Toimittajat esittäytyvät, osa 2

Jiri Hänninen, Miia Laine ja Maiju Jalkanen esittelevät itsensä

Ter­ve, olen Jiri Hän­ni­nen, tois­ta vuot­ta Non So­lu­mis­sa, mut­ta kol­mat­ta ja vii­meis­tä Klas­si­kas­sa! Oma Non So­lum -ura­ni sai al­kun­sa tie­to­tek­nii­kan en­sim­mäi­sel­tä kurs­sil­ta. Pi­din kurs­sis­ta ko­vas­ti ja saat­toi­pa se­as­sa nä­kyä jopa jon­kin­as­teis­ta in­nos­tu­mis­ta­kin. Sel­kä­ni ta­ka­na ta­pah­tui. Ve­nä­läi­sen Sep­po oli suo­si­tel­lut mi­nua jo eläk­keel­le jää­neel­le Lee­na Hil­tu­sel­le leh­den tait­ta­jak­si.

Tein sa­maan ai­kaan myös oi­kei­ta leh­ti­hom­mia free­lan­cer-toi­mit­ta­ja­na, pää­a­si­as­sa Kuo­pi­on kau­pun­ki­leh­del­le. Voi­sin­kin hyö­dyn­tää työs­sä mo­lem­pia tai­to­ja. Myös gra­fii­kan te­ke­mi­nen on aina kieh­to­nut mi­nua. Pa­ket­ti oli val­mis – Non So­lu­mis­sa yh­dis­tyy kaik­ki mitä ha­lu­an!

On ol­lut hie­noa huo­ma­ta tänä vuon­na, kuin­ka pal­jon va­paa-eh­toi­sia, mää­rä­tie­toi­sia ja in­nok­kai­ta toi­mit­ta­jia olem­me saa­neet mu­kaan. Mikä pa­ras­ta, kai­kil­la tun­tuu ole­van oma eri­kois­tai­ton­sa an­net­ta­va­na. Vii­mei­nen toi­vee­ni on­kin, että mi­nua seu­raa­va tait­ta­ja siir­tyi­si van­hois­ta pa­pe­ri­ver­si­ois­ta en­tis­tä enem­män verk­ko­jul­kai­suun. Mikä pa­ras­ta, Non So­lu­min lu­ke­mi­nen on aina hyvä se­li­tys kän­ny­kän­räp­läi­lyl­le oppi­tun­nil­la 😉

Olen Miia Lai­ne, en­sim­mäi­sen vuo­den klas­sik­ka­lai­nen. Non So­lu­min toi­mi­tuk­seen pää­dyin äi­kän open pie­nes­tä pai­nos­tuk­ses­ta, kos­ka mi­nul­la oli jo ai­em­paa ko­ke­mus­ta sa­no­ma­leh­ti­työs­tä. En kui­ten­kaan ole ka­tu­nut pää­tös­tä­ni läh­teä mu­kaan leh­tem­me toi­min­taan, päin­vas­toin. Olen iloi­nen, jos saan yh­den­kin lu­ki­jan hy­myi­le­mään teks­ti­ä­ni lu­kies­saan!

En tyk­kää äi­din­kie­len opis­ke­lus­ta. Re­fe­raat­tien kir­joi­tus on kuo­let­ta­van tyl­sää, enkä osaa lu­e­tel­la pil­kun­käyt­tö­sään­tö­jä. En pidä myös­kään ma­te­maat­ti­sis­ta ai­neis­ta. Lem­pi­ai­nei­ta­ni ovat ai­na­kin lii­kun­ta ja eri­lai­set kie­let.

Va­paa-ai­ka­na­ni pe­laan jal­ka­pal­loa ja käyn myös tuo­ma­roi­mas­sa pe­le­jä. Li­säk­si kuun­te­len mu­siik­kia ja vie­tän ai­kaa par­haan ys­tä­vä­ni kans­sa. Töi­tä­kin tu­lee pais­kit­tua sil­loin täl­löin. Ra­kas­tan mo­nia asi­oi­ta, ku­ten ruo­an­lait­toa ja syö­mis­tä, nau­ra­mis­ta, käär­mei­tä, shop­pai­lua, mat­kus­ta­mis­ta, ke­vät­tä, vaat­tei­ta ja huu­li­pu­naa. Vas­ta­pai­nok­si pel­kään neu­lo­ja, ro­ko­tuk­sia ja veri­ko­kei­ta ja vi­haan kirk­kaan vih­re­ää vä­riä. Ah­dis­tun, jos on lii­an kuu­ma, enkä tyk­kää edes sau­no­mi­ses­ta.

