyt edes­sä ovat uu­det haas­teet. Pää­sy­ko­keet ja yo-kir­joi­tuk­set odot­ta­vat epä­toi­voi­sia pänt­tää­ji­ään.

Toi­vo­tan niin leh­den pa­riin aher­ta­maan jää­vil­le kuin muil­le­kin klas­sik­ka­lai­sil­le in­toa, mah­ta­via ide­oi­ta ja us­kal­lus­ta luo­da itse omat pe­rin­teen­sä!

Tan­ja Var­ti­ai­nen

(Kan­nen ja pää­kir­joi­tuk­sen si­säl­lys­lu­et­te­lo­ku­vat Juu­so Jon­ni­nen, 11A)

Non So­lumSyk­sy 20123.12.2012