Klassikan henki

Sarjoja kiperiä kysymyksiä niin oppilaille kuin opettajillekin

Juu­so Jon­ni­nen 11A,
Pert­tu Kor­ho­nen 11B

Pyry Salo­ran­ta

1. Mi­ten kau­an olet ol­lut Klas­si­kal­la opis­ke­li­ja­na?

”Nel­jät­tä vuot­ta”, ker­too Pyry. Toi­sin sa­no­en hän on to­del­li­nen kon­ka­ri vas­taa­maan seu­raa­vaan ky­sy­myk­seen.

2. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?
”Jaa­ha… Hy­vä­hän se on. Kaik­kien kans­sa tu­lee toi­meen… suku­puo­les­ta tai iäs­tä riip­pu­mat­ta”, to­te­aa Pyry.

3. Mik­si Klas­sik­ka?

”Sis­ko näyt­ti esi­merk­kiä ja ur­hei­lu­lu­ki­on ta­kia”, ker­too Pyry his­to­ri­as­taan.

4. Min­kä­lai­set fii­lik­set si­nul­la oli, kun sait tie­tää tän­ne pää­sys­tä?

”Jän­ni­tyk­se­nä oli, että pää­sen­kö ur­hei­lu­lu­ki­oon. Muu­ten tän­ne pää­sy oli aika var­maa. Tar­kem­min en muis­ta. Var­maan hy­vät fii­lik­set”, Pyry muis­te­lee.

5. Min­kä­lai­set ensi muis­tot oli­vat Klas­si­kas­ta kesä­kuus­sa to­dis­tus­ta tuo­des­sa­si ja kou­lun al­ka­es­sa elo­kuus­sa?

”Kou­luun tul­les­sa ei ol­lut tut­tu­ja, mut­ta uu­sia löy­tyi äk­kiä”,

6. Mi­ten hy­vin to­tuit Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin? Mit­kä asi­at edes­aut­toi­vat sii­nä?

”Lii­kut­tiin po­ru­kas­sa luku­jär­jes­tyk­sen mu­kaan. Sil­lä lail­la pär­jä­si hy­vin”, Pyry va­lai­see.

7. Olet­ko saa­nut uu­sia ka­ve­rei­ta?

”Kyl­lä.”

8. Mikä on lem­pi­kou­lu­ai­nee­si?

Py­ryn lem­pi­kou­lu­ai­neet ovat his­sa, us­kon­to ja yh­teis­kun­ta­oppi.

9. Mitä aiot kir­joit­taa yo-kir­joi­tuk­sis­sa?

Pyry on jo kir­joit­ta­nut sak­san, us­kon­non, his­san ja äi­din­kie­len. Ke­vääl­lä on vie­lä edes­sä yh­teis­kun­ta­oppi ja ma­tik­ka.

10. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”Jos tei­tä haas­ta­tel­laan ja pyy­de­tään sa­no­maan ter­vei­siä, miet­ti­kää etu­kä­teen.”

Juk­ka Na­tu­nen

1. Kuin­ka kau­an olet ol­lut Klas­si­kal­la opis­ke­li­ja­na?

Toi­nen vuo­si me­nos­sa eli noin puo­li­tois­ta vuot­ta.

2. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

”Klas­si­kan hen­ki­hän on läm­min ja iloi­nen hen­ki!”

3. Mik­si va­lit­sit Klas­si­kan?

Juk­ka ei eh­ti­nyt käy­mään Kal­la­ve­den lu­ki­os­sa vie­rai­lu­päi­vä­nä, jo­ten Klas­si­kas­ta oli enem­män tie­tä­mys­tä. Li­säk­si Klas­si­kan sau­na­ti­lat ve­ti­vät puo­leen­sa.

4. Mil­lai­set oli­vat fii­lik­se­si, kun sait tie­tää pää­se­vä­si tän­ne?

”Oli hy­vät fii­lik­set ja ajat­te­lin, että saa vie­lä pal­jon uu­sia tut­tu­ja Klas­si­kas­ta.”

5. Mil­lai­set oli­vat ensi muis­to­si Klas­si­kas­ta kesä­kuus­sa to­dis­tus­ta vie­des­sä ja elo­kuus­sa kou­lun al­ka­es­sa?

