Viimeinen vasemmalla

Läpi järjestäytyneiden jengihierarkioiden Kääriäinen pääsi haastattelemaan "Viimeinen vasemmalla" -tempauksen puuhamiestä

Juu­so Kää­ri­äi­nen 11C

On maa­nan­tai­aamu ja kel­lo tu­lee pian kah­dek­san. Aamu­kah­vin joh­dos­ta nes­teet ovat liik­keel­lä ja ne pi­tää hä­vit­tää jon­ne­kin. Tä­hän ai­kaan päi­väs­tä käy­tä­vil­lä on vie­lä hil­jais­ta ja vas­taan tu­lee vain nii­tä uni­sia, jot­ka ovat teh­neet sen vir­heen, että ovat ot­ta­neet kurs­sin joh­to­nu­me­rol­ta 1. Jos nes­teet päät­tää hä­vit­tää pe­rin­tei­sin me­noin, suun­na­taan mu­ka­vuus­lai­tok­seen, pa­rem­mal­ta ni­mel­tään wc:hen. Aa­mul­la ky­sei­sen pai­kan käyt­tö­aste on vä­häi­nen, jo­ten saam­me va­li­ta va­paas­ti kym­me­nes­tä eri sys­tee­mis­tä. Mat­ka käy koh­ti vii­meis­tä kop­pi­ri­viä. Ni­men­o­maan koh­ti va­sem­man­puo­leis­ta.

Olet var­mas­ti kuul­lut sa­not­ta­van ”vii­mei­nen va­sem­mal­la” kou­lun käy­tä­vil­lä, eten­kin mies­ten­huo­neen edus­tal­la. Paik­kaan vii­ta­taan mil­loin mis­sä­kin. Mie­hen­alut ke­hot­ta­vat toi­si­aan käyt­tä­mään taka­va­sem­man toi­let­tia. Käy­tä­vil­lä kuu­lee jos jon­kin­lais­ta hu­hua pai­kan au­tuu­des­ta, mut­ta tä­hän pönt­tö­län tyys­si­jaan ei kui­ten­kaan ole nai­sil­la asi­aa. Non So­lu­min tut­ki­van jour­na­lis­min ryh­mä pää­si pit­kä­ai­kais­ten neu­vot­te­lu­jen jäl­keen haas­tat­te­le­maan kou­lun ala­maa­il­man pää­mies­tä. Tuom­me tä­män eri­koi­sen W:n ja C:n myös koh­de­ryh­män ulko­puo­lis­ten tie­toon ja vuo­dam­me sy­vim­mät sisä­pii­rin tie­dot jul­ki.

Klas­si­kan mies­ten­huo­neen vii­mei­nen kop­pi va­sem­mal­la on jou­tu­nut  po­si­tii­vi­sen tem­pauk­sen koh­teek­si. Yk­sik­kö on saa­nut pi­ris­tys­ruis­keen va­rus­te­luun­sa, ja ko­pin sei­nus­tat hyö­dyn­ne­tään muu­hun­kin kuin vain nä­ky­vyy­den es­tä­mi­seen. Sei­nät on ko­ris­tel­tu eri­lai­sil­la mee­mi-ku­vil­la itse klas­sik­ka­lai­seen tyy­liin, ja huu­mo­ri on her­käs­sä. Ku­vat täyt­tä­vät sei­nät lä­hes ko­ko­naan. ”32 nii­tä on”, ker­too Pent­ti (nimi muu­tet­tu), joka ker­too ole­van­sa ko­pin tai­tei­lun ta­ka­na. Hän on suun­ni­tel­lut ky­sei­set mee­mi-ku­vat itse ja käyt­tä­nyt ku­vis­sa niin klas­sik­ka­lai­sia sisä­pii­ri­vit­se­jä kuin joka­mie­heen is­ke­vää huu­mo­ria. Pe­rin­tei­ses­tä Ismo Lai­te­la -huu­mo­ris­ta ei olla pääs­ty tääl­lä­kään eroon.

Vii­mei­sel­lä ko­pil­la va­sem­mal­la oli jo en­nes­tään suu­ri viih­dyt­tä­jän mai­ne, sil­lä sii­hen kop­piin on jää­nyt pu­he­lin­myyn­ti­töi­tä tar­jo­a­va työ­mai­nos, joka si­säl­tää ves­san kon­teks­tiin liit­ty­viä ri­vo­ja vit­se­jä. Mai­nok­sen teks­te­jä täy­den­net­tiin hil­jal­leen eri kä­vi­jöi­den toi­mes­ta, ja vuo­sien ku­lu­es­sa sii­tä hi­ou­tui var­si­nai­nen pönt­tö­huu­mo­rin ti­mant­ti, joka syys­tä tai toi­ses­ta py­syi sii­voo­jien­kin val­lan alla sei­näl­lä. Mai­nos on ol­lut ko­pis­sa niin kau­an, ett­ei ku­kaan op­pi­lais­ta tie­dä sen ikää tai alku­pe­rää. Tämä oli ki­pi­nä lisä­si­sus­tuk­seen.

