Juuso Jonnisen kuvaosuus

Jokanumeroinen Jonsun kuvasetti

Täl­lä ker­ral­la olen val­lin­nut leh­teen ku­vik­si pit­kän va­lo­tuk­sen ku­via, lin­tu­ku­via ja Pui­jos­ta au­rin­gon­las­kun ku­van. Pui­jo-ku­van olen ku­van­nut Pui­jon­laak­sos­ta. Ku­vien ti­ai­set ovat suu­rim­mak­si osin Kuo­pi­on Sil­mä­suol­ta (Kart­tu­lan­tiel­tä Kart­tu­laan päin jon­kin mat­kaa). Hei­lau­tuk­set ovat Pui­jon­laak­son katu­lam­puis­ta. Yksi niis­tä on kui­ten­kin vie­lä jou­lun tun­nel­maa jou­lu­kuu­sen va­lois­ta.

Moni saat­taa ky­syä, mi­ten joi­hin­kin pit­kän va­lo­tuk­sen ku­vien valo­juo­viin on tul­lut kat­ko­vii­va­mais­ta ku­vaa. Asi­aa olen ai­na­kin itse poh­ti­nut ja saa­nut sii­hen vas­tauk­sen. Katu­lam­put sam­mu­vat ja syt­ty­vät no­pe­aan tah­tiin. Ih­mis­sil­mä ei ehdi ha­vait­se­maan tätä no­pe­aa ta­pah­tu­maa, mut­ta ka­me­ran ken­no eh­tii tal­ti­oi­maan sen.

Ku­vien ti­ais­la­jit ovat tali-, hömö-, kuu­si- ja töyh­tö­ti­ai­nen. Töyh­tö­ti­ai­nen on var­maan se sel­vin ta­paus pään töyh­dös­tä. Sil­mä­suol­la var­sin­kin hömö­ti­ai­set ovat ke­syyn­ty­neet pal­jon. Vä­lil­lä ne len­näh­ti­vät lu­mes­sa ol­les­sa­ni pol­vel­le. Va­li­tet­ta­vas­ti ka­me­ran op­tiik­ka ei voi­nut tar­ken­taa niin lä­hel­le.

Jou­lu­juh­las­sa to­te­sin pu­hee­ni lo­pus­sa, että ”nau­tin­nol­lis­ta elo­kuva­het­keä”. Sil­loin tuli va­li­tet­ta­va­si tek­ni­siä on­gel­mia. Roh­ke­nen kui­ten­kin to­de­ta, että nau­tin­nol­lis­ta ku­vien kat­so­mis­ta. Toi­vot­ta­vas­ti näi­den kans­sa ei tule on­gel­mia.

Non So­lumKe­vät 201322.2.2013