To­dis­tus­ta vie­des­sä olo oli ren­to pie­nes­tä myö­häs­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta. Elo­kuus­sa vä­hän jän­nit­ti ja isot abit pe­lot­ti­vat, mut­ta ka­ve­ri­po­ruk­ka löy­tyi on­nek­si no­pe­as­ti ja mu­ka­vaa oli.

6. Mi­ten hy­vin to­tuit Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin? Mit­kä te­ki­jät aut­toi­vat sii­nä?

Väli­tun­tien viet­tä­mi­nen si­säl­lä oli uusi asia, joka vaa­ti to­tut­te­lua. Li­säk­si pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­nen ja myö­häs­ty­es­sä aa­mun­a­vauk­sen kuun­te­le­mi­nen luo­kan ulko­puo­lel­la oli­vat uut­ta Ju­kal­le. Luok­kien löy­tä­mi­nen oli aluk­si han­ka­laa, mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si sel­ke­ää Hat­sa­lan sok­ke­loi­hin ver­rat­tu­na.

7. Mikä on lem­pi­ai­nee­si?

”Moni poi­ka­han täs­sä vas­tai­si ”lii­kun­ta”, mut­ta niin tai­dan vas­ta­ta mi­nä­kin. Lii­kun­nan­o­pet­ta­jat ovat hy­viä.”

8. Mitä aiot kir­joit­taa yo-kir­joi­tuk­sis­sa?

Äi­din­kie­len, eng­lan­nin, ly­hy­en ma­ti­kan, ter­veys­tie­don, maan­tie­don ja psy­ko­lo­gi­an. Ei mis­sään ni­mes­sä ruot­sia!

 

9. Mil­lai­set ter­vei­set ha­lu­at lä­het­tää leh­den lu­ki­joil­le?

”Kyl­lä elä­mä kan­taa, on­nea ja me­nes­tys­tä! Kyl­lä kaik­ki hom­mat toi­mii, jos on iloi­nen. Elä­mä edes­sä, tuk­ka ta­ka­na!”

Niko Vik­lund ja Tee­mu An­ti­kai­nen

1. Mi­ten kau­an olet­te ol­leet Klas­si­kal­la opis­ke­li­joi­na?

Sekä Niko että Tee­mu ovat en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joi­ta, eli he ovat ol­leet noin puo­li­vuot­ta Klas­si­kal­la.

2. Mil­lai­sek­si ko­et­te Klas­si­kan hen­gen?

Mo­lem­mat ajat­te­le­vat sen hy­vä­nä. Kaik­ki tu­le­vat toi­meen kes­ke­nään. Tääl­lä ei ole ol­lut tyl­sää.

3. Mik­si Klas­sik­ka?

Klas­sik­ka on hei­dän mie­les­tään Kuo­pi­on pa­ras ja hie­noin lu­kio. Tee­mul­la oli myös halu pääs­tä ur­luun.

4. Min­kä­lai­set fii­lik­set teil­lä oli, kun sait­te tie­tää tän­ne pää­sys­tä?

Mo­lem­mat ar­ve­li­vat jo en­nak­koon, että tän­ne pää­sy oli­si var­ma, jo­ten heil­lä ei ol­lut eri­koi­sem­pia fii­lik­siä asi­as­ta, mut­ta var­men­nus pää­sys­tä oli mu­ka­va.

5. Min­kä­lai­set ensi muis­tot oli­vat Klas­si­kas­ta kesä­kuus­sa to­dis­tus­ta tuo­des­sa­si ja kou­lun al­ka­es­sa elo­kuus­sa?

To­dis­tus­ta tuo­des­sa heil­lä ei ol­lut eri­koi­sem­pia aja­tuk­sia. Kou­lun alku jän­nit­ti vä­hän, kos­ka lu­ki­os­ta ei ol­lut ko­ke­muk­sia. Odot­ta­va fii­lis.

6. Mi­ten hy­vin to­tuit­te Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin? Mit­kä asi­at edes aut­toi­vat sii­nä?

He tot­tui­vat Klas­sik­kaan ja sen ta­poi­hin hy­vin muun mu­as­sa mui­ta seu­raa­mal­la. Luku­jär­jes­tys aut­toi myös.

7. Olet­ko saa­nut uu­sia ka­ve­rei­ta?

Mo­lem­mat ovat saa­neet uu­sia ka­ve­rei­ta. Niko on saa­nut myös tyt­tö­ys­tä­vän tääl­lä ol­les­sa.

8. Mikä on lem­pi­kou­lu­ai­neen­ne?

Vas­taus tuli mo­lem­mil­ta ly­hy­es­ti ja yti­mek­kääs­ti, että lii­kun­ta.