Luon­teel­ta­ni olen iloi­nen, spon­taa­ni, ren­to ja päät­tä­väi­nen.  Ka­ve­rit ovat sa­no­neet myös luo­vak­si ja vä­hän hul­luk­si. Tyk­kään tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin, eikä mi­nua tar­vit­se pe­lä­tä, sil­lä en kos­kaan suu­tu ke­nel­le­kään. (To­sin äi­tiä ei tie­ten­kään las­ke­ta mu­kaan!) Eri­tyis­ky­ky­nä­ni voi­si pi­tää tai­to­a­ni näh­dä esi­mer­kik­si nu­me­rot, kir­jai­met ja ni­met eri vä­rei­nä. Elä­mä­ni ai­ka­na ha­lu­ai­sin op­pia ai­na­kin soit­ta­maan jo­ta­kin soi­tin­ta ja hyp­pää­mään pit­käl­le. Unel­moin myös, että saan jos­kus iha­nan per­heen, sai­sin olla ter­ve ja että kek­si­sin, mikä mi­nus­ta tu­lee iso­na. Luu­len, ett­ei ai­na­kaan ko­vin iso.


Hei, olen Mai­ju Jal­ka­nen, Non So­lu­min Twit­ter-vas­taa­va ja toi­mit­ta­ja. Olen ol­lut mu­ka­na leh­den toi­min­nas­sa lu­ki­on en­sim­mäi­ses­tä vuo­des­ta läh­tien. Me­dia on ol­lut kiin­nos­tuk­se­ni koh­tee­na jo ylä­as­teel­la, mut­ta sur­ke­an TET-ko­ke­muk­sen jäl­keen Sa­von Sa­no­mil­la pää­tin, ett­ei mi­nus­ta tule toi­mit­ta­jaa muu­ten kuin har­ras­tus­mie­les­sä. Non So­lu­min toi­mi­tuk­seen pää­dyin puo­li­va­hin­gos­sa lä­hes le­gen­daa­ri­sen äi­din­kie­len­o­pet­ta­ja Lee­na Hil­tu­sen kaut­ta. En ole ka­tu­nut päi­vää­kään.

Har­ras­tan joo­gaa ja sa­tun­nai­ses­ti mi­nuun tör­mää uima­hal­lil­la, joko sa­lil­la tai al­taas­sa. Kai­ken­lai­set elekt­ro­ni­set lait­teet ovat mie­les­tä­ni ai­van lois­ta­via, ja tyk­kään ras­sail­la pik­ku­hom­mia tie­to­ko­neel­la. Mo­net ovat­kin näh­neet mi­nut hoi­ta­mas­sa kou­lun tek­niik­ka-asi­oi­ta juh­lis­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Li­säk­si olen to­del­la in­nos­tu­nut ta­tuoin­neis­ta ja lä­vis­tyk­sis­tä, vaik­ka am­mat­ti­va­lin­ta­ni ra­joit­taa­kin sitä, kuin­ka pal­jon voin osoit­taa kiin­nos­tus­ta­ni omas­sa ke­hos­sa­ni. Kai­ken pi­tää olla vaat­teit­ten alla tai muu­ten huo­maa­mat­to­mia.

Mu­siik­ki­ma­ku­ni on py­sy­nyt mel­ko tasa­päi­ses­ti elekt­ro­ni­sen puo­lel­la koko lu­ki­on ajan, mut­ta kuun­te­len myös jon­kin ver­ran rok­kia ja pop­pia. Olen saa­nut muu­ta­mil­ta ka­ve­reil­ta sie­dä­tys­hoi­toa rä­pin kuun­te­luun, en­nen vi­ha­sin sitä tu­li­ses­ti ja lai­toin ra­di­on kiin­ni, jos esi­mer­kik­si Chee­kiä al­koi soi­da.

Kou­lu­ai­neis­ta mie­lui­sim­pia ovat psy­ko­lo­gia ja fi­lo­so­fia, ar­vos­tan jär­keä ja älyk­kyyt­tä. Pe­rus­te­le­mat­to­mat mie­li­pi­teet ovat mie­les­tä­ni huo­no­ja, kos­ka jos ei osaa pe­rus­tel­la näkö­kul­maan­sa mi­ten­kään, niin mi­ten voi olla jo­ta­kin miel­tä?

Mi­nua saa aina tart­tua hi­has­ta ja moi­ka­ta kou­lun ulko­puo­lel­la­kin! Ja seu­rat­kaa Non So­lu­mia Twit­te­ris­sä: @kla_Non­So­lum, kou­lul­la on myös käy­tös­sä hash­tag #Klas­sik­ka.

Non So­lumKe­vät 201322.2.2013