Uu­det mee­mit ja la­put syn­tyi­vät py­hän pa­pe­rin ym­pä­ril­le. To­sin ihan lähi­päi­vi­nä lap­pu on pois­tet­tu ko­pis­ta. Ei tie­de­tä, onko syy­nä ylei­nen sen­suu­ri vai­ko ilki­val­ta, mut­ta se on vain yh­den osa-alu­een ajan­jak­son lop­pu­mi­nen. Muut ju­tut jat­ku­vat ja Klas­sik­ka-mee­me­jä voi ihail­la jat­kos­sa­kin. Pent­ti poh­tii myös toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta. Tasa-ar­von ni­mis­sä myös nais­ten puo­lel­le on suun­nit­teil­la vas­taa­van­lais­ta, mut­ta kon­teks­til­taan eri­lais­ta si­sus­tus­ta: – Ty­töil­le on mies­puo­lis­ta sil­män­iloa, Pent­ti to­kai­see. Hän ker­too myös, että itse pää­kop­pi saat­taa val­loit­taa uu­sia osa-alu­ei­ta va­rus­te­ta­sos­saan. -Suun­nit­teil­la on vie­ras­kir­ja ja eri­lai­sia viih­de­li­säyk­siä, ku­ten Aku An­kat. Toi­min­ta saat­taa laa­je­ta myös mui­hin kop­pei­hin tai ves­soi­hin, mut­ta aika näyt­tää.

Vii­mei­nen kop­pi ves­sas­sa on ver­rat­ta­vis­sa sa­maan kuin vii­mei­nen penk­ki­rivi lin­ja-au­tos­sa. Kai­ken­lai­nen hä­mä­rä ta­pah­tuu juu­ri niis­sä. Sik­si tus­kin tar­vin­nee se­lit­tää, mik­si vii­meis­ten kop­pien klo­se­tit ei­vät vedä enää yhtä hy­vin kuin en­sim­mäis­ten kop­pien kol­le­gan­sa. Sii­voo­jien toi­mes­ta tem­paus on hy­väk­syt­tä­vä, sil­lä mee­mit py­sy­vät sei­nil­lä, vaik­ka pönt­tö put­saan­tuu. Te­ki­jä on myös pyr­ki­nyt en­nal­ta­eh­käi­se­mään töi­den­sä ka­to­a­mi­sen, sil­lä hän on kir­joit­ta­nut sii­voo­jil­le oman Ar­voi­sat sii­voo­jat -la­pun, jos­sa toi­voo lap­pu­jen säi­ly­mi­sen.

Mut­ta sen­suu­ris­ta on­kin läpi pääs­ty, ai­van kaik­kia yk­si­tyis­koh­tia ei tä­mä­kään leh­ti voi vii­mei­ses­tä ko­pis­ta va­sem­mal­la päi­vän­va­loon saat­taa, jo­ten pis­täy­ty­kää­pä vie­rai­lul­le asi­an­o­sai­seen kop­piin vir­kis­täy­ty­mis­pal­ve­lui­ta (oli ne fyy­si­siä tai ei) tar­vi­tes­san­ne.

Koko or­ga­ni­saa­ti­on pää­mies Pent­ti suos­tui an­ta­maan haas­tat­te­lun nau­hu­ril­le oma­sa­nai­ses­ti. Voit kuun­nel­la tä­män ai­nut­laa­tui­sen sen­saa­ti­o­haas­tat­te­lun täs­tä.

Kommentti

Juu­so Kää­ri­äi­nen 11C

Vii­mei­nen kop­pi va­sem­mal­la edus­taa Klas­si­kan hen­keä. Ku­kaan ei tie­dä, ke­nen toi­mes­ta teks­tit ovat ko­pin täyt­tä­neet, mut­ta kop­pi on hyvä paik­ka myös hen­ki­seen hen­gäh­tä­mi­seen ja käy­tä­vil­lä käy­dään kes­kus­te­lua ko­pis­ta ja sen vai­ku­tuk­sis­ta.

Olen sisä­pii­ri­tie­to­jen kaut­ta seu­ran­nut ko­pin elin­kaar­ta lä­hes koko ”Vii­mei­nen va­sem­mal­la” -kult­tuu­rin ajan ja muis­tan en­sim­mäi­sen käyn­ti­ni ky­sei­ses­sä pai­kas­sa. On ol­ta­va kii­tol­li­nen, että sii­hen ai­kaan WC-tila oli tyh­jä. Jon­kun mie­les­tä oli­si voi­nut olla hy­vin kiu­sal­lis­ta kuul­la hil­jai­sen huus­si­rau­han kes­kel­tä täy­sin hal­lit­se­mat­to­mis­sa ole­vaa kä­kä­tys­tä. Re­ak­ti­o­ni oli sen ver­ran voi­ma­kas, oli vä­sy­mys­tä tai ei, ja joh­ti sii­hen, että mi­nun oli vaih­det­ta­va kop­pia pys­ty­äk­se­ni toi­mit­ta­maan yh­tään mi­tään. Päi­vä oli kui­ten­kin pe­las­tet­tu, eikä kah­dek­san tun­nin kou­lu­päi­vä tun­tu­nut enää mis­sään.

On hie­noa, että Vii­mei­nen kop­pi va­sem­mal­la on py­sy­nyt ele­men­tis­sään, eikä ole jou­tu­nut yli­mää­räis­ten sii­vous­toi­men­pi­tei­den koh­teek­si, vaan on saa­nut pal­vel­la omal­la ta­val­laan ja viih­dyt­tää suo­ri­tuk­sen lo­mas­sa. Ei ole­kaan ihme, että ky­sei­nen kop­pi on tätä ny­kyä mel­kein aina va­rat­tu. Tar­kis­tan­kin aina en­sim­mäi­se­nä, onko vii­mei­nen va­sem­mal­la va­paa.

Täl­lai­nen toi­min­ta kuu­lui­sas­sa Klas­si­kan hen­ges­sä luo yl­lät­tä­vän pal­jon viih­tyi­syyt­tä ja tuo pi­ris­tys­tä päi­vään. Joku te­kee pyy­tee­tön­tä työ­tä mui­den viih­ty­vyy­den eteen, se on ar­vos­tet­ta­vaa. Ha­tun­nos­to ja suu­ret kii­tok­set itse te­ki­jäl­le!

Non So­lumKe­vät 201322.2.2013