9. Mitä aiot kir­joit­taa Yo-kir­joi­tuk­sis­sa?

Tee­mu ei ole vie­lä miet­ti­nyt, mitä kir­joit­tai­si Yo-kir­joi­tuk­sis­sa. Niko sen si­jaan on aja­tel­lut kir­joit­taa äi­din­kie­len (HUOM kaik­ki yk­kö­set, se on sit­ten pa­kol­li­nen! – väli­ter­vei­sin toi­mit­ta­jat Juu­so J. ja Pert­tu), pit­kän ma­ti­kan, en­kun, ruot­sin ja ehkä myös jo­tain muu­ta­kin. Ai­kaa on vie­lä miet­tiä.

10. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­o­jil­le?

”Hyvä, että olet lu­ke­nut tä­hän asti”, ter­vei­sin Niko.

Mut­ta jat­ka­kaa­pa lu­ke­mis­ta, kos­ka seu­raa­vak­si on opet­ta­jien vas­tauk­sia ky­sy­myk­siin. –Juu­so ja Pert­tu

Juk­ka Sor­mu­nen

1. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

Reh­to­ri Juk­ka Sor­mu­nen luon­neh­tii Klas­si­kan hen­keä hy­väk­si. Opis­ke­li­jat ovat kym­me­nen vuo­den ai­ka­na ak­tii­vis­tu­nei­ta kou­lun käyn­nis­sä. Ilma­pii­ri on erit­täin hyvä.

2. Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Tämä on kym­me­nes vuo­si. 2002 syk­syl­lä sitä aloi­tet­tiin”, sa­noo Juk­ka

3. Mil­lai­nen työ­ilma­pii­ri?

Sor­mu­nen ha­lu­aa tu­kea opet­ta­jien it­se­näi­syyt­tä työs­sä ja hy­vää työ­ym­pä­ris­töä. Kun opet­ta­jat ovat tyy­ty­väi­siä työ­ilma­pii­riin, sitä pa­rem­min hän­kin viih­tyy. Työ­yh­tei­sö on ke­hit­ty­nyt en­ti­ses­tään ku­lu­neen pa­rin luku­kau­den aika, jota en­nen hän oli Ame­ri­kas­sa vuo­den vaih­dos­sa.

4. Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”On, kyl­lä. Ei pel­käs­tään mu­ka­via. He ovat erit­täin huo­maa­vai­sia. Tääl­lä opis­ke­li­jat ter­veh­ti­vät. Käyt­täy­ty­vät kuin fik­sut ih­mi­set”, Juk­ka sa­noo tyy­ty­väi­se­nä.

5. Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

Sor­mu­sel­le lii­kun­ta on erit­täin tär­ke­ä­tä, kos­ka on lii­kun­nan opet­ta­ja. Mut­ta syk­syl­lä ol­lut Scien­ce-kurs­si on hän suo­sik­ki­kurs­sin­sa, kos­ka se oli kol­men opet­ta­jan to­teut­ta­ma. Kurs­sil­ta tuli myös uu­den­lai­nen jul­kai­su. Siel­lä oli hä­nen mie­les­tään iloi­nen ilma­pii­ri.

6. Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”Fyy­si­set ti­lat. Avoin, väl­jyys, va­loi­suus ja mo­der­ni. Ter­veel­li­set ti­lat. Opis­ke­li­jat kan­ta­vat huo­len viih­ty­vyy­des­tä. Opis­ke­li­joil­le on myös opis­ke­lun ulko­puo­lis­ta toi­min­taa, ku­ten pe­laa­mi­nen, bän­di ja muu­ta toi­min­taa. Tie­ten­kin op­pi­las­kun­nan te­ke­mät tee­ma­päi­vät.”

7. Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

”Pa­ras­ta on eh­dot­to­mas­ti va­paus pit­käl­ti päät­tää ta­lon asi­ois­ta ja pe­da­go­gi­ses­ti opet­ta­jien kans­sa yh­teis­työ.

Haas­ta­vaa on taas työn ra­jat­to­muus. Reh­to­ri on 24 tun­tia vas­tuus­sa kou­lus­ta.”

8. Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

En­sim­mäi­se­nä meil­lä toi­mit­ta­jil­la kävi mie­les­sä, että reh­to­rim­me koho­koh­dat opin­to­vuo­des­sa ovat lak­ki­ai­set. Hä­nen mie­les­tä opin­to­vuo­den koho­koh­ta on kui­ten­kin kou­lun al­ka­mi­nen elo­kuus­sa, jol­loin on mu­ka­va huo­ma­ta ke­säl­lä le­vän­neet opis­ke­li­jat ja hen­ki­lö­kun­ta. Sil­loin myös pää­see to­teut­ta­maan puol­ta vuot­ta ai­kai­sem­min aloi­tet­tua luku­kau­den suun­ni­tel­maa käy­tän­nös­sä.

9. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”Jat­ka­kaa sa­maan tah­tiin tätä sa­maa hy­vää il­met­tä. Kan­ta­kaa jo­kai­nen oma vas­tuu omas­ta hy­vin­voin­nis­ta ja op­pi­mi­ses­ta.”

Ris­to Mau­ko­nen

 1. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

Ris­to luon­neh­tii Klas­si­kan hen­gen mu­ka­vak­si ja työs­ken­te­ly on mu­ka­vaa. Työ­teh­tä­vät ovat it­se­näi­siä, mut­ta ilma­pii­ri on myös aut­ta­vai­nen.

2. Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”17 vuot­ta”

3. Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”Joo, kyl­lä! Ja, kun ne nyt ovat näin hyvä. On ilo työs­ken­nel­lä.”

4. Mit­kä ovat suo­sik­ki­kurs­si­si?

His­sa: HI3 ja 4

YH1

5. Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

”Fyy­si­nen ym­pä­ris­tö.”

6. Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta ja haas­ta­vin­ta?

Pa­ras­ta on his­to­ria-/yh­teis­kun­ta­opin­o­pet­ta­jan työs­sä Ris­ton mie­les­tä it­se­näi­syys ja ajan ta­sal­la ole­mi­nen.

Taas vas­taa­vas­ti haas­ta­vaa on myös ajan ta­sal­la py­sy­mi­nen.

7. Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

Ris­to vas­ta­si tä­hän yti­mek­kääs­ti ja ly­hy­es­ti: kesä­loma.

8. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

Ris­to ker­too, että ajan­koh­tais­ten asi­oi­den seu­raa­mi­nen on tär­ke­ää.

Lari Här­kö­nen

1. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

La­rin mu­kaan opet­ta­jil­la Klas­si­kan hen­ki nä­kyy ta­voit­teel­li­suu­te­na mah­dol­li­sim­man laa­duk­kaa­seen ope­tuk­seen ja opis­ke­li­joil­la puo­les­taan pyr­ki­myk­se­nä op­pia asi­oi­ta pait­si arvo­sa­no­ja, myös elä­mää var­ten. Yh­teis­työl­lä on myös suu­ri mer­ki­tys hen­gen yllä­pi­tä­mi­ses­sä.

2. Kuin­ka kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Nyt ol­laan tois­ta vuot­ta me­nos­sa.”

3. Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

Lari ko­kee hei­dät tar­mok­kaik­si ja mu­ka­vik­si, mut­ta toi­voi­si heil­tä enem­män kon­tak­tia opet­ta­jiin. Suu­ret ryh­mä­koot ovat to­sin haas­te opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien vä­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kan­nal­ta.

4. Onko si­nul­la suo­sik­ki­kurs­sia/-kurs­se­ja?

Ei var­si­nais­ta suo­sik­kia, mut­ta pi­tää eri­tyi­ses­ti kurs­seis­ta, jois­sa hyö­dyn­ne­tään tie­to­tek­niik­kaa ope­tuk­sen vä­li­nee­nä.

5. Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

Lari ar­vos­taa eten­kin ti­lo­jen siis­teyt­tä ja va­loi­suut­ta. Opis­ke­li­joi­den mo­ti­voi­tu­nei­suus on myös osa Klas­si­kan viih­tyi­syyt­tä.

6. Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta ja haas­ta­vin­ta?

La­rin mie­les­tä pa­ras­ta työs­sään on saa­da työs­ken­nel­lä in­nok­kai­den nuor­ten pa­ris­sa. Haas­ta­vin­ta puo­les­taan on ope­tuk­sen ja tek­ni­sen huol­lon yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­va työn mää­rä.

7. Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

Lari pi­tää lo­mis­ta ja sii­tä, kun ar­ki­seen ryt­miin tu­lee vaih­te­lua.

8. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”Tsemp­piä, tar­moa ja iloa ke­vää­seen!”

Mir­ka Kyl­lö­nen

1. Mil­lai­sek­si koet Klas­si­kan hen­gen?

Mir­ka luon­neh­tii Klas­si­kan hen­keä seu­raa­vas­ti:

Opis­ke­li­joi­den kan­nal­ta se on mo­ti­voi­tu­nut, po­si­tii­vi­nen, mu­ka­va ja ener­gi­nen.

Yh­teis­työ on hy­vää.

Opet­ta­jat ovat vas­taan­ot­ta­vai­sia ja avu­li­ai­ta.

2. Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

”Loka­kuun alus­ta tam­mi­kuun lop­puun. Eli tu­lee nel­jä kuu­kaut­ta”, ker­too Mir­ka.

3. Mil­lai­nen työ­ilma­pii­ri?

Mir­ka luon­neh­tii työ­ilma­pii­rin kan­nus­ta­vai­sek­si. Se on myös in­hi­mil­li­nen, kos­ka jo­kai­nen saa teh­dä työ­tään omal­la per­soo­nal­laan. Läm­min.

4. Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

”No ovat! Hei­dän kans­saan on help­po tul­la toi­meen. He kun­ni­oit­ta­vat opet­ta­jia ja toi­si­aan.”

5. Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

Mir­kan suo­sik­ki kurs­si on Äi5, kos­ka sii­nä saa opet­taa kir­jal­li­suus­es­see­tä. Kurs­si poik­ke­aa eri maa­il­moi­hin ja opis­ke­li­joi­den luo­vuus tu­lee hy­vin esiin.

6. Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

Tai­de­te­ok­set sei­nil­lä, jois­sa nä­kyy opis­ke­li­joi­den kä­den jäl­ki. Ti­la­vat ti­lat. Lait­teet ovat kun­nos­sa. Ter­veh­ti­mi­nen ja hy­myi­le­vä fii­lis.

7. Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

Mir­kal­le haas­ta­vin­ta ovat ajan käyt­tö ja kaik­kien opis­ke­li­joi­den mo­ti­voin­ti ai­hee­seen.

Pa­ras­ta on, että saa olla ak­tii­vis­ten ja fik­su­jen nuor­ten kans­sa. Opis­ke­li­jat osaa­vat vit­sail­la ja hy­myil­lä.

8. Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

Nel­jän kuu­kau­den koho­kota oli palo­tur­val­li­suus­har­joi­tus (3. jak­so), kos­ka sii­nä lii­kut­tiin ryh­mä­nä.

9. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”Lu­ke­kaa kir­jo­ja. Ol­kaa avoi­mia elä­mäl­le ja muis­ta­kaa ren­tou­tua”, ter­vei­sin Mir­ka.

Seu­raa­va­na haas­tat­te­lus­sa ovat haas­tat­te­li­joi­den, Juu­so J.:n ja Per­tun, ryh­män­oh­jaa­jat Inka ja Kris­se.

1. Mil­lai­sek­si ko­et­te Klas­si­kan hen­gen?

Sekä Inka että Kris­se täy­den­si­vät toi­si­aan tä­hän vas­tat­ta­es­sa. He ko­ke­vat Klas­si­kan hen­gen hy­väk­si, rie­muk­kaak­si, ren­nos­ti eteen­päin me­ne­väk­si ja ta­voit­teel­li­sek­si.

2. Mi­ten kau­an olet ol­lut töis­sä tääl­lä?

Kris­se on ol­lut vuo­des­ta 1995 (17–18 vuot­ta) ja Inka on ol­lut vuo­des­ta 1998.

3. Mil­lai­nen työ­ilma­pii­ri?

Il­ma­pi­ri opis­ke­li­joi­den kans­sa on erit­täin hyvä. ”Hei­dän kans­sa voi so­pia, eikä tar­vit­se käy­dä so­ti­maan”, ker­too Inka. Tun­neil­la voi hel­pos­ti haas­taa tai tul­la haas­te­tuk­si kes­kus­te­luun, joka on mo­lem­pien mie­les­tä kiva asia. Opet­ta­jan alal­la tu­lee pal­jon ky­sy­myk­siä vas­taan.

Opet­ta­mis­ilma­pii­ri on aina plus­saa. Kaik­kien kans­sa tu­lee toi­meen.

Opet­ta­jien huo­nees­sa opet­ta­jil­la ilma­pii­ri on hu­mo­ris­ti­nen. Opet­ta­jan huo­nees­sa nau­re­taan pal­jon. ”Ehkä nau­ru kuu­luu käy­tä­vään­kin asti”, Kris­se nau­res­ke­lee. Työ on va­paa­muo­tois­ta eli jo­kai­nen saa teh­dä työ­tään omal­la per­soo­nal­laan.

4. Ovat­ko opis­ke­li­jat mu­ka­via?

Sel­keä ja yti­me­käs vas­taus tuli mo­lem­mil­ta: ”Ovat oi­kein mu­ka­via.”

Inka esit­ti toi­veen, että opis­ke­li­jat voi­si­vat teh­dä mm. opet­ta­jil­le po­si­tii­vi­sia pik­ku jek­ku­ja, jois­ta tu­lee sekä opis­ke­li­joil­le että opet­ta­jil­le hyvä mie­li, mut­ta ei saa kiu­sa­ta.

5. Mikä on suo­sik­ki­kurs­si­si?

Kris­sen suo­sik­ki­kurs­si on Scien­ce-kurs­si, kos­ka se on va­paa­muo­toi­nen ja sii­nä saa teh­dä pal­jon ko­keel­li­sia tut­ki­muk­sia.

Inka pi­tää äi­kän pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta eni­ten Äi4:sta, kos­ka sii­nä käy­dään kie­len val­taa. Myös Äi7 (puhe­vies­tin­nän kurs­si) ja IT (il­mai­su­tai­don kurs­si) ovat hä­nen mie­leen.

6. Mikä te­kee Klas­si­kas­ta viih­tyi­sän?

Klas­si­kas­ta te­kee viih­tyi­sän ih­mi­set ja fyy­si­set ti­lat (käy­tä­vät, ruo­ka­la, siis­teys, kir­jas­to). Lait­teet ovat jota­kuin­kin kun­nos­sa. Käy­tä­vis­sä viih­ty­vyyt­tä li­sää Kris­sen hoi­ta­mat vi­her­kas­vit.

7. Mikä on am­ma­tis­sa­si pa­ras­ta? Entä haas­ta­vin­ta?

Kris­se tuu­mii, että työs­sään on pa­ras­ta se, että saa leik­kiä ki­voil­la vä­li­neil­lä ja sii­tä mak­se­taan palk­kaa sekä nuor­ten kans­sa työs­ken­te­ly. Haas­ta­vaa on hä­nen mie­les­tään opis­ke­li­joi­den mo­ti­voin­ti ja vä­lil­lä pi­tää olla ”an­ka­ra”.

Inka mai­nit­si työn par­haik­si puo­lik­si uu­det ju­tut, nuor­ten kans­sa työs­ken­te­ly. Nuo­ril­ta saa uu­sia aja­tuk­sia. Opet­ta­jien huo­nees­sa ovat pit­käl­le kou­lu­te­tut opet­ta­jat, joil­ta voi ky­syä eri asi­oi­ta ja saa­da nii­hin vas­tauk­sia. Haas­ta­vaa ovat kas­va­vat es­see­pi­not ja pe­rus­a­si­oi­den opet­ta­mien tuo­reel­la ta­val­la.

8. Mikä on opin­to­vuo­den koho­koh­ta?

En­sim­mäi­se­nä tuli vas­tauk­se­na ke­vät­juh­lan lop­pu­mi­nen. Pit­kin vuot­ta on juh­lia, jois­sa opis­ke­li­jat ovat te­os­sa mu­ka­na (esim. juh­lat, pot­ki­ai­set, penk­ka­rit ja van­ho­jen tans­sit). Eri tu­los­ten jul­kai­su (esim. YO-tu­lok­set).

9. Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­at ker­toa leh­den lu­ki­joil­le?

”Suh­tau­tu­kaa asi­oi­hin po­si­tii­vi­ses­ti.”

”Tu­le­vai­suu­teen us­ko­mi­nen.”

”Ri­paus­ta leik­ki­miel­tä mu­kaan.”

”Opis­ke­luun kuu­luu myös ilo.”

”To­dis­tuk­ses­sa ei tar­vit­se olla kymp­pe­jä ja L:lle­jä. Pää­asia on, että osaa asi­oi­ta. L:lliä voi olla pääs­sä, mutt­ei tar­vit­se olla vält­tä­mät­tä pa­pe­ril­la.”

ter­vei­sin Inka ja Kris­se

Non So­lumKe­vät 201322.2